Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorbčnej schopnosti regiónov

Aktuality

O výskumnej úlohe

Výskumná úloha „Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov“ bola v rámci tematického štátneho programu výskumu a vývoja „Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti“ na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v Obchodnom vestníku č. 43/2004 dňa 4. augusta 2003 pod číslom SOO109 pridelená na riešenie Ekonomickej univerzite v Bratislave a jej spolupracujúcim organizáciám. Riešenie projektu je plánované na obdobie rokov 2003 až 2005.

Hlavný cieľ

Hlavný cieľ výskumnej úlohy Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti regiónov je:

 • analyzovať podnikateľské prostredie Slovenska podľa jednotlivých regiónov a zároveň jeho porovnanie s krajinami/regiónmi Európskej únie a vstupujúcimi krajinami do EÚ v roku 2004,
 • navrhnúť zmeny v podnikateľskom prostredí,
 • identifikovať bariéry absorpčnej schopnosti regiónov,
 • formovať opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu absorpčnej schopnosti regiónov a cielenej alokácii prostriedkov zo štrukturálnych fondov a prispôsobeniu hospodárskej a regionálnej stratégie.

Špecifické ciele

Kapitola 1 - Analýza ekonomických, sociálnych, legislatívnych a daňových podmienok na podnikanie

 • Analyzovať vonkajšie prostredie pre rozvoj podnikania v SR a jej regionálnej štruktúry, poznanie a hodnotiť súčasný stav na základe dostupných informácií.
 • Analyzovať legislatívu a súbor dostupných nástrojov v oblasti životného prostredia a racionálneho využívania prírodných zdrojov v SR v kontexte požiadaviek Európskej únie a zistenie základných problémov, ktoré spôsobujú zaostávanie slovenských podnikateľských subjektov v tejto oblasti.

Kapitola 2 - Postavenie a význam MSP v jednotlivých regiónoch SR

 • Analyzovať súčasný stav postavenia podnikateľských subjektov v rámci. jednotlivých regiónov Slovenska.
 • Analyzovať možností zlepšenia postavenia podnikateľských subjektov – návrh riešenia.
 • Rozdiely v postavení podnikateľských subjektov v rôznych regiónoch.
 • Zmena postavenia podnikateľských subjektov v regiónov v súvislosti so vstupom SR do EÚ.

Kapitola 3 - Inštitúcie podporujúce a vplývajúce na podnikateľské prostredie

 • Analyzovať rozsahu, hĺbky a kvality pomoci poskytovanej MSP.
 • Analyzovať kľúčové inštitúcie vplývajúce zásadným spôsobom na podnikateľské prostredie.
 • Analyzovať problémové miesta pri poskytovaní podpôr pre MSP.
 • Navrhnúť riešenie problémových miest pri poskytovaní podpory pre MSP.
 • Navrhnúť opatrenia na zlepšenie kvality služieb a informácií poskytovaných podnikateľom.
 • Porovnať SR a EU vo vyššie uvedených oblastiach.

Kapitola 4 - Porovnanie regiónov na základe štatistických ukazovateľov

 • Regionálna konkurencie schopnosť, úloha MSP a prostredia cieľovo orientovaná na analýzu potenciálu regiónov na základe vybraných štatistických ukazovateľov (zhodnotenie a porovnanie ekonomickej úrovne a konkurencieschopnosti /atraktivity/ regiónov Slovenska) s vyústením do návrhu spôsobu aktivizácie regionálneho potenciálu formou realizovanej regionálnej politiky.
 • Živnostenské podnikanie v regiónoch SR s cieľom postihnúť základné problémy rozvoja živnostníctva a využívania potenciálu malých podnikateľov v území.
 • Význam malého a stredného podnikania v cestovnom ruchu a jeho vplyv na rozvoj regiónov Slovenska.
 • Analýza prírodného a demografického potenciálu regiónov v ekonomike Slovenska.

Kapitola 5 - Porovnanie s krajinami Európskej únie a s krajinami vstupujúcimi do EÚ

 • Podľa záverov z priebežného oponentského konania konaného v roku 2004 bolo zahrnuté riešenie čiastkovej úlohy v rámci kapitoly 5 do riešenia všetkých čiastkových úloh v časti porovnanie s EÚ.

Kapitola 6 – Spolupráca a komunikácia podnikateľského prostredia so štátnou správou a samosprávou

 • Zhodnotenie súčasného stavu možností čerpania prostriedkov pre projekty v rozvoji MSP z najrôznejších zdrojov mimo štátny rozpočet
 • Zhodnotenie stavu možností čerpania prostriedkov pre projekty na rozvoj MSP v tzv. predvstupovom a povstupovom období.

Riešiteľský tím navrhol modifikovať pôvodne formulované ciele , aby zodpovedali tak názvu kapitoly, ako aj zásadným zmenám v systéme regionálnej politiky v SR. Ide najmä o zmeny súvisiace s:

 • reformou verejnej správy a súvisiacou legislatívou ktorá vytvorila právne prostredie pre decentralizáciu regionálnej rozvojovej politiky,
 • vstupom SR do EÚ, čím sa mení postavenie Slovenska a aj jeho inštitúcií v ekonomickom a administratívnom priestore Európy, ako aj zmena spôsobu a cieľov podpory regionálnej politiky.

Kapitola 7 - Faktory ovplyvňujúce vznik a zánik podnikateľských subjektov z celoštátneho a regionálneho hľadiska

 • Analýza faktorov ovplyvňujúcich vznik a zánik podnikateľských subjektov z celoštátneho a regionálneho hľadiska.
 • Rozbory a porovnávacie analýzy zamerané na regionálne porovnávacie hodnotenie podmienok a predpokladov pre rozvoj MSP, výhod a nevýhod určitých smerov rozvoja MSP v regiónoch.
 • Vymedzenie regiónov s rámcovo podobnými podmienkami pre rozvoj určitých foriem MSP klastrov/subdodávateľských sietí a podnikov.

Kapitola 8 - Organizačná kultúra subjektov

 • Cieľom úlohy je zmapovať súčasný stav a vývoj organizačnej a firemnej kultúry MSP na Slovensku ako dočasne zaniknutého a znovu veľmi rýchlo sa rozvíjajúceho kľúčového segmentu ekonomického rozvoja a stabilizačného prvku slovenskej ekonomiky.

Kapitola 9 - Vzdelanostná úroveň a kvalifikácia podnikateľov a využívanie kontinuálneho vzdelávania

 • Cieľom riešenia úlohy bolo analyzovať súčasnú vzdelanostnú úroveň malých a stredných podnikateľov, ako aj ich potreby z hľadiska nástupu poznatkovej a informačnej spoločnosti. Analyzovali sme stav vzdelanostnej a kvalifikačnej úrovne na reprezentačnej vzorke malých a stredných podnikateľov Slovenska a hlavne ich potreby v tejto oblasti, ktoré na nadobudli na význame po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.

Kapitola 10 - Formálne a neformálne inštitúcie

 • Identifikácia a analýza spôsobov podpory malého a stredného podnikania v oblasti ekonomiky, propagácie a marketingu z regionálnych a lokálnych zdrojov s využitím spolupráce verejného a súkromného sektora.

Kapitola 11 - Miera zapojenia MSP do procesu globalizácie

 • Cieľom práce je načrtnúť akým spôsobom vplýva globalizácia svetovej ekonomiky na sektor malých a stredných podnikov, akým spôsobom firmy reagujú na globalizáciu a ktoré faktory sú v súčasnosti rozhodujúce pre zapojenie sa MSP do tohto procesu.

Kapitola 12 - Identifikácia a analýza bariér absorpčnej schopnosti regiónov

 • Cieľom riešenia kapitoly je identifikovať a analyzovať bariéry absorpčnej schopnosti s využitím dostupných zahraničných skúseností (EÚ, OECD). Analýza bude vychádzať z vymedzenia územných jednotiek NUTS 2.
Copyright © 2006 Martin Tóth, Web4All Technologies s.r.o. / XHTML 1.0 Strict / CSS 2.1