Browsing articles in "2010"

Aktivity – 2010

Dec 30, 2010   //   by admin   //   2010  //  No Comments
 • aktualizácia termínov osobných konzultácií pre klientov CPPS TUKE na Vysokoškolskej ul. č.4, II. poschodie 223 a 221 (LS 2010 každý utorok po 16 hod., ZS 2010 každý utorok po 16 hod., na základe telefonického alebo mailového dohovoru),
 • predloženie R-TUKE návrhu činnosti na r. 2010 a finančného rozpočtu CPPS na r. 2010,
 • spracovanie podkladov pre Výročnú správu o činnosti TUKE za rok 2009,
 • inventarizácia a súpis majetku CPPS ,
 • vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy o nakladaní s finančnými prostriedkami CPPS za rok 2010,
 • aktualizácia web stránky CPPS, spracovanie návrhu nového dizajnu stránky,
 • vyhodnotenie inštitucionálneho projektu CPPS pri TUKE - Rozvíjanie mäkkých zručností poslucháčov TUKE s cieľom efektívnej osobnostnej regulácie,
 • priebežné zaznamenávanie údajov v elektronickej kartotéke klientov CPPS,
 • individuálne poradenstvo pre klientov CPPS,
 • telefonické a mailové konzultácie pre klientov CPPS,
 • absolvovanie domácich odborných workschopov zameraných na podporu a rozvoj schopnosti odmietnuť drogu (lektori – odborní pracovníci CPPS, CPVP Košice),
 • aktívna účasť PhDr. Mariany Račkovej, PhD. na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách s príspevkami (7):
  1. Gender systém sociálnych praktík poslucháčov technickej univerzity v oblasti tabakizmu
  2. Intervencie do oblasti zdravia. Fajčenie a subjektívna pohoda vysokoškolákov
  3. Negatívne dopady mediálnej produkcie na procesy drogovej angažovanosti poslucháčov univerzitného štúdia
  4. Existenciálny zmysel a behaviorálne charakteristiky spojené s fajčením cigariet
  5. Alkohol neuškodí – pravda alebo mýtus. IN VINO VERITAS
  6. Kompetencia „byť“
  7. Health promotion against stress (London, 2010)
 • sociálno-psychologický výcvik II. a III. Pokračovanie sociálno-psychologického praktického výcviku, organizovaný v gescii FF UPJŠ Košice a Fília Košice,
 • nadviazanie spolupráce (1)Psychologická poradňa pri VŠB Technickej univerzity v Ostrave,
 • predložené a spracované žiadosti získania finančných prostriedkov prostredníctvom grantových projektov na rok 2010 (1), podporené:

Názov projektu: Rozvíjanie mäkkých zručností poslucháčov TUKE s cieľom efektívnej osobnostnej regulácie

Cieľ: prevencia a rozvíjanie mäkkých zručností, predchádzanie rizikovému správaniu u poslucháčov TUKE.

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode