Browsing articles in "2011"

Aktivity 2011

Apr 6, 2012   //   by admin   //   2011  //  No Comments

I. Organizačné a technické zabezpečenie práce

Koordinátor CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, Ph.D.

Administratívny pracovník: Katarína KOVÁČOVÁ

Webmaster: Lukáš KUCÍK, Andrej GAŠPAR

II. Administratívne zabezpečenie práce

 • vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy o realizovanej práci CPPS pri TUKE a o nakladaní so získanými finančnými prostriedkami CPPS za rok 2011                         T. 12/2011
 • predloženie návrhu činnosti a finančného rozpočtu CPPS na r. 2011                      T. 02/2011
 • príprava podkladov pre ANUAL REPPORT na rok 2011                                         T. 02/2011
 • spracovanie podkladov pre Výročnú správu o činnosti TUKE za rok 2011              T. 03/2011
 • aktualizácia konzultačných hodín pre klientov CPPS TUKE na Vysokoškolskej ul. č.4, II. poschodie 223 a 221 (LS 2011 každý pondelok po 16,00 hod., ZS 2011 každý štvrtok po 16, 00 hod., a na základe telefonického alebo mailového dohovoru), T.02/2011, 09/2011
 • inventarizácia a súpis majetku CPPS  T. priebežne

III. Aktivity

 • Podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov pre prácu CPPS. Oslovený subjekt: SAPTU. T. 01/2011
 • Spracovanie podkladov o aktivitách CPPS pre KÚ Košice a pre SPS pri SAV – European Health Psychology Society, do národnej správy SR o aktivitách v oblasti psychológie zdravia. T. 01/2011
 • Podanie žiadosti R-TUKE na získanie finančných prostriedkov pre materiálne zabezpečenie práce v CPPS T. 02/2011
 • Vypracovanie žiadosti pre získanie dodatočných finančných zdrojov z MŠ SR na inštitucionálne projekty podporujúce mladých doktorandov. Názov projektu: Rozvíjanie mäkkých zručností poslucháčov TUKE s cieľom efektívnej osobnostnej regulácie II. T. 03/2011
 • Môj názor“ spustenie online rubriky na stránke CPPS T. 03/2011
 • Organizácia víkendovo-relaxačného pobytu pre prihlásených záujemcov z radov vysokoškolákov TUKE a U3V vo Vysokých Tatrách, pod názvom: „Hory áno – drogy nie“! T. 04/2011
 • Vyhlásenie súťaže o najkrajšie logo CPPS.                                                   T. 04/2011
 • Spracovanie žiadosti pre získanie účelových dotácií MŠ SR. Názov projektu: Na každom človeku záleží!? Protidrogové verzus prodrogové postoje. Cieľ projektu: Upevňovanie a podpora ochranných vzorcov správania.  T. 05/2011
 • Účasť v projekte SPIN – Students & Peers Information & News a SNIPE – Social Norms Intervention for the prevention of Polydrug use, číslo projektu: JUST/2009/DPIP/AG/096,                                                                                T:03/2011 Hlavný koordinátor projektu – Universität Bremen, Nemecko. Lokálny koordinátor: UPJŠ Košice, FF, Kpgps a psychológie zdravia, kontaktná osoba: Ferdinand Salonna. Spolupracujúce inštitúcie: Universiteit Antwerpen, Belgicko, University of Bradford, Veľká Británia, Syddansk Universitet, Dánsko,Univerisdad de Navarra, Španielsko, University of Leeds, Veľká Británia, PU v Prešove, ÚVL v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach,  Marmara Üniversitesi, Turecko
 • Účasť na odbornom workschope: Alma alcohol mater, hlavný koordinátor: UPJŠ Košice, FF. Miesto: Učebno-výcvikové zariadenie UPJŠ Danišovce. T. 25.-26.11/2011
 • Vedenie elektronickej kartotéky klientov CPPS, priebežné zaznamenávanie údajov v elektronickej kartotéke klientov CPPS T. 01-12/2011
 • Individuálne poradenstvo pre klientov CPPS T. priebežne, podľa potreby
 • Aktualizácia web stránky CPPS T. 01-12/2011
 • Sociálno-psychologický výcvik II. Sociálno-psychologický výcvik organizovaný v gescii FF UPJŠ Košice a Fília Košice.
 • Výsledky práce CPPS publikované v zborníkoch a vedeckých monografiách (3):

1)    RAČKOVÁ, M. Univerzitné preventívne pôsobenie prostredníctvom efektívnej ponuky využívania voľného času poslucháčov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo, Banská Bystrica, 26.-27.5.2011, EF UMB: Katedra verejnej ekonomiky, s. 1-6. ISBN  978-80 -557-0259-9

2)    RAČKOVÁ, M. Človek – kultúra – médiá II., vedecká monografia, ed. J.Marek, Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2011. Názov kapitoly: Životný zmysel ako súčasť osobnej integrity. s. 189-206. ISBN 978-80-248-2525-0.

3)    RAČKOVÁ, M.  Hranice komunikačných možností. Zborník recenzovaných vedeckých prác: K otázke podôb komunikácie v humanitnom vzdelávaní na technických vysokých školách. Prešov: FVT TUKE, s.103-106. ISBN 978-80-553-0715-2.

IV. Predložené a spracované žiadosti  získania finančných prostriedkov prostredníctvom grantových projektov za rok 2011

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov na inštitucionálne projekty v rámci TUKE (2).

1.Názov projektu: Na každom človeku záleží!? Protidrogové verzus prodrogové postoje.

Oblasť zamerania: prevencia

Cieľ: prevencia rizikového správania u poslucháčov TUKE, formovanie protidrogových postojov a ochranných vzorcov primeraného správania.

Adresát projektu: vysokoškolská mládež TUKE

2.Názov projektu: Rozvíjanie mäkkých zručností poslucháčov TUKE s cieľom efektívnej osobnostnej regulácie II.

Oblasť zamerania: prevencia

Cieľ: prevencia rizikového správania u poslucháčov TUKE, prostredníctvom nepriamej efektívnej intervencie, zameranej na rozvoj a upevňovanie sociálnych a komunikačných schopností.

Adresát projektu: vysokoškolská mládež TUKE

V. Vyhliadky na rok 2012

 • podať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre prácu CPPS;
 • spolupracovať pri žiadaní o finančné prostriedky s R-TUKE (Úsek vzdelávania TUKE), partnerskými subjektmi v rámci mesta, ako aj mimo neho, seniormi, U3V;
 • zapájať do aktivít peer rovesnícke skupiny z radov vysokoškolákov;
 • participovať na protidrogových aktivitách v rámci mesta a regiónu;
 • ponúkať vlastné preventívne aktivity s cieľom prevencie DZ;
 • vydať aktualizovaný Slovník najčastejšie používaných termínov z oblasti DZ.

Spracovala: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, Ph.D. Košice, 30.01.2012

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode