Browsing articles in "2015"

Aktivity 2015

Jan 29, 2018   //   by admin   //   2015  //  No Comments

CPPS, ako účelové pracovisko Technickej univerzity v Košiciach, realizovalo aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania aj v roku 2015, spadajúce do primárnej prevencie drogových a iných závislostí pre nasledovné cieľové skupiny: poslucháči denného štúdia, učitelia a ostatní pracovníci TUKE.

Zodpovednou osobou a hlavným realizátorom protidrogovej prevencie bol koordinátor a odborný pracovník centra – PhDr. Mariana Račková, PhD., administratívne práce zabezpečovala Katarína Kováčová. Odborné služby – Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.

Aj keď sa CPPS primárne orientovalo na prevenciu rizikového správania, do oblastí jeho záujmu už tradične patrila poradenská, odborno-vzdelávacia, vedecko-výskumná, kvalifikačná a koordinačná práca.

V roku 2015 CPPS pokračovalo v poradenskej pomoci a realizácii preventívnych aktivít. Odborné podujatia boli zamerané na podporu a rozvíjanie osobnostného potenciálu vysokoškolákov s ambíciou posilniť ochranné vzorce správania a minimalizovať možné rizikové faktory. Uvedené ciele boli sledované v rámci plnenia úloh inštitucionálneho projektu a konkrétnej preventívnej práce (prednášky, sprievodné aktivity počas Týždňa boja proti drogám, študentské projekty, víkendovo-relaxačný pobyt).

Individuálne odborné poradenstvo bolo poskytované formou osobných stretnutí, telefonického a mailového kontaktu, s frekvenciou pomoci u jedného klienta od 1 – 5. V tabuľke č.1 sú uvedené sumárne hodnoty – počty klientov, ktorým bola poskytnutá individuálna odborná pomoc podľa jednotlivých rokov. Z analýzy vyplýva, že potreba riešenia individuálnych problémov je v rámci CPPS stále aktuálna.

Tabuľka 1: Individuálne poradenstvo (sumárne hodnoty)

Kalendárny rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Spolu 12 11 11 19 17 15 16 14
Muži 7 5 8 11 14 12 9 9
Ženy 5 6 3 7 3 3 7 5


CPPS pokračovalo v medzinárodnej spolupráci s poradenským pracoviskom VŠB Technickej univerzity v Ostrave, ako aj v spolupráci s Poradňou zdravia Košice a UPJŠ Košice (monitoring drogového správania, peer poradenstvo, výskum prokrastinácie študentov zo SR a ČR).

V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti CPPS plnilo aktivity inštitucionálneho projektu (Rovesnícky program III. v prostredí vysokej školy). Koordinátorka centra M. Račková spolu s R. Tkáčovou vydali vedeckú monografiu – Poradenstvo a protidrogová prevencia ako súčasť sociálnej práce v prostredí vysokých škôl, v ktorej sa zamerali na problematiku možností protidrogovej práce na vysokej škole.

V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti CPPS plnilo aktivity inštitucionálneho projektu (Rovesnícky program III. v prostredí vysokej školy). Koordinátorka centra M. Račková spolu s R. Tkáčovou vydali vedeckú monografiu – Poradenstvo a protidrogová prevencia ako súčasť sociálnej práce v prostredí vysokých škôl, v ktorej sa zamerali na problematiku možností protidrogovej práce na vysokej škole.

V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti CPPS TUKE o práci centra informovalo Haló TUKE a niektoré slovenské médiá (rádio Slovensko 3, Echo Košice). Koordinátorka centra vystúpila na odborných podujatiach s príspevkami: Fajčenie na Slovensku a aktuálne právne normy. Súvislosti maladaptívneho správania vysokoškolákov, Komparácia fajčenia cigariet a pitia alkoholu u vysokoškolákov za obdobie od roku 2006 – 2014. Počas stretnutí so študentmi boli diskutované témy v rámci povinných a voliteľných predmetov jednotlivých spoločenských vied – sociálno-osobnostné, zdravotné a etické otázky prevencie drogových závislostí s cieľom navodiť zmeny na úrovni sledovaných behaviorálnych a sociálno-osobnostných charakteristík (postoje k drogám, normatívne očakávania, sebaúcta, plánovanie budúcnosti a pod.)

V rámci zvyšovania kvalifikácie v oblasti adiktologickej praxe M. Račková získala odborný certifikát Managing Change and Life Transitions. Vystúpila na odborných podujatiach s príspevkami: Problémové oblasti akademickej adaptácie, The self-esteem as a key aspect of the self. The self an object of the reflection and personal identity.
V roku 2015 CPPS vydalo nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou pod názvom – Spoločne proti drogám.

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode