Browsing articles in "Informácie"

Aktivity 2017

Jan 29, 2018   //   by admin   //   2017  //  No Comments

CPPS, ako účelové pracovisko Technickej univerzity v Košiciach, realizovalo aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania aj v roku 2017, spadajúce do primárnej prevencie drogových a iných závislostí pre určené cieľové skupiny: poslucháči denného štúdia, učitelia a ostatní pracovníci TUKE.

Zodpovednou osobou a hlavným realizátorom protidrogovej prevencie bol koordinátor a odborný pracovník centra – PhDr. Mariana Račková, PhD., administratívne práce zabezpečovala Katarína Kováčová. Odborné služby: PhDr. Mariana Račková, PhD., a Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.
Webmaster CPPS: Ing. Eduard Pankovčin

V roku 2017 CPPS pokračovalo v poradenskej pomoci a realizácii preventívnych aktivít. Odborné podujatia boli zamerané na podporu a rozvíjanie osobnostného potenciálu vysokoškolákov s ambíciou posilniť ochranné vzorce správania a minimalizovať možné rizikové faktory. Uvedené ciele boli realizované prostredníctvom konkrétnej preventívnej práce (prednášky, semináre, sprievodné aktivity primárne počas Týždňa boja proti drogám, študentské besedy a projekty).

Individuálne odborné poradenstvo bolo poskytované formou osobných stretnutí. Prvý kontakt prebiehal prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu, s frekvenciou pomoci u jedného klienta od 1 – 4. V tabuľke č.1 sú uvedené sumárne hodnoty – počty klientov, ktorým bola poskytnutá individuálna odborná pomoc podľa jednotlivých rokov. Z uverejnených dát vyplýva, že potreba riešenia individuálnych problémov je v rámci CPPS rovnako aktuálna ako v minulom období. Zastúpenie klientov v závislosti od navštevovanej fakulty graficky prezentuje graf č. 1.

Tabuľka 1: Individuálne poradenstvo (sumárne hodnoty)

Kalendárny rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Spolu 12 11 11 19 17 15 16 14 16 19
Muži 7 5 8 11 14 12 9 9 12 15
Ženy 5 6 3 7 3 3 7 5 4 4

Graf 1: Odborná pomoc – klienti CPPS

CPPS pokračovalo v medzinárodnej spolupráci s poradenským pracoviskom VŠB Technickej univerzity v Ostrave, ako aj v spolupráci s o.z. Humanistic Košice, Poradňou zdravia Košice, Psychosociálnym centrom a UPJŠ Košice.
V rámci vedecko-výskumnej činnosti CPPS realizovalo prieskum škály životnej zmysluplnosti ako možného protektívneho faktora rizikového správania vysokoškolákov.
Cieľ: analyzovať výskyt rizikového správania poslucháčov vybraných fakúlt TU v komparácii s ich zmyslom pre integritu, životnú koherenciu.

V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti CPPS koordinátorka centra M. Račková pripravila vydanie učebných textov – Psychohygiena hrou, v ktorých sa zamerala na problematiku kvalitnej adaptácie študenta na zmenové procesy a naštartovanie autoregulačných mechanizmov.
Odborné príspevky prezentované na konferenciách a vo vedeckých zborníkoch: Možnosti úspešnej adaptácie na zmenu, Rizikové a protektívne faktory v správaní vysokoškolákov TUKE, Voľno-časové aktivity a zdravý životný štýl vysokoškolákov bez závislostí.
V rámci zvyšovania kvalifikácie z oblasti adiktologickej praxe M. Račková získala odborný certifikát Managing Change and Life Transitions II.
Prostredníctvom vzdelávania, odborných publikácií, workschopov, ale predovšetkým osobného kontaktu sa práca v CPPS za hodnotený rok orientovala na osvojovanie objektívnych informácií, sociálnych spôsobilostí a zdravých vzorcov správania nielen našich, ale aj zahraničných študentov.
Neformálne stretnutia, ako aj odborné diskusie so študentmi sa zameriavali na:

 • bezproblémové zvládnutie adaptačných procesov spojených s vysokoškolským štúdiom,
 • efektívne trávenie voľného času,
 • možnosti optimálneho zosúladenia osobného a študijného života vysokoškolákov.

V CPPS sme presvedčení, že naštartovanie, cielené intervencie a včasná odborná pomoc prispeje k zlepšeniu verejného zdravia, prežívaniu osobnej pohody na TUKE a k adekvátnejšiemu využívaniu voľného času vysokoškolákmi.

Internetový odkaz na CPPS TUKE sa nachádza na webe – infodrogy.sk, kde je stránka pravidelne aktualizovaná.

Financovanie CPPS

Práca CPPS nebola v roku 2017 dotovaná z rozpočtu TUKE.

Aktivity 2016

Jan 29, 2018   //   by admin   //   2016  //  No Comments

CPPS je účelové pracovisko Technickej univerzity v Košiciach. Pracovníci v CPPS realizovali aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania, spadajúce do primárnej prevencie drogových a iných závislostí pre nasledovné cieľové skupiny: poslucháči denného štúdia, učitelia a ostatní pracovníci TUKE.
Zodpovedná osoba a hlavný realizátor protidrogovej prevencie: koordinátor a odborný pracovník centra – PhDr. Mariana Račková, PhD., odborné služby: Mgr. Renáta Tkáčová, PhD., administratívne práce: Katarína Kováčová.
Webmaster CPPS: Bc. Eduard Pankovčin

Oblasti záujmu práce CPPS:
poradenská, odborno-vzdelávacia, vedecko-výskumná, kvalifikačná a koordinačná práca.

V roku 2016 CPPS pokračovalo v poradenskej pomoci a realizácii preventívnych aktivít, odborných workshopov, diskusií so študentmi. Odborné podujatia boli zamerané na edukáciu, informovanie, podporu a rozvíjanie osobnostného potenciálu vysokoškolákov s ambíciou posilniť protektívne faktory a minimalizovať možné rizikové faktory.

Individuálne odborné poradenstvo bolo poskytované formou osobných stretnutí, telefonického a mailového kontaktu, s frekvenciou pomoci u jedného klienta od 1 – 5. V tabuľke č.1 sú uvedené počty klientov, ktorým bola poskytnutá individuálna odborná pomoc podľa jednotlivých rokov. Graf zastúpenia klientov (obr.1) ukazuje, že poradenskú pomoc najviac využívali poslucháči univerzity.

Tabuľka 1: Individuálne poradenstvo (sumárne hodnoty)

Kalendárny rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Spolu 12 11 11 19 17 15 16 14 16
Muži 7 5 8 11 14 12 9 9 12
Ženy 5 6 3 7 3 3 7 5 4

Graf 1: Odborná pomoc – klienti CPPS

CPPS nadviazalo spoluprácu so Psychosociálnym centrom v Košiciach, pokračovalo v medzinárodnej spolupráci s poradenským pracoviskom VŠB Technickej univerzity v Ostrave, ako aj v spolupráci s UPJŠ Košice (CPPS sa podieľalo v minulosti ako spoluriešiteľ projektov: Životná perspektíva a rizikové správanie sa vysokoškolákov, Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi).

Koordinátorka centra M. Račková spolu s R. Tkáčovou vydali učebné texty – Psychoregulácia, v ktorých sa zamerali na problematiku autoregulácie a autokreácie študenta z aspektu nerizikového, zdravého správania.

CPPS realizovalo dotazníkový zber dát: Fajčenie a rizikové sexuálne správanie u vysokoškolákov TU Košice (HF, FEI, BERG, SvF).
Cieľ: zistiť incidenciu sledovaných foriem rizikového správania poslucháčov VŠ; údaje podrobiť komparatívnej analýze, navrhnúť možnosti efektívnej prevencie.
Informácie súvisiace s realizáciou protidrogových aktivít CPPS TUKE boli súčasťou Národnej správy SR pre KÚ Košice a European Health Psychology Society. Na webovom portáli (infodrogy) sa nachádza internetový odkaz na naše pracovisko.

Prostredníctvom vzdelávania, odborných publikácií, workschopov sa práca v CPPS za hodnotený rok orientovala na osvojovanie relevantných informácií a zdravých vzorcov správania u vysokoškolákov. V CPPS sme presvedčení, že naštartovanie osobnostných zmien povedie k zlepšeniu verejného zdravia a k adekvátnejšiemu využívaniu voľného času vysokoškolákmi.

Aktivity 2015

Jan 29, 2018   //   by admin   //   2015  //  No Comments

CPPS, ako účelové pracovisko Technickej univerzity v Košiciach, realizovalo aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania aj v roku 2015, spadajúce do primárnej prevencie drogových a iných závislostí pre nasledovné cieľové skupiny: poslucháči denného štúdia, učitelia a ostatní pracovníci TUKE.

Zodpovednou osobou a hlavným realizátorom protidrogovej prevencie bol koordinátor a odborný pracovník centra – PhDr. Mariana Račková, PhD., administratívne práce zabezpečovala Katarína Kováčová. Odborné služby – Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.

Aj keď sa CPPS primárne orientovalo na prevenciu rizikového správania, do oblastí jeho záujmu už tradične patrila poradenská, odborno-vzdelávacia, vedecko-výskumná, kvalifikačná a koordinačná práca.

V roku 2015 CPPS pokračovalo v poradenskej pomoci a realizácii preventívnych aktivít. Odborné podujatia boli zamerané na podporu a rozvíjanie osobnostného potenciálu vysokoškolákov s ambíciou posilniť ochranné vzorce správania a minimalizovať možné rizikové faktory. Uvedené ciele boli sledované v rámci plnenia úloh inštitucionálneho projektu a konkrétnej preventívnej práce (prednášky, sprievodné aktivity počas Týždňa boja proti drogám, študentské projekty, víkendovo-relaxačný pobyt).

Individuálne odborné poradenstvo bolo poskytované formou osobných stretnutí, telefonického a mailového kontaktu, s frekvenciou pomoci u jedného klienta od 1 – 5. V tabuľke č.1 sú uvedené sumárne hodnoty – počty klientov, ktorým bola poskytnutá individuálna odborná pomoc podľa jednotlivých rokov. Z analýzy vyplýva, že potreba riešenia individuálnych problémov je v rámci CPPS stále aktuálna.

Tabuľka 1: Individuálne poradenstvo (sumárne hodnoty)

Kalendárny rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Spolu 12 11 11 19 17 15 16 14
Muži 7 5 8 11 14 12 9 9
Ženy 5 6 3 7 3 3 7 5


CPPS pokračovalo v medzinárodnej spolupráci s poradenským pracoviskom VŠB Technickej univerzity v Ostrave, ako aj v spolupráci s Poradňou zdravia Košice a UPJŠ Košice (monitoring drogového správania, peer poradenstvo, výskum prokrastinácie študentov zo SR a ČR).

V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti CPPS plnilo aktivity inštitucionálneho projektu (Rovesnícky program III. v prostredí vysokej školy). Koordinátorka centra M. Račková spolu s R. Tkáčovou vydali vedeckú monografiu – Poradenstvo a protidrogová prevencia ako súčasť sociálnej práce v prostredí vysokých škôl, v ktorej sa zamerali na problematiku možností protidrogovej práce na vysokej škole.

V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti CPPS plnilo aktivity inštitucionálneho projektu (Rovesnícky program III. v prostredí vysokej školy). Koordinátorka centra M. Račková spolu s R. Tkáčovou vydali vedeckú monografiu – Poradenstvo a protidrogová prevencia ako súčasť sociálnej práce v prostredí vysokých škôl, v ktorej sa zamerali na problematiku možností protidrogovej práce na vysokej škole.

V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti CPPS TUKE o práci centra informovalo Haló TUKE a niektoré slovenské médiá (rádio Slovensko 3, Echo Košice). Koordinátorka centra vystúpila na odborných podujatiach s príspevkami: Fajčenie na Slovensku a aktuálne právne normy. Súvislosti maladaptívneho správania vysokoškolákov, Komparácia fajčenia cigariet a pitia alkoholu u vysokoškolákov za obdobie od roku 2006 – 2014. Počas stretnutí so študentmi boli diskutované témy v rámci povinných a voliteľných predmetov jednotlivých spoločenských vied – sociálno-osobnostné, zdravotné a etické otázky prevencie drogových závislostí s cieľom navodiť zmeny na úrovni sledovaných behaviorálnych a sociálno-osobnostných charakteristík (postoje k drogám, normatívne očakávania, sebaúcta, plánovanie budúcnosti a pod.)

V rámci zvyšovania kvalifikácie v oblasti adiktologickej praxe M. Račková získala odborný certifikát Managing Change and Life Transitions. Vystúpila na odborných podujatiach s príspevkami: Problémové oblasti akademickej adaptácie, The self-esteem as a key aspect of the self. The self an object of the reflection and personal identity.
V roku 2015 CPPS vydalo nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou pod názvom – Spoločne proti drogám.

10 rokov fungovania CPPS pri TUKE

Jan 29, 2018   //   by admin   //   "Môj názor"  //  No Comments

10 rokov fungovania CPPS pri TUKE

CPPS má jedinečný primát v rámci existujúcich košických univerzít. Je prvým odborným poradenským pracoviskom, ktoré na inštitucionálnej báze začalo poskytovať bezplatné odborné služby vysokoškolským študentom – klientom „protidrogového centra“.

CPPS pri TUKE alebo aj protidrogové centrum – ako ho dodnes niektorí označujú, vo februári 2018 oslavuje svoje desiate narodeniny. Stalo sa tak v roku 2008, kedy po takmer 13. rokoch nekonečnej snahy inštitucionalizovať odborné pracovisko sen preventívnych pracovníkov sa konečne premenil na realitu. Zaradením CPPS do organizačnej štruktúry celoškolských pracovísk TUKE sme odstránili dlhoročnú dilemu ohľadom organizačného zaradenia CPPS ako účelového odborného pracoviska. Naša univerzita sa pripísala do zoznamu malého počtu tých pracovísk (ako prvá na Slovensku bola Ekonomická univerzita v Bratislave), ktoré prezieravo a múdro reflektovali na celospoločenskú požiadavku vlády z roku 1995, a tiež správne pochopili význam idey preventívnej práce v oblasti boja proti drogám, že – „Lepšie je závislostiam predchádzať, ako ich liečiť“.

Za obdobie minulých 10 rokov sa nám podarilo vyriešiť celý rad otázok a problémov súvisiacich s fungovaním CPPS, ako aj poskytnúť odbornú poradenskú pomoc mnohým klientom z radov študentov.

Pre svoju poradenskú prácu, ktorú vykonávajú dvaja odborní pracovníci, máme k dispozícii priestory na Vysokoškolskej ulici, č. 4. V uvedených priestoroch je aj stála výstava najlepších plagátov s protidrogovou tematikou.

O individuálnej poradenskej pomoci vedieme vlastnú elektronickú kartotéku klientov CPPS, zároveň organizujeme rôzne preventívne aktivity, školenia, workschopy, diskusné fóra, či epidemiologické prieskumy, priebežne sa vzdelávame. Každoročne aktualizujeme web stránku CPPS v slovenskej a anglickej mutácii.

Nadviazali sme spoluprácu so subjektmi pôsobiacimi v danej oblasti nielen v našom regióne (Centrum psychologickej a výchovnej prevencie Košice, Psychosociálne centrum, Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce, Poradňa zdravia, Humanistic, o. z., Cassovia Academica, o. z. Katedra zdravia a pedagogickej psychológie FF UPJŠ, Fília Košice), ale aj mimo neho (ÚIPŠ a PgF UK Bratislava, Vysoká škola báňská TU Ostrava – poradenské pracovisko).

V minulosti sme participovali na spoločných sociálno-psychologických výcvikov a odborných workschopoch pre vybraných poslucháčov TUKE a UPJŠ.

Poslanie CPPS – služby klientom, aktivity a preventívne projekty by neboli možné bez finančných dotácií. Medzi donorov CPPS doteraz patrili: Profisign SLOVENSKO, s.r.o. Želiezovce, ÚVT TUKE, SAPTU TUKE, R&R Košice, Rotary – District club Košice.

Roky práce v CPPS neboli zbytočné. Najhodnotnejším výsledkom našej práce boli pomoc a následné zmeny na úrovni názorov a postojov klientov, študentov vysokej školy k droge – drogám samotným.

Zdieľame presvedčenie, že neziskové organizácie, a teda aj naše centrum, nebolo a nie je „stratovým“, pretože objektívne prináša väčšie spoločenské hodnoty (prevencia, pomoc a podpora študenta v krízovej životnej situácii, zmeny zaužívaných postojov, noriem a názorov klientov, možnosti sebapoznania a sebaregulácie), ako je do neho vkladané. V tomto zmysle bolo a je naše CPPS nepopierateľne efektívnym a s použitím ekonomického slovníka, aj „ziskovým“ pracoviskom.

Ambície a plány CPPS do ďalšieho obdobia

Pozornosť upriamime na nasledovné oblasti:

 • edukácia študentov VŠ v kontexte zdravého spôsobu života (možnosti zaradenia protidrogovej problematiky v rámci pregraduálnej prípravy)
 • konzultačno - metodická činnosť (pomoc učiteľom a ostatným pracovníkom TUKE pri zvládaní problémových študentov, náročných edukačných situácií)
 • individuálna poradenská pomoc pre klientov s drogovým problémom
 • výskumná činnosť (pravidelné mapovanie drogovej situácie, komparácia dát, výsledkov a ich publikovanie v odborných časopisoch, na konferenciách)
 • zmysluplná preventívna činnosť (organizovanie workschopov, odborných diskusií tematicky orientovaných na: zdravý verzus nezdravý životný štýl, možnosti redukcie užívania vstupných drog – tabakizmu a alkoholizmu, zvládanie záťaže, posilňovania osobného zdravia, adekvátneho trávenia voľného času, rozvoja bazálnych, ako aj generických osobnostných kompetencií)
 • vytvorenie vysokoškolského rovesníckeho klubu, v ktorom budú rovesníci - vysokoškoláci poskytovať pomoc svojim kolegom (peer programy).

Aktivity 2014

Okt 5, 2015   //   by admin   //   2014  //  No Comments

I. Organizačné a technické zabezpečenie práce

Koordinátor CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD.

Odborní pracovníci CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD., Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.

Administratívny pracovník: Katarína KOVÁČOVÁ

Webmaster: Andrej GAŠPAR

II. Administratívne zabezpečenie práce

 • vypracovanie hodnotiacej správy práce centra a o nakladaní s finančnými prostriedkami CPPS
 • predloženie návrhu práce a finančného rozpočtu CPPS na r. 2014
 • vypracovanie podkladov pre ANNUAL REPORT za rok 2013
 • spracovanie podkladov pre VR – Výročná správa o činnosti TUKE
 • aktualizácia konzultačných hodín pre klientov CPPS TUKE na Vysokoškolskej ul. č. 4, II. poschodie 223 a 221 (LS 2013 štvrtok po 16,00 hod., ZS 2014 štvrtok po 16,00 hod.,) na základe telefonického alebo mailového dohovoru), T.02/2014, 09/2014
 • inventarizácia a súpis majetku CPPS T. priebežne

III. Aktivity za rok 2014

 • Členstvo v riešiteľskom kolektíve VEGA 1/1092/12 (pre roky 2012-2014). Životná perspektíva a rizikové správanie sa vysokoškolákov. FF UPJŠ, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia. Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Spoluriešiteľ za TUKE, CPPS: PhDr. Mariana Račková, PhD.
 • Spracovanie žiadosti na získanie inštitucionálneho projektu pre CPPS TUKE: PEER aktivity.

CPPS, ako účelové pracovisko Technickej univerzity v Košiciach, realizovalo aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania aj v roku 2014. Odborné podujatia boli zamerané na podporu a rozvíjanie osobnostného potenciálu vysokoškolákov s ambíciou posilniť ochranné vzorce správania a minimalizovať možné rizikové faktory. Uvedené ciele boli sledované v rámci plnenia úloh inštitucionálneho projektu a konkrétnej preventívnej práce (prednášky, sprievodné aktivity).

Individuálne odborné poradenstvo bolo poskytované formou osobných stretnutí, telefonického a mailového kontaktu, s frekvenciou pomoci u jedného klienta od 1 – 5. V tabuľke sú uvedené počty klientov, ktorým bola poskytnutá individuálna odborná pomoc podľa jednotlivých rokov. Z analýzy vyplýva, že potreba riešenia individuálnych problémov je v rámci CPPS stále aktuálna. Graf zastúpenia klientov (obr.1) ukazuje, že poradenskú pomoc najviac využívali poslucháči univerzity (údaje sú od roku 2008-2014).

Tabuľka 1: Individuálne poradenstvo (sumárne hodnoty)

Kalendárny rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Spolu 12 11 11 19 17 15 16
Muži 7 5 8 11 14 12 9
Ženy 5 6 3 7 3 3 7

Informácie súvisiace s realizáciou protidrogových aktivít CPPS TUKE boli súčasťou Národnej správy SR pre KÚ Košice a EHP Society. Na najväčšom celoslovenskom portáli (infodrogy) sa nachádza internetový odkaz na naše pracovisko. Prostredníctvom vzdelávania, odborných publikácií, workshopov sa práca v CPPS za hodnotený rok orientovala na osvojovanie relevantných informácií a zdravých vzorcov správania u vysokoškolákov. V CPPS sme presvedčení, že naštartovanie osobnostných zmien povedie k zlepšeniu verejného zdravia a k adekvátnejšiemu využívaniu voľného času vysokoškolákmi.

Výskum rizikového správania poslucháčov vybraných fakúlt TUKE, odprezentované na domácich a zahraničných podujatiach, v odborných prácach, domácich recenzovaných zborníkoch a posterových prezentáciách:

 1. Univerzitné vzdelávanie a rozvoj kľúčových kompetencií študenta.
 2. Prečo fajčia cigarety poslucháči košických vysokých škôl?
 3. Výchova k zdraviu v prostredí technického univerzitného vzdelávania.

Aktivity 2013

Okt 5, 2015   //   by admin   //   2013  //  No Comments

I. Organizačné a technické zabezpečenie práce

Koordinátor CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD.

Odborný pracovníci CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD., Mgr. Renáta Hrušková, PhD.

Administratívny pracovník: Katarína KOVÁČOVÁ

Webmaster: Andrej GAŠPAR

II. Administratívne zabezpečenie práce

 • vypracovanie hodnotiacej správy práce centra a o nakladaní s finančnými prostriedkami CPPS za rok 2013 T. 12/2013
 • predloženie návrhu práce a finančného rozpočtu CPPS na r. 2013 T. 01/2013
 • vypracovanie podkladov pre ANUAL REPPORT za rok 2012 T. 02/2013
 • spracovanie podkladov pre VR – Výročná správa o činnosti TUKE za rok 2012 T. 03/2013
 • aktualizácia konzultačných hodín pre klientov CPPS TUKE na Vysokoškolskej ul. č.4, II. poschodie 223 a 221 (LS 2013 každý pondelok po 16,00 hod., ZS 2013 každý štvrtok po 16,00 hod., a na základe telefonického alebo mailového dohovoru), T.02/2013, 09/2013
 • inventarizácia a súpis majetku CPPS T. priebežne

III. Aktivity

 • Členstvo v riešiteľskom kolektíve VEGA  1/1092/12 (pre roky 2012-2014). Životná perspektíva a rizikové správanie sa vysokoškolákov. FF UPJŠ, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia. Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Spoluriešiteľ za TUKE, CPPS: PhDr. Mariana Račková, PhD. T. 01-12/2013
 • Spracovanie žiadosti na získanie inštitucionálneho projektu pre CPPS TUKE: Rovesnícky vysokoškolský program T. 25.02/2013
 • Spracovanie žiadosti na získanie finančného grantu: Bludné spektrum farieb života. Donor: Rotary District Praha, reg. Košice T. 03/2013
 • Realizácia odborných workshopov zameraných na integritu osobnosti, poradňu zdravia, zmysel života, posilnenia komunikačných schopností frekventantov. T.  LS/ZS 2013
 • Realizácia sociálno-psychologických výcvikov zameraných na jednotlivé osobnostné kompetencie. T. ZS 2013
 • Vedenie elektronickej kartotéky klientov CPPS, priebežné zaznamenávanie údajov v elektronickej kartotéke klientov CPPS T. 01-12/2013
 • Individuálne poradenstvo pre klientov CPPS T. priebežne, podľa potreby
 • Aktualizácia web stránky CPPS T. 01-12/2013
 • Organizácia edukačného podujatia – Spoločne proti drogám. T.20.11.2013
 • Informácia o edukačnom podujatí v médiách. Vysielanie v relácii Rádiobudík – Slovensko 3 T. 11/2013
 • Prevencia v CPPS, možnosti a stratégie. Rádio Regina. T. 10.12.2013
 • Vypracovanie podkladov pre záverečnú správu o celoživotnom poradenstve v SR. Podkapitola: Poradenstvo na vysokých školách. T.12/2013
 • Príspevky v časopisoch a aktívna účasť na konferenciách s príspevkami:
 1. RAČKOVÁ, M., HRUŠKOVÁ, R. 2013. Cesta k drogám býva rýchla. Košice, 11/12 2013, dvojmesačník: Haló TU, s.
 2. RAČKOVÁ, M. 2013. Nielen obohatiť život o roky, ale aj obohatiť roky životom. Zborník pozvaných prednášok z 8. seniorskej konferencie, konanej dňa 24.10.2013, Košice. Rozsah: 7 s., v tlači
 3. RAČKOVÁ, M. 2013. Hodnotový systém ako výraz vzťahu. Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou: K otázke hodnotového rozmeru technologického vzdelávania, FVT TUKE, KHV, s. 165-170. ISBN 978-80-553-1469-3

IV. Perspektívne výhľady na rok 2014

 • zistiť počet vyškolených rovesníckych poradcov z každej fakulty TUKE,
 • v LS 2013 a ZS 2014 zmapovať podmienky pre fungovanie rovesníckych poradcov, ako aj pokračovať v interaktívnych stretnutiach, zameraných na rozvíjanie kľúčových spôsobilostí,
 • spracovať a podať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre prácu CPPS (aktuálne zverejnené výzvy, dotačný fond MŠ SR, IP TUKE, bankový sektor);
 • pokračovať v odbornej individuálnej pomoci,
 • aktivity a výsledky práce CPPS pravidelne zverejňovať na webe TUKE,
 • participovať na protidrogových aktivitách v rámci košických a slovenských univerzít,
 • spoluorganizovať preventívne akcie s pracoviskami v rámci regiónu.

Aktivity 2012

Apr 24, 2013   //   by admin   //   2012  //  No Comments

I. Organizačné a technické zabezpečenie práce

Koordinátor CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD.

Administratívny pracovník: Katarína KOVÁČOVÁ

Webmaster: Andrej GAŠPAR

II. Administratívne zabezpečenie práce

 • vypracovanie hodnotiacej správy práce centra a o nakladaní s finančnými prostriedkami CPPS za rok 2012    T. 12/2012
 • predloženie návrhu práce a finančného rozpočtu CPPS na r. 2012    T. 02/2012
 • vypracovanie podkladov pre ANUAL REPPORT za rok 2012    T. 02/2012
§  spracovanie podkladov pre VR - Výročná správa o činnosti TUKE za rok 2011  T. 03/2012
 • zabezpečenie funkčnosti telefónnej linky   T. 06/2012
 • aktualizácia konzultačných hodín pre klientov CPPS TUKE na Vysokoškolskej ul. č.4, II. poschodie 223 a 221 (LS 2012 každý pondelok po 16,00 hod., ZS 2012 každý štvrtok po 16, 00 hod., a na základe telefonického alebo mailového dohovoru),   T.02/2012, 09/2012
 • inventarizácia a súpis majetku CPPS   T. priebežne

III. Aktivity

 • Spracovanie podkladov o aktivitách CPPS pre KÚ Košice a pre SPS pri SAV – European Health Psychology Society – Národná správa SR o aktivitách v oblasti psychológie zdravia.    T. 01/2012
 • Podanie žiadosti o pridelenie nového čísla a telefónnej linky pre CPPS, miestnosť č.d.223.   T. 03/2012
 • Realizácia odborných workschopov zameraných na zlepšovanie osobnostného potenciálu frekventantov.   T. LS, ZS 2012
 • Realizácia výcvikov s cieľom zlepšiť sebaprezentačné zručnosti v rámci plnenia úloh inštitucionálneho projektu.   T. LS, ZS 2012
 • Vydanie odbornej publikácie – Malá encyklopédia pojmov používaných v psychológii a adiktologickej praxi. Košice: UK TUKE, s. 96. ISBN 978-80-553-1203-3
 • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie logo CPPS.   T. 09/2012
 • Zapojenie do medzinárodnej spolupráce v rámci projektu SPIN – Students & Peers Information & News a SNIPE – Social Norms Intervention for the prevention of Polydrug use. Hlavný koordinátor projektu – Universität Bremen, Nemecko    T. 09/2012
 • Vedenie elektronickej kartotéky klientov CPPS, priebežné zaznamenávanie údajov v elektronickej kartotéke klientov CPPS   T. 01-12/2012
 • Individuálne poradenstvo pre klientov CPPS    T. priebežne, podľa potreby
 • Aktualizácia web stránky CPPS T. 01-12/2012
 • Sociálno-psychologický výcvik III. Sociálno-psychologický výcvik organizovaný v gescii FF UPJŠ Košice a Fília Košice.
 • Aktívna účasť na konferenciách s príspevkami:

1)    RAČKOVÁ, M. Problém retencie vysokoškolských študentov. Wyższa Szkoła Humanistyczna, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Zborník z konferencie pod názvom: “Efekty kształcenia akademickiego” (v tlači).

2)    RAČKOVÁ, M. Rizikové správanie ako rezultát zmien súčasného sveta In. Človek – kultúra – médiá III., zahraničná vedecká odborná monografia, ed. J. Feber, Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2012, s. 75-96. ISBN 978-80-248-2889-3.

3)    Aktívna účasť na Medzinárodnej konferencii, konanej v Incheba Expo aréne Bratislava, pod záštitou Predsedu vlády SR Róberta Fica, v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami /Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita/.   T. 8. 11. 2012

IV. Predložené a spracované žiadosti  získania finančných prostriedkov prostredníctvom grantových projektov na rok 2012

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov na inštitucionálne projekty v rámci TUKE.

Názov projektu: Rozvíjanie mäkkých zručností poslucháčov TUKE s cieľom efektívnej osobnostnej regulácie III T. predloženia žiadosti  02/2012

Oblasť zamerania: prevencia

Cieľ: prevencia rizikového správania u poslucháčov TUKE, prostredníctvom nepriamej efektívnej intervencie, zameranej na rozvoj a upevňovanie sociálnych a komunikačných schopností nutných pri sebaregulácii, pri odolávaní brať drogy.

Adresát projektu: vysokoškolská mládež.

V. Perspektívne výhľady na nasledujúci rok

 • spracovať a podať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre prácu CPPS (aktuálne zverejnené výzvy, dotačný fond MŠ SR, IP, bankový sektor),
 • zabezpečiť 3. ročník víkendovo-relaxačného pobytu: „Hory áno – drogy nie“, v rámci efektívneho trávenia voľného času vysokoškolákov,
 • zmapovať podmienky pre fungovanie rovesníckych poradcov, ako aj pokračovať v interaktívnych stretnutiach, zameraných na rozvíjanie kľúčových spôsobilostí,
 • pokračovať v odbornej individuálnej pomoci,
 • aktivity a výsledky práce CPPS pravidelne zverejňovať na webe TUKE, privítať možnosť informovať o svojej práci napr. v rámci „Dňa otvorených dverí“,
 • participovať na protidrogových aktivitách v rámci mesta, regiónu, štátu.

Aktivity 2011

Apr 6, 2012   //   by admin   //   2011  //  No Comments

I. Organizačné a technické zabezpečenie práce

Koordinátor CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, Ph.D.

Administratívny pracovník: Katarína KOVÁČOVÁ

Webmaster: Lukáš KUCÍK, Andrej GAŠPAR

II. Administratívne zabezpečenie práce

 • vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy o realizovanej práci CPPS pri TUKE a o nakladaní so získanými finančnými prostriedkami CPPS za rok 2011                         T. 12/2011
 • predloženie návrhu činnosti a finančného rozpočtu CPPS na r. 2011                      T. 02/2011
 • príprava podkladov pre ANUAL REPPORT na rok 2011                                         T. 02/2011
 • spracovanie podkladov pre Výročnú správu o činnosti TUKE za rok 2011              T. 03/2011
 • aktualizácia konzultačných hodín pre klientov CPPS TUKE na Vysokoškolskej ul. č.4, II. poschodie 223 a 221 (LS 2011 každý pondelok po 16,00 hod., ZS 2011 každý štvrtok po 16, 00 hod., a na základe telefonického alebo mailového dohovoru), T.02/2011, 09/2011
 • inventarizácia a súpis majetku CPPS  T. priebežne

III. Aktivity

 • Podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov pre prácu CPPS. Oslovený subjekt: SAPTU. T. 01/2011
 • Spracovanie podkladov o aktivitách CPPS pre KÚ Košice a pre SPS pri SAV – European Health Psychology Society, do národnej správy SR o aktivitách v oblasti psychológie zdravia. T. 01/2011
 • Podanie žiadosti R-TUKE na získanie finančných prostriedkov pre materiálne zabezpečenie práce v CPPS T. 02/2011
 • Vypracovanie žiadosti pre získanie dodatočných finančných zdrojov z MŠ SR na inštitucionálne projekty podporujúce mladých doktorandov. Názov projektu: Rozvíjanie mäkkých zručností poslucháčov TUKE s cieľom efektívnej osobnostnej regulácie II. T. 03/2011
 • Môj názor“ spustenie online rubriky na stránke CPPS T. 03/2011
 • Organizácia víkendovo-relaxačného pobytu pre prihlásených záujemcov z radov vysokoškolákov TUKE a U3V vo Vysokých Tatrách, pod názvom: „Hory áno – drogy nie“! T. 04/2011
 • Vyhlásenie súťaže o najkrajšie logo CPPS.                                                   T. 04/2011
 • Spracovanie žiadosti pre získanie účelových dotácií MŠ SR. Názov projektu: Na každom človeku záleží!? Protidrogové verzus prodrogové postoje. Cieľ projektu: Upevňovanie a podpora ochranných vzorcov správania.  T. 05/2011
 • Účasť v projekte SPIN – Students & Peers Information & News a SNIPE – Social Norms Intervention for the prevention of Polydrug use, číslo projektu: JUST/2009/DPIP/AG/096,                                                                                T:03/2011 Hlavný koordinátor projektu – Universität Bremen, Nemecko. Lokálny koordinátor: UPJŠ Košice, FF, Kpgps a psychológie zdravia, kontaktná osoba: Ferdinand Salonna. Spolupracujúce inštitúcie: Universiteit Antwerpen, Belgicko, University of Bradford, Veľká Británia, Syddansk Universitet, Dánsko,Univerisdad de Navarra, Španielsko, University of Leeds, Veľká Británia, PU v Prešove, ÚVL v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach,  Marmara Üniversitesi, Turecko
 • Účasť na odbornom workschope: Alma alcohol mater, hlavný koordinátor: UPJŠ Košice, FF. Miesto: Učebno-výcvikové zariadenie UPJŠ Danišovce. T. 25.-26.11/2011
 • Vedenie elektronickej kartotéky klientov CPPS, priebežné zaznamenávanie údajov v elektronickej kartotéke klientov CPPS T. 01-12/2011
 • Individuálne poradenstvo pre klientov CPPS T. priebežne, podľa potreby
 • Aktualizácia web stránky CPPS T. 01-12/2011
 • Sociálno-psychologický výcvik II. Sociálno-psychologický výcvik organizovaný v gescii FF UPJŠ Košice a Fília Košice.
 • Výsledky práce CPPS publikované v zborníkoch a vedeckých monografiách (3):

1)    RAČKOVÁ, M. Univerzitné preventívne pôsobenie prostredníctvom efektívnej ponuky využívania voľného času poslucháčov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo, Banská Bystrica, 26.-27.5.2011, EF UMB: Katedra verejnej ekonomiky, s. 1-6. ISBN  978-80 -557-0259-9

2)    RAČKOVÁ, M. Človek – kultúra – médiá II., vedecká monografia, ed. J.Marek, Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2011. Názov kapitoly: Životný zmysel ako súčasť osobnej integrity. s. 189-206. ISBN 978-80-248-2525-0.

3)    RAČKOVÁ, M.  Hranice komunikačných možností. Zborník recenzovaných vedeckých prác: K otázke podôb komunikácie v humanitnom vzdelávaní na technických vysokých školách. Prešov: FVT TUKE, s.103-106. ISBN 978-80-553-0715-2.

IV. Predložené a spracované žiadosti  získania finančných prostriedkov prostredníctvom grantových projektov za rok 2011

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov na inštitucionálne projekty v rámci TUKE (2).

1.Názov projektu: Na každom človeku záleží!? Protidrogové verzus prodrogové postoje.

Oblasť zamerania: prevencia

Cieľ: prevencia rizikového správania u poslucháčov TUKE, formovanie protidrogových postojov a ochranných vzorcov primeraného správania.

Adresát projektu: vysokoškolská mládež TUKE

2.Názov projektu: Rozvíjanie mäkkých zručností poslucháčov TUKE s cieľom efektívnej osobnostnej regulácie II.

Oblasť zamerania: prevencia

Cieľ: prevencia rizikového správania u poslucháčov TUKE, prostredníctvom nepriamej efektívnej intervencie, zameranej na rozvoj a upevňovanie sociálnych a komunikačných schopností.

Adresát projektu: vysokoškolská mládež TUKE

V. Vyhliadky na rok 2012

 • podať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre prácu CPPS;
 • spolupracovať pri žiadaní o finančné prostriedky s R-TUKE (Úsek vzdelávania TUKE), partnerskými subjektmi v rámci mesta, ako aj mimo neho, seniormi, U3V;
 • zapájať do aktivít peer rovesnícke skupiny z radov vysokoškolákov;
 • participovať na protidrogových aktivitách v rámci mesta a regiónu;
 • ponúkať vlastné preventívne aktivity s cieľom prevencie DZ;
 • vydať aktualizovaný Slovník najčastejšie používaných termínov z oblasti DZ.

Spracovala: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, Ph.D. Košice, 30.01.2012

Návrh loga

Jún 29, 2011   //   by admin   //   Návrh loga  //  2 Comments

Súťaž o najkrajšie logo CPPS pri TUKE bola ukončená. Víťazným logom sa stal návrh č. 15, autor: Mária Timková – blahoželáme.

Aktivity – 2008

Jan 13, 2011   //   by admin   //   2008  //  No Comments
 • aktualizácia web stránky CPPS v slovenskej a anglickej mutácii;
 • vypracovanie a predloženie Správy o aktivitách CPPS v I. polroku a príprava podkladov pre celoslovenské vyhodnotenie NPPBD na roky 2004/2008;
 • ukončenie záverečnej časti sociálno-psychologického výcviku III, pre vybraných poslucháčov TUKE, spojeného s odovzdávaním osvedčení;
 • vypracovanie 3 žiadostí na získanie finančných prostriedkov pre prácu v CPPS:
 1. Spracovanie Zámeru OP Výskum a vývoj.
 2. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Protidrogového fondu. Názov: INFORMAČNÝ PRETLAK NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH NEHROZÍ,
 3. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov od Nadácie Pontis Slovensko, pod názvom: REFLEXIA DROGY VO VÝTVARNOM SPRACOVANÍ VYSOKOŠKOLÁKOV;
 • spustenie interného projektu CPPS v spolupráci s Katedrou dizajnu, ateliér vizuálnej komunikácie FU TUKE pod názvom: Drogy a ich miesto medzi vysokoškolákmi. Súčasťou projektu bolo: a/ vypracovanie, administrácia a vyhodnotenie dotazníkov (vstupný, výstupný, výskumný, súbor n= 95: poslucháči FU, FEI a SJF TUKE);         b/ uskutočnenie 3 popoludňajších odborných workschopov pre poslucháčov: FU, SjF a FEI TUKE (2.roč.). Lektor: PhDr. Račková Mariana, PhD.; c/ plagátová tvorba – selekcia 10 najlepších prác spojená s ich výstavou na Vysokoškolskej ul. č. 4, miestnosti CPPS, d/ tlač a distribúcia reklamného materiálu „skladačky“, t. j. najlepších študentských prác a zaslanie 1 plagátu do ČR;
 • vytvorenie elektronickej kartotéky klientov CPPS;
 • individuálne poradenstvo pre klientov CPPS;
 • rozhovory s užívateľmi drog – snaha o identifikáciu a zmapovanie subjektívneho prežívania drogovo závislých jedincov s cieľom navrhnúť nové typy preventívnych programov, tzv. náhradnej virtuálnej stimulácie;
 • aktívna účasť PhDr. Mariany Račkovej, PhD. na celoslovenskom odbornom protidrogovom seminári. Téma prednášky: Špecifiká práce peer aktivistov. INDEPENDENT, hotel Dália, Lofflerova 1, Košice;
 • aktívna účasť PhDr. Mariany Račkovej, PhD. na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách s príspevkami (4):
 1. Výučba predmetu psychológia a prevencia drogových závislostí na Technickej    univerzite v Košiciach.
 2. Tantum possumus, quantum scimus (Môžeme toľko, na koľko máme).
 3. Vzdelanie rodičov – protektívny alebo rizikový faktor fajčiarskej kariéry dieťaťa?
 4. Fajčenie cigariet a vysokoškoláci;
 • nadviazanie spolupráce (3): Centrum psychologickej a výchovnej prevencie, Medická 2 Košice, resocializačné centrum Jána Krstiteľa, FF UPJŠ – katedra zdravia a pedagogickej psychológie.
 • získané financie a dary (5): SAPTU Košice, Profisign SLOVENSKO, s.r.o. Želiezovce, RTUKE; ÚVT TUKE, R&R Košice;
Stránky:12»

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode