Browsing articles in "2016"

Aktivity 2016

Jan 29, 2018   //   by admin   //   2016  //  No Comments

CPPS je účelové pracovisko Technickej univerzity v Košiciach. Pracovníci v CPPS realizovali aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania, spadajúce do primárnej prevencie drogových a iných závislostí pre nasledovné cieľové skupiny: poslucháči denného štúdia, učitelia a ostatní pracovníci TUKE.
Zodpovedná osoba a hlavný realizátor protidrogovej prevencie: koordinátor a odborný pracovník centra – PhDr. Mariana Račková, PhD., odborné služby: Mgr. Renáta Tkáčová, PhD., administratívne práce: Katarína Kováčová.
Webmaster CPPS: Bc. Eduard Pankovčin

Oblasti záujmu práce CPPS:
poradenská, odborno-vzdelávacia, vedecko-výskumná, kvalifikačná a koordinačná práca.

V roku 2016 CPPS pokračovalo v poradenskej pomoci a realizácii preventívnych aktivít, odborných workshopov, diskusií so študentmi. Odborné podujatia boli zamerané na edukáciu, informovanie, podporu a rozvíjanie osobnostného potenciálu vysokoškolákov s ambíciou posilniť protektívne faktory a minimalizovať možné rizikové faktory.

Individuálne odborné poradenstvo bolo poskytované formou osobných stretnutí, telefonického a mailového kontaktu, s frekvenciou pomoci u jedného klienta od 1 – 5. V tabuľke č.1 sú uvedené počty klientov, ktorým bola poskytnutá individuálna odborná pomoc podľa jednotlivých rokov. Graf zastúpenia klientov (obr.1) ukazuje, že poradenskú pomoc najviac využívali poslucháči univerzity.

Tabuľka 1: Individuálne poradenstvo (sumárne hodnoty)

Kalendárny rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Spolu 12 11 11 19 17 15 16 14 16
Muži 7 5 8 11 14 12 9 9 12
Ženy 5 6 3 7 3 3 7 5 4

Graf 1: Odborná pomoc – klienti CPPS

CPPS nadviazalo spoluprácu so Psychosociálnym centrom v Košiciach, pokračovalo v medzinárodnej spolupráci s poradenským pracoviskom VŠB Technickej univerzity v Ostrave, ako aj v spolupráci s UPJŠ Košice (CPPS sa podieľalo v minulosti ako spoluriešiteľ projektov: Životná perspektíva a rizikové správanie sa vysokoškolákov, Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi).

Koordinátorka centra M. Račková spolu s R. Tkáčovou vydali učebné texty – Psychoregulácia, v ktorých sa zamerali na problematiku autoregulácie a autokreácie študenta z aspektu nerizikového, zdravého správania.

CPPS realizovalo dotazníkový zber dát: Fajčenie a rizikové sexuálne správanie u vysokoškolákov TU Košice (HF, FEI, BERG, SvF).
Cieľ: zistiť incidenciu sledovaných foriem rizikového správania poslucháčov VŠ; údaje podrobiť komparatívnej analýze, navrhnúť možnosti efektívnej prevencie.
Informácie súvisiace s realizáciou protidrogových aktivít CPPS TUKE boli súčasťou Národnej správy SR pre KÚ Košice a European Health Psychology Society. Na webovom portáli (infodrogy) sa nachádza internetový odkaz na naše pracovisko.

Prostredníctvom vzdelávania, odborných publikácií, workschopov sa práca v CPPS za hodnotený rok orientovala na osvojovanie relevantných informácií a zdravých vzorcov správania u vysokoškolákov. V CPPS sme presvedčení, že naštartovanie osobnostných zmien povedie k zlepšeniu verejného zdravia a k adekvátnejšiemu využívaniu voľného času vysokoškolákmi.

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode