Browsing articles in "2009"

Aktivity – 2009

Jan 13, 2011   //   by admin   //   2009  //  No Comments
 • poskytnutie interview o protidrogových aktivitách CPPS TUKE pre rozhlasové vysielanie rádia Regina, termín vysielania 26.1.2009
 • vypracovanie záverečnej hodnotiacej a Plánu aktivít na roky 2009-2010 pre Školský úrad v Košiciach.
 • vyhodnotenie spoločného projektu CPPS a Katedry dizajnu – ateliér vizuálnej komunikácie FU TUKE: Drogy a ich miesto medzi vysokoškolákmi, návrh spolupráce pre akademický rok 2009/2010.
 • priebežné vedenie elektronickej kartotéky klientov CPPS TUKE
 • pokračovanie v individuálnom poradenstvo pre klientov CPPS
 • aktívna účasť PhDr. Mariany Račkovej, PhD. na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách s príspevkami (4):
 1. Centrum poradenských a psychologických služieb TUKE. Prvý rok fungovania. Košice
 2. Osobnostné zvláštnosti vysokoškolákov v závislosti od behaviorálnych činiteľov súvisiacich s tabakizmom.
 3. Školský preventívny program – integrálna súčasť humanizácie vzdelávania, prostriedok rozvoja vysokoškoláka.
 4. Bezpečná Európa.
 • sociálno-psychologický výcvik I. Nábor nových frekventantov do 2 skupín pre I. modul sociálno-psychologického praktického výcviku, organizovaný v gescii FF UPJŠ Košice a Fília Košice.
 • Predložené a spracované žiadosti  získania finančných prostriedkov prostredníctvom grantových projektov na rok 2009 (1), podporené.

Názov projektu: KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE A ZVLÁDANIE PSYCHICKEJ ZÁŤAŽE V NÁROČNÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÁCH

Cieľ: prevencia rizikového správania u poslucháčov.

 • nadviazanie spolupráce (1): Spojená škola, Alejová 6, Košice.
 • získanie financií a darov (2):  R-TUKE - multifunkčná kopírka, R&R Košice- výroba rámov na plagáty a ich montáž v CPPS, pre 2.časť výstavy
 • rozširovanie kvalifikácie, zvyšovanie odbornosti (2):
 • absolvovanie akreditovaného 60 hod. kurzu PhDr. M. Račková, PhD. (1633/3998/2003/150/3) a získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou: Riešenie medziľudských vzťahov – komunikačné zručnosti.
 • absolvovanie akreditovaného kurzu PhDr. M. Račková, PhD. a získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou (185/2009, akreditácia 2480/2009/68/1) – Rizikové správanie detí a mládeže.

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode