Browsing articles in "2008"

Aktivity – 2008

Jan 13, 2011   //   by admin   //   2008  //  No Comments
 • aktualizácia web stránky CPPS v slovenskej a anglickej mutácii;
 • vypracovanie a predloženie Správy o aktivitách CPPS v I. polroku a príprava podkladov pre celoslovenské vyhodnotenie NPPBD na roky 2004/2008;
 • ukončenie záverečnej časti sociálno-psychologického výcviku III, pre vybraných poslucháčov TUKE, spojeného s odovzdávaním osvedčení;
 • vypracovanie 3 žiadostí na získanie finančných prostriedkov pre prácu v CPPS:
 1. Spracovanie Zámeru OP Výskum a vývoj.
 2. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Protidrogového fondu. Názov: INFORMAČNÝ PRETLAK NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH NEHROZÍ,
 3. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov od Nadácie Pontis Slovensko, pod názvom: REFLEXIA DROGY VO VÝTVARNOM SPRACOVANÍ VYSOKOŠKOLÁKOV;
 • spustenie interného projektu CPPS v spolupráci s Katedrou dizajnu, ateliér vizuálnej komunikácie FU TUKE pod názvom: Drogy a ich miesto medzi vysokoškolákmi. Súčasťou projektu bolo: a/ vypracovanie, administrácia a vyhodnotenie dotazníkov (vstupný, výstupný, výskumný, súbor n= 95: poslucháči FU, FEI a SJF TUKE);         b/ uskutočnenie 3 popoludňajších odborných workschopov pre poslucháčov: FU, SjF a FEI TUKE (2.roč.). Lektor: PhDr. Račková Mariana, PhD.; c/ plagátová tvorba – selekcia 10 najlepších prác spojená s ich výstavou na Vysokoškolskej ul. č. 4, miestnosti CPPS, d/ tlač a distribúcia reklamného materiálu „skladačky“, t. j. najlepších študentských prác a zaslanie 1 plagátu do ČR;
 • vytvorenie elektronickej kartotéky klientov CPPS;
 • individuálne poradenstvo pre klientov CPPS;
 • rozhovory s užívateľmi drog – snaha o identifikáciu a zmapovanie subjektívneho prežívania drogovo závislých jedincov s cieľom navrhnúť nové typy preventívnych programov, tzv. náhradnej virtuálnej stimulácie;
 • aktívna účasť PhDr. Mariany Račkovej, PhD. na celoslovenskom odbornom protidrogovom seminári. Téma prednášky: Špecifiká práce peer aktivistov. INDEPENDENT, hotel Dália, Lofflerova 1, Košice;
 • aktívna účasť PhDr. Mariany Račkovej, PhD. na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách s príspevkami (4):
 1. Výučba predmetu psychológia a prevencia drogových závislostí na Technickej    univerzite v Košiciach.
 2. Tantum possumus, quantum scimus (Môžeme toľko, na koľko máme).
 3. Vzdelanie rodičov – protektívny alebo rizikový faktor fajčiarskej kariéry dieťaťa?
 4. Fajčenie cigariet a vysokoškoláci;
 • nadviazanie spolupráce (3): Centrum psychologickej a výchovnej prevencie, Medická 2 Košice, resocializačné centrum Jána Krstiteľa, FF UPJŠ – katedra zdravia a pedagogickej psychológie.
 • získané financie a dary (5): SAPTU Košice, Profisign SLOVENSKO, s.r.o. Želiezovce, RTUKE; ÚVT TUKE, R&R Košice;

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode