Browsing articles in "2012"

Aktivity 2012

Apr 24, 2013   //   by admin   //   2012  //  No Comments

I. Organizačné a technické zabezpečenie práce

Koordinátor CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD.

Administratívny pracovník: Katarína KOVÁČOVÁ

Webmaster: Andrej GAŠPAR

II. Administratívne zabezpečenie práce

 • vypracovanie hodnotiacej správy práce centra a o nakladaní s finančnými prostriedkami CPPS za rok 2012    T. 12/2012
 • predloženie návrhu práce a finančného rozpočtu CPPS na r. 2012    T. 02/2012
 • vypracovanie podkladov pre ANUAL REPPORT za rok 2012    T. 02/2012
§  spracovanie podkladov pre VR - Výročná správa o činnosti TUKE za rok 2011  T. 03/2012
 • zabezpečenie funkčnosti telefónnej linky   T. 06/2012
 • aktualizácia konzultačných hodín pre klientov CPPS TUKE na Vysokoškolskej ul. č.4, II. poschodie 223 a 221 (LS 2012 každý pondelok po 16,00 hod., ZS 2012 každý štvrtok po 16, 00 hod., a na základe telefonického alebo mailového dohovoru),   T.02/2012, 09/2012
 • inventarizácia a súpis majetku CPPS   T. priebežne

III. Aktivity

 • Spracovanie podkladov o aktivitách CPPS pre KÚ Košice a pre SPS pri SAV – European Health Psychology Society – Národná správa SR o aktivitách v oblasti psychológie zdravia.    T. 01/2012
 • Podanie žiadosti o pridelenie nového čísla a telefónnej linky pre CPPS, miestnosť č.d.223.   T. 03/2012
 • Realizácia odborných workschopov zameraných na zlepšovanie osobnostného potenciálu frekventantov.   T. LS, ZS 2012
 • Realizácia výcvikov s cieľom zlepšiť sebaprezentačné zručnosti v rámci plnenia úloh inštitucionálneho projektu.   T. LS, ZS 2012
 • Vydanie odbornej publikácie – Malá encyklopédia pojmov používaných v psychológii a adiktologickej praxi. Košice: UK TUKE, s. 96. ISBN 978-80-553-1203-3
 • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie logo CPPS.   T. 09/2012
 • Zapojenie do medzinárodnej spolupráce v rámci projektu SPIN – Students & Peers Information & News a SNIPE – Social Norms Intervention for the prevention of Polydrug use. Hlavný koordinátor projektu – Universität Bremen, Nemecko    T. 09/2012
 • Vedenie elektronickej kartotéky klientov CPPS, priebežné zaznamenávanie údajov v elektronickej kartotéke klientov CPPS   T. 01-12/2012
 • Individuálne poradenstvo pre klientov CPPS    T. priebežne, podľa potreby
 • Aktualizácia web stránky CPPS T. 01-12/2012
 • Sociálno-psychologický výcvik III. Sociálno-psychologický výcvik organizovaný v gescii FF UPJŠ Košice a Fília Košice.
 • Aktívna účasť na konferenciách s príspevkami:

1)    RAČKOVÁ, M. Problém retencie vysokoškolských študentov. Wyższa Szkoła Humanistyczna, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Zborník z konferencie pod názvom: “Efekty kształcenia akademickiego” (v tlači).

2)    RAČKOVÁ, M. Rizikové správanie ako rezultát zmien súčasného sveta In. Človek – kultúra – médiá III., zahraničná vedecká odborná monografia, ed. J. Feber, Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2012, s. 75-96. ISBN 978-80-248-2889-3.

3)    Aktívna účasť na Medzinárodnej konferencii, konanej v Incheba Expo aréne Bratislava, pod záštitou Predsedu vlády SR Róberta Fica, v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami /Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita/.   T. 8. 11. 2012

IV. Predložené a spracované žiadosti  získania finančných prostriedkov prostredníctvom grantových projektov na rok 2012

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov na inštitucionálne projekty v rámci TUKE.

Názov projektu: Rozvíjanie mäkkých zručností poslucháčov TUKE s cieľom efektívnej osobnostnej regulácie III T. predloženia žiadosti  02/2012

Oblasť zamerania: prevencia

Cieľ: prevencia rizikového správania u poslucháčov TUKE, prostredníctvom nepriamej efektívnej intervencie, zameranej na rozvoj a upevňovanie sociálnych a komunikačných schopností nutných pri sebaregulácii, pri odolávaní brať drogy.

Adresát projektu: vysokoškolská mládež.

V. Perspektívne výhľady na nasledujúci rok

 • spracovať a podať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre prácu CPPS (aktuálne zverejnené výzvy, dotačný fond MŠ SR, IP, bankový sektor),
 • zabezpečiť 3. ročník víkendovo-relaxačného pobytu: „Hory áno – drogy nie“, v rámci efektívneho trávenia voľného času vysokoškolákov,
 • zmapovať podmienky pre fungovanie rovesníckych poradcov, ako aj pokračovať v interaktívnych stretnutiach, zameraných na rozvíjanie kľúčových spôsobilostí,
 • pokračovať v odbornej individuálnej pomoci,
 • aktivity a výsledky práce CPPS pravidelne zverejňovať na webe TUKE, privítať možnosť informovať o svojej práci napr. v rámci „Dňa otvorených dverí“,
 • participovať na protidrogových aktivitách v rámci mesta, regiónu, štátu.

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode