Login: Heslo:

 ALUMNI klub pri Technickej univerzite v Košiciach

 

ALUMNI klub pri Technickej univerzite v Košiciach – TUKE - vytvára platformu pre spoluprácu a upevnenie vzťahov medzi Alma mater a jej absolventmi vo všetkých formách štúdia, pôsobiacimi na Slovensku ako aj vo všetkých kútoch sveta.

 

Aktivity ALUMNI klubu

 

  1. Prezentovanie trendov, obsahu a metodík pri príprave absolventov jednotlivých fakúlt a študijných programov a ich posúdenie z pohľadu bývalých študentov a následne absolventov TUKE vo všetkých formách štúdia pre širokú verejnosť.
  2. Vytvorenie podmienok pre spätnú väzbu v súvislosti so získaním relevantných informácii o uplatnení absolventov TUKE ako aj o požiadavkách kladených na absolventov v jednotlivých stupňoch štúdia formou diskusie na komunikačc. nom portáli ALUMNI v rámci web-stránky TUKE.
  3. Ponuka pre spoluprácu v rámci výskumu, vývoja a inovácii ako aj pri poradenstve a expertíz.
  4. Realizovanie diskusného fóra s osobnosťami, politikmi, na medzinárodnej, národnej, regionálnej a univerzitnej úrovni so zameraním na rozvoj jednotlivých oblastí spoločf. nosti a regiónu.
  5. Prezentácia úspešných firiem, transfer know-how do technickej oblasti a praxe ostatných firiem – predovšetkým manažovaných absolventmi TUKE.
Rozvíjanie tradícií, kultúry a vysokoškolského športu TUKE v rámci Európskeho priestoru, ako aj mimo neho, v rámci celého sveta.

Programy ALUMNI klubu pripraví predsedníctvo klubu a budú pravidelne zverejňované na portáli ALUMNI na web-stránke TUKE

Stretnutia predsedníctva klubu sú 2x ročne – v termínoch letného a zimného semestraČlenstvo v ALUMNI klube

  • Členstvo je čestné, dobrovoľné a bezplatné.
  • Členmi ALUMNI klubu sú absolventi_old TU v Košiciach vo všetkých formách štúdia, pôsobiacich na Slovensku a v zahraničí, ktorí o členstvo v klube prejavia záujem a zaregistrujú sa na portáli ALUMNI klubu.