Browsing articles in "2013"

Aktivity 2013

Okt 5, 2015   //   by admin   //   2013  //  No Comments

I. Organizačné a technické zabezpečenie práce

Koordinátor CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD.

Odborný pracovníci CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD., Mgr. Renáta Hrušková, PhD.

Administratívny pracovník: Katarína KOVÁČOVÁ

Webmaster: Andrej GAŠPAR

II. Administratívne zabezpečenie práce

 • vypracovanie hodnotiacej správy práce centra a o nakladaní s finančnými prostriedkami CPPS za rok 2013 T. 12/2013
 • predloženie návrhu práce a finančného rozpočtu CPPS na r. 2013 T. 01/2013
 • vypracovanie podkladov pre ANUAL REPPORT za rok 2012 T. 02/2013
 • spracovanie podkladov pre VR – Výročná správa o činnosti TUKE za rok 2012 T. 03/2013
 • aktualizácia konzultačných hodín pre klientov CPPS TUKE na Vysokoškolskej ul. č.4, II. poschodie 223 a 221 (LS 2013 každý pondelok po 16,00 hod., ZS 2013 každý štvrtok po 16,00 hod., a na základe telefonického alebo mailového dohovoru), T.02/2013, 09/2013
 • inventarizácia a súpis majetku CPPS T. priebežne

III. Aktivity

 • Členstvo v riešiteľskom kolektíve VEGA  1/1092/12 (pre roky 2012-2014). Životná perspektíva a rizikové správanie sa vysokoškolákov. FF UPJŠ, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia. Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Spoluriešiteľ za TUKE, CPPS: PhDr. Mariana Račková, PhD. T. 01-12/2013
 • Spracovanie žiadosti na získanie inštitucionálneho projektu pre CPPS TUKE: Rovesnícky vysokoškolský program T. 25.02/2013
 • Spracovanie žiadosti na získanie finančného grantu: Bludné spektrum farieb života. Donor: Rotary District Praha, reg. Košice T. 03/2013
 • Realizácia odborných workshopov zameraných na integritu osobnosti, poradňu zdravia, zmysel života, posilnenia komunikačných schopností frekventantov. T.  LS/ZS 2013
 • Realizácia sociálno-psychologických výcvikov zameraných na jednotlivé osobnostné kompetencie. T. ZS 2013
 • Vedenie elektronickej kartotéky klientov CPPS, priebežné zaznamenávanie údajov v elektronickej kartotéke klientov CPPS T. 01-12/2013
 • Individuálne poradenstvo pre klientov CPPS T. priebežne, podľa potreby
 • Aktualizácia web stránky CPPS T. 01-12/2013
 • Organizácia edukačného podujatia – Spoločne proti drogám. T.20.11.2013
 • Informácia o edukačnom podujatí v médiách. Vysielanie v relácii Rádiobudík – Slovensko 3 T. 11/2013
 • Prevencia v CPPS, možnosti a stratégie. Rádio Regina. T. 10.12.2013
 • Vypracovanie podkladov pre záverečnú správu o celoživotnom poradenstve v SR. Podkapitola: Poradenstvo na vysokých školách. T.12/2013
 • Príspevky v časopisoch a aktívna účasť na konferenciách s príspevkami:
 1. RAČKOVÁ, M., HRUŠKOVÁ, R. 2013. Cesta k drogám býva rýchla. Košice, 11/12 2013, dvojmesačník: Haló TU, s.
 2. RAČKOVÁ, M. 2013. Nielen obohatiť život o roky, ale aj obohatiť roky životom. Zborník pozvaných prednášok z 8. seniorskej konferencie, konanej dňa 24.10.2013, Košice. Rozsah: 7 s., v tlači
 3. RAČKOVÁ, M. 2013. Hodnotový systém ako výraz vzťahu. Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou: K otázke hodnotového rozmeru technologického vzdelávania, FVT TUKE, KHV, s. 165-170. ISBN 978-80-553-1469-3

IV. Perspektívne výhľady na rok 2014

 • zistiť počet vyškolených rovesníckych poradcov z každej fakulty TUKE,
 • v LS 2013 a ZS 2014 zmapovať podmienky pre fungovanie rovesníckych poradcov, ako aj pokračovať v interaktívnych stretnutiach, zameraných na rozvíjanie kľúčových spôsobilostí,
 • spracovať a podať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre prácu CPPS (aktuálne zverejnené výzvy, dotačný fond MŠ SR, IP TUKE, bankový sektor);
 • pokračovať v odbornej individuálnej pomoci,
 • aktivity a výsledky práce CPPS pravidelne zverejňovať na webe TUKE,
 • participovať na protidrogových aktivitách v rámci košických a slovenských univerzít,
 • spoluorganizovať preventívne akcie s pracoviskami v rámci regiónu.

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode