Browsing articles in "2017"

Aktivity 2017

Jan 29, 2018   //   by admin   //   2017  //  No Comments

CPPS, ako účelové pracovisko Technickej univerzity v Košiciach, realizovalo aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania aj v roku 2017, spadajúce do primárnej prevencie drogových a iných závislostí pre určené cieľové skupiny: poslucháči denného štúdia, učitelia a ostatní pracovníci TUKE.

Zodpovednou osobou a hlavným realizátorom protidrogovej prevencie bol koordinátor a odborný pracovník centra – PhDr. Mariana Račková, PhD., administratívne práce zabezpečovala Katarína Kováčová. Odborné služby: PhDr. Mariana Račková, PhD., a Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.
Webmaster CPPS: Ing. Eduard Pankovčin

V roku 2017 CPPS pokračovalo v poradenskej pomoci a realizácii preventívnych aktivít. Odborné podujatia boli zamerané na podporu a rozvíjanie osobnostného potenciálu vysokoškolákov s ambíciou posilniť ochranné vzorce správania a minimalizovať možné rizikové faktory. Uvedené ciele boli realizované prostredníctvom konkrétnej preventívnej práce (prednášky, semináre, sprievodné aktivity primárne počas Týždňa boja proti drogám, študentské besedy a projekty).

Individuálne odborné poradenstvo bolo poskytované formou osobných stretnutí. Prvý kontakt prebiehal prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu, s frekvenciou pomoci u jedného klienta od 1 – 4. V tabuľke č.1 sú uvedené sumárne hodnoty – počty klientov, ktorým bola poskytnutá individuálna odborná pomoc podľa jednotlivých rokov. Z uverejnených dát vyplýva, že potreba riešenia individuálnych problémov je v rámci CPPS rovnako aktuálna ako v minulom období. Zastúpenie klientov v závislosti od navštevovanej fakulty graficky prezentuje graf č. 1.

Tabuľka 1: Individuálne poradenstvo (sumárne hodnoty)

Kalendárny rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Spolu 12 11 11 19 17 15 16 14 16 19
Muži 7 5 8 11 14 12 9 9 12 15
Ženy 5 6 3 7 3 3 7 5 4 4

Graf 1: Odborná pomoc – klienti CPPS

CPPS pokračovalo v medzinárodnej spolupráci s poradenským pracoviskom VŠB Technickej univerzity v Ostrave, ako aj v spolupráci s o.z. Humanistic Košice, Poradňou zdravia Košice, Psychosociálnym centrom a UPJŠ Košice.
V rámci vedecko-výskumnej činnosti CPPS realizovalo prieskum škály životnej zmysluplnosti ako možného protektívneho faktora rizikového správania vysokoškolákov.
Cieľ: analyzovať výskyt rizikového správania poslucháčov vybraných fakúlt TU v komparácii s ich zmyslom pre integritu, životnú koherenciu.

V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti CPPS koordinátorka centra M. Račková pripravila vydanie učebných textov – Psychohygiena hrou, v ktorých sa zamerala na problematiku kvalitnej adaptácie študenta na zmenové procesy a naštartovanie autoregulačných mechanizmov.
Odborné príspevky prezentované na konferenciách a vo vedeckých zborníkoch: Možnosti úspešnej adaptácie na zmenu, Rizikové a protektívne faktory v správaní vysokoškolákov TUKE, Voľno-časové aktivity a zdravý životný štýl vysokoškolákov bez závislostí.
V rámci zvyšovania kvalifikácie z oblasti adiktologickej praxe M. Račková získala odborný certifikát Managing Change and Life Transitions II.
Prostredníctvom vzdelávania, odborných publikácií, workschopov, ale predovšetkým osobného kontaktu sa práca v CPPS za hodnotený rok orientovala na osvojovanie objektívnych informácií, sociálnych spôsobilostí a zdravých vzorcov správania nielen našich, ale aj zahraničných študentov.
Neformálne stretnutia, ako aj odborné diskusie so študentmi sa zameriavali na:

  • bezproblémové zvládnutie adaptačných procesov spojených s vysokoškolským štúdiom,
  • efektívne trávenie voľného času,
  • možnosti optimálneho zosúladenia osobného a študijného života vysokoškolákov.

V CPPS sme presvedčení, že naštartovanie, cielené intervencie a včasná odborná pomoc prispeje k zlepšeniu verejného zdravia, prežívaniu osobnej pohody na TUKE a k adekvátnejšiemu využívaniu voľného času vysokoškolákmi.

Internetový odkaz na CPPS TUKE sa nachádza na webe – infodrogy.sk, kde je stránka pravidelne aktualizovaná.

Financovanie CPPS

Práca CPPS nebola v roku 2017 dotovaná z rozpočtu TUKE.

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode