Aktuality      Projekty a štúdie      O inštitúte      Kontakt      Linky              English

Situačná analýza mesta Košice

Situačná analýza mesta Košice je založená na prieskume realizovanom na reprezentatívnej vzorke obyvateľov mesta, konfrontovanej s názormi expertov, štátnej správy a samosprávy, podnikateľských subjektov, atď. Analýzou sa zistia silné a slabé stránky mesta podľa názorov občanov, expertov a záujmových skupín a charakteristika vývojových trendov. Oslovení budú aj nekošičania, ktorí sa na Košice pozerajú z iného uhla pohľadu. Cieľovým výstupom situačnej analýzy budú vypracované námety pre Územný plán mesta Košice a marketingovú stratégiu mesta.
     Obyvatelia Košíc majú možnosť prispieť svojím názorom k vytvoreniu obrazu nášho mesta. Aké je naše mesto, ako sa v ňom býva, aké sú jeho príjemné stránky a naopak, aké sú jeho problémy? Čo si myslíte o práci samosprávy, čo by ste hneď v Košiciach zmenili, keby ste boli primátorom - primátorkou? Čo je podľa Vás atraktívne pre návštevníkov Košíc, prečo mesto navštevujú a čo by bolo potrebné urobiť, aby sa mesto stalo ešte atraktívnejšie. Čo je symbolom Košíc? Praha pre nás dýcha históriou, Paríž je mestom umenia a kultúry, New York je mestom mrakodrapov, a Košice? Čo je "genius loci" nášho mesta? A aká by mala byť jeho budúcnosť?

Výzva

Na otázky v dotazníku odpovedalo takmer 800 obyvateľov Košíc.

  • stiahnuť dotazník

Projekty a granty

Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja TU sa uchádzal v roku 2002 a následne získal podporu pre dva projekty z Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF).

Porovnávacia štúdia metód pri riešení problémov hnedých zón v partnerských mestách (Comparative study of approaches in solving brownfields issues in partner cities)

je projekt zameraný na porovnanie základných informácií o hnedých zónach ako aj na porovnanie špecifických podmienok a spôsobov riešenia problémov hnedých zón v jednotlivých partnerských mestách. Výsledky štúdie budú použité pri tvorbe vzdelávacej kampane zameranej na danú problematiku. Projekt je plánovaný na 12 mesiacov od augusta 2002 do augusta 2003. Koordinátorom projektu je Mesto Ostrava, Česká republika. Ďalšími partnermi podieľajúcimi sa na riešení projektu sú:

  • Technická Univerzita v Košiciach, Slovenská republika
  • VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Česká republika
  • Sliezska polytechnika Gliwice, Poľsko
  • Univerzita Carnegie Mellon v Pittsburghu, Centrum brownfields, Pensylvánia, USA
  • Mesto Miskolc, Maďarsko

Východná politika inovácií a prenosu technológií - možnosti v krajinách Vyšehradskej štvorky (Eastern Policy of Innovation and Technology Transfer - Capability in Visegrad Countries)

je druhý projekt podporený z Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF). Jeho zámerom je preskúmať inovačný a technologický potenciál, ako aj intelektuálne zdroje v Poľsku, Slovenskej republike a v Českej republike, čiže v krajinách patriacich medzi krajiny Vyšehradskej štvorky. Výskum bude v každej krajine pokrývať oblasti NUTS II za účelom získania výsledkov, ktoré budú aplikovateľné v oblasti štrukturálnych fondov Európskej únie. Hlavným cieľom projektu je dosiahnuť bližšiu spoluprácu a vytvoriť štandardy medzi jednotlivými regiónmi v oblastiach vedomostnej infraštruktúry a v možnostiach inovácií a prenosu technológií. Koordinátorom projektu je Technická univerzita Rzeszów. Ďalšími riešiteľmi tohto projektu sú:

  • Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
  • Vyššie učení technické Brno, Česká republika
  • Asociácia pre inovácie a prenos technológií, Rzeszów, Poľsko
  • Štatistický úrad, Rzeszów, Poľsko

Inštitút regionálneho a komunálneho rozvoja TU sa uchádzal v roku 2002 a následne získal podporu pre dva projekty z Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF).

Zoznam projektov a grantov

Názov projektu:
Miestna Agenda 21 obce Vinné
Doba realizácie projektu: od 1.1.2003 do 31.10.2003
Typ projektu: výskumný a investičný projekt
Financovanie:
Rozvojový program OSN (UNDP) poskytol finančné prostriedky vo výške na realizáciu
projektu „Miestna Agenda 21 obce Vinné“, ktorý sa realizoval ako súčasť projektu „Regióny 21 – podpora trvalo udržateľného rozvoja na miestnej úrovni“ spracovávaného Regionálnym environmentálnym centrom pre krajiny strednej a východnej Európy a garantovaného MŽP SR.  ...

Názov projektu:
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Vinné, Kaluža
a Klokočov
Doba realizácie projektu: od 1.6.2003. do 31.12.2003.
Typ projektu: výskumný a realizačný projekt
Financovanie:
Finančné prostriedky boli získané v rámci programu Reforma verejnej správy od Nadácie otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

Názov projektu:
Analýza podnikateľského prostredia a bariér absorpčnej schopnosti
regiónov

Doba realizácie projektu: od 1.10.2003 do 31.12.2005.
Typ projektu:
Úloha výskumu a vývoja riešená v rámci štátneho programu výskumu a vývoja: Aktuálne otázky rozvoja spoločnosti, ktorý v roku 2003 vyhlásilo MŠ SR. Úloha výskumu a vývoja sa rieši v spolupráci: NHF EU Bratislava, IRKR TU v Košiciach, EkF UMB v Banskej Bystrici a BIC Banská Bystrica.  ...

Názov projektu:
Problémy SR pri dosiahnutí plnej absorpčnej schopnosti čerpania zdrojov z fondov EÚ a
ich riešenie.

Anotácia projektu:
Dostatočná absorpčná kapacita je kľúčovou podmienkou pre alokáciu zdrojov zo šrukturálnych fondov. Európska komisia (EK) upozorňuje na slabú absorbčnú schopnosť regiónov v oblasti čerpania zdrojov z predvstupových fondov. Problém pri čerpaní zdrojov sa predpokladá aj po vstupe Slovenska do EÚ. ...

Názov projektu:
EDUtour – Inovatívny model odborných školení a ďalšieho vzdelávania pracovníkov
cestovného ruchu.

Hlavný cieľ projektu:
Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu kvalít pracovnej sily a k podpore odborných školení a ďalšieho vzdelávania jednotlivcov v košickom kraji zlepšením ich špecifických znalostí a zručností najmä v oblasti cestovného ruchu. Súčasne prispieť k vytvoreniu lepších podmienok a mechanizmov pre ich uplatnenie v organizáciách cestovného ruchu.  ...

Názov projektu:
MOST - Inovačný model zvýšenia zamestnateľnosti absolventov vysokých škôl.
Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie zamestnanosti absolventov vysokých škôl v Košickom regióne posilnením a zlepšením schopností a zručností v oblasti projektovej a programovej prípravy a implementácie.
Prispieť k zabezpečeniu lepších podmienok a mechanizmov zamestnanosti v organizáciách
hľadajúcich možnosti financovania z EÚ. ...

 

 

   © 2002 IRKR TU