Browsing articles in "2014"

Aktivity 2014

Okt 5, 2015   //   by admin   //   2014  //  No Comments

I. Organizačné a technické zabezpečenie práce

Koordinátor CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD.

Odborní pracovníci CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD., Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.

Administratívny pracovník: Katarína KOVÁČOVÁ

Webmaster: Andrej GAŠPAR

II. Administratívne zabezpečenie práce

 • vypracovanie hodnotiacej správy práce centra a o nakladaní s finančnými prostriedkami CPPS
 • predloženie návrhu práce a finančného rozpočtu CPPS na r. 2014
 • vypracovanie podkladov pre ANNUAL REPORT za rok 2013
 • spracovanie podkladov pre VR – Výročná správa o činnosti TUKE
 • aktualizácia konzultačných hodín pre klientov CPPS TUKE na Vysokoškolskej ul. č. 4, II. poschodie 223 a 221 (LS 2013 štvrtok po 16,00 hod., ZS 2014 štvrtok po 16,00 hod.,) na základe telefonického alebo mailového dohovoru), T.02/2014, 09/2014
 • inventarizácia a súpis majetku CPPS T. priebežne

III. Aktivity za rok 2014

 • Členstvo v riešiteľskom kolektíve VEGA 1/1092/12 (pre roky 2012-2014). Životná perspektíva a rizikové správanie sa vysokoškolákov. FF UPJŠ, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia. Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Spoluriešiteľ za TUKE, CPPS: PhDr. Mariana Račková, PhD.
 • Spracovanie žiadosti na získanie inštitucionálneho projektu pre CPPS TUKE: PEER aktivity.

CPPS, ako účelové pracovisko Technickej univerzity v Košiciach, realizovalo aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania aj v roku 2014. Odborné podujatia boli zamerané na podporu a rozvíjanie osobnostného potenciálu vysokoškolákov s ambíciou posilniť ochranné vzorce správania a minimalizovať možné rizikové faktory. Uvedené ciele boli sledované v rámci plnenia úloh inštitucionálneho projektu a konkrétnej preventívnej práce (prednášky, sprievodné aktivity).

Individuálne odborné poradenstvo bolo poskytované formou osobných stretnutí, telefonického a mailového kontaktu, s frekvenciou pomoci u jedného klienta od 1 – 5. V tabuľke sú uvedené počty klientov, ktorým bola poskytnutá individuálna odborná pomoc podľa jednotlivých rokov. Z analýzy vyplýva, že potreba riešenia individuálnych problémov je v rámci CPPS stále aktuálna. Graf zastúpenia klientov (obr.1) ukazuje, že poradenskú pomoc najviac využívali poslucháči univerzity (údaje sú od roku 2008-2014).

Tabuľka 1: Individuálne poradenstvo (sumárne hodnoty)

Kalendárny rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Spolu 12 11 11 19 17 15 16
Muži 7 5 8 11 14 12 9
Ženy 5 6 3 7 3 3 7

Informácie súvisiace s realizáciou protidrogových aktivít CPPS TUKE boli súčasťou Národnej správy SR pre KÚ Košice a EHP Society. Na najväčšom celoslovenskom portáli (infodrogy) sa nachádza internetový odkaz na naše pracovisko. Prostredníctvom vzdelávania, odborných publikácií, workshopov sa práca v CPPS za hodnotený rok orientovala na osvojovanie relevantných informácií a zdravých vzorcov správania u vysokoškolákov. V CPPS sme presvedčení, že naštartovanie osobnostných zmien povedie k zlepšeniu verejného zdravia a k adekvátnejšiemu využívaniu voľného času vysokoškolákmi.

Výskum rizikového správania poslucháčov vybraných fakúlt TUKE, odprezentované na domácich a zahraničných podujatiach, v odborných prácach, domácich recenzovaných zborníkoch a posterových prezentáciách:

 1. Univerzitné vzdelávanie a rozvoj kľúčových kompetencií študenta.
 2. Prečo fajčia cigarety poslucháči košických vysokých škôl?
 3. Výchova k zdraviu v prostredí technického univerzitného vzdelávania.

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode