Aktuality      Projekty a štúdie      O inštitúte      Kontakt      Spolupráca         English

Zriadenie inštitútu

1.

Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja Technickej univerzity v Košiciach je špecializovaným vedecko-pedagogickým pracoviskom Technickej univerzity v Ko‘iciach, ktorý bol zriadený ako akademické pracovisko s orientáciou na výskum, vzdelávanie a konzultačnú činnosť v regióne s výraznými sociálno - ekonomickými problémami, s komplexným zameraním na regionálny a komunálny rozvoj, skúmanie procesu transformácie a jej dôsledkov z ekonomického, politického, kultúrneho a medzinárodného hľadiska.

2.

Názov pracoviska: Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja Technickej univerzity v Košiciach (v skratke IRaKR TU).

3.

Sídlom pracoviska je ul. Němcovej 32, 042 00 Košice.

Účel a predmet činnosti

1.

Účelom zriadenia IRaKR TU je predovšetkým vedecko-výskumná, metodická, vzdelávacia a konzultačná činnosť v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja. Zaoberá sa skúmaním a ovplyvňovaním socio-ekonomických procesov regionálneho a miestneho rozvoja, priestorovými vzťahmi a štruktúrami.

2.

IRaKR TU vykonáva v súlade s účelom, na ktorý bol zriadený najmä tieto činnosti:

a)

vedecko-výskumná činnosť v oblasti regionálneho a komunálneho rozvoja,

b)

organizovanie rôznych foriem vzdelávacích aktivít pre študentov a doktorandov TU v Košiciach, zamestnancov verejnej správy a miestnej štátnej správy,

c)

koordinácia, partnerstvo a projektový manažment vedeckých a rozvojových projektov, tvorba štúdií a scenárov v prospech sociálno-ekonomického rozvoja prioritného regiónu východného Slovenska,

d)

konzultačná činnosť v oblasti regionálneho a komunálneho rozvoja a plánovania, tvorba analýz, prognóz, plánov a stratégií,

e)

organizovanie vedeckých konferencií, seminárov, prednášok, okrúhlych stolov,

f)

metodická činnosť so zameraním na kohéznu politiku EÚ a cezhraničnú spoluprácu,

g)

publikovanie vedeckých štúdií, učebných textov, bulletinov a metodických príručiek,

   © 2002 IRKR TU