Browsing articles in "Výročné správy"

Aktivity 2017

Jan 29, 2018   //   by admin   //   2017  //  No Comments

CPPS, ako účelové pracovisko Technickej univerzity v Košiciach, realizovalo aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania aj v roku 2017, spadajúce do primárnej prevencie drogových a iných závislostí pre určené cieľové skupiny: poslucháči denného štúdia, učitelia a ostatní pracovníci TUKE.

Zodpovednou osobou a hlavným realizátorom protidrogovej prevencie bol koordinátor a odborný pracovník centra – PhDr. Mariana Račková, PhD., administratívne práce zabezpečovala Katarína Kováčová. Odborné služby: PhDr. Mariana Račková, PhD., a Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.
Webmaster CPPS: Ing. Eduard Pankovčin

V roku 2017 CPPS pokračovalo v poradenskej pomoci a realizácii preventívnych aktivít. Odborné podujatia boli zamerané na podporu a rozvíjanie osobnostného potenciálu vysokoškolákov s ambíciou posilniť ochranné vzorce správania a minimalizovať možné rizikové faktory. Uvedené ciele boli realizované prostredníctvom konkrétnej preventívnej práce (prednášky, semináre, sprievodné aktivity primárne počas Týždňa boja proti drogám, študentské besedy a projekty).

Individuálne odborné poradenstvo bolo poskytované formou osobných stretnutí. Prvý kontakt prebiehal prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu, s frekvenciou pomoci u jedného klienta od 1 – 4. V tabuľke č.1 sú uvedené sumárne hodnoty – počty klientov, ktorým bola poskytnutá individuálna odborná pomoc podľa jednotlivých rokov. Z uverejnených dát vyplýva, že potreba riešenia individuálnych problémov je v rámci CPPS rovnako aktuálna ako v minulom období. Zastúpenie klientov v závislosti od navštevovanej fakulty graficky prezentuje graf č. 1.

Tabuľka 1: Individuálne poradenstvo (sumárne hodnoty)

Kalendárny rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Spolu 12 11 11 19 17 15 16 14 16 19
Muži 7 5 8 11 14 12 9 9 12 15
Ženy 5 6 3 7 3 3 7 5 4 4

Graf 1: Odborná pomoc – klienti CPPS

CPPS pokračovalo v medzinárodnej spolupráci s poradenským pracoviskom VŠB Technickej univerzity v Ostrave, ako aj v spolupráci s o.z. Humanistic Košice, Poradňou zdravia Košice, Psychosociálnym centrom a UPJŠ Košice.
V rámci vedecko-výskumnej činnosti CPPS realizovalo prieskum škály životnej zmysluplnosti ako možného protektívneho faktora rizikového správania vysokoškolákov.
Cieľ: analyzovať výskyt rizikového správania poslucháčov vybraných fakúlt TU v komparácii s ich zmyslom pre integritu, životnú koherenciu.

V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti CPPS koordinátorka centra M. Račková pripravila vydanie učebných textov – Psychohygiena hrou, v ktorých sa zamerala na problematiku kvalitnej adaptácie študenta na zmenové procesy a naštartovanie autoregulačných mechanizmov.
Odborné príspevky prezentované na konferenciách a vo vedeckých zborníkoch: Možnosti úspešnej adaptácie na zmenu, Rizikové a protektívne faktory v správaní vysokoškolákov TUKE, Voľno-časové aktivity a zdravý životný štýl vysokoškolákov bez závislostí.
V rámci zvyšovania kvalifikácie z oblasti adiktologickej praxe M. Račková získala odborný certifikát Managing Change and Life Transitions II.
Prostredníctvom vzdelávania, odborných publikácií, workschopov, ale predovšetkým osobného kontaktu sa práca v CPPS za hodnotený rok orientovala na osvojovanie objektívnych informácií, sociálnych spôsobilostí a zdravých vzorcov správania nielen našich, ale aj zahraničných študentov.
Neformálne stretnutia, ako aj odborné diskusie so študentmi sa zameriavali na:

 • bezproblémové zvládnutie adaptačných procesov spojených s vysokoškolským štúdiom,
 • efektívne trávenie voľného času,
 • možnosti optimálneho zosúladenia osobného a študijného života vysokoškolákov.

V CPPS sme presvedčení, že naštartovanie, cielené intervencie a včasná odborná pomoc prispeje k zlepšeniu verejného zdravia, prežívaniu osobnej pohody na TUKE a k adekvátnejšiemu využívaniu voľného času vysokoškolákmi.

Internetový odkaz na CPPS TUKE sa nachádza na webe – infodrogy.sk, kde je stránka pravidelne aktualizovaná.

Financovanie CPPS

Práca CPPS nebola v roku 2017 dotovaná z rozpočtu TUKE.

Aktivity 2016

Jan 29, 2018   //   by admin   //   2016  //  No Comments

CPPS je účelové pracovisko Technickej univerzity v Košiciach. Pracovníci v CPPS realizovali aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania, spadajúce do primárnej prevencie drogových a iných závislostí pre nasledovné cieľové skupiny: poslucháči denného štúdia, učitelia a ostatní pracovníci TUKE.
Zodpovedná osoba a hlavný realizátor protidrogovej prevencie: koordinátor a odborný pracovník centra – PhDr. Mariana Račková, PhD., odborné služby: Mgr. Renáta Tkáčová, PhD., administratívne práce: Katarína Kováčová.
Webmaster CPPS: Bc. Eduard Pankovčin

Oblasti záujmu práce CPPS:
poradenská, odborno-vzdelávacia, vedecko-výskumná, kvalifikačná a koordinačná práca.

V roku 2016 CPPS pokračovalo v poradenskej pomoci a realizácii preventívnych aktivít, odborných workshopov, diskusií so študentmi. Odborné podujatia boli zamerané na edukáciu, informovanie, podporu a rozvíjanie osobnostného potenciálu vysokoškolákov s ambíciou posilniť protektívne faktory a minimalizovať možné rizikové faktory.

Individuálne odborné poradenstvo bolo poskytované formou osobných stretnutí, telefonického a mailového kontaktu, s frekvenciou pomoci u jedného klienta od 1 – 5. V tabuľke č.1 sú uvedené počty klientov, ktorým bola poskytnutá individuálna odborná pomoc podľa jednotlivých rokov. Graf zastúpenia klientov (obr.1) ukazuje, že poradenskú pomoc najviac využívali poslucháči univerzity.

Tabuľka 1: Individuálne poradenstvo (sumárne hodnoty)

Kalendárny rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Spolu 12 11 11 19 17 15 16 14 16
Muži 7 5 8 11 14 12 9 9 12
Ženy 5 6 3 7 3 3 7 5 4

Graf 1: Odborná pomoc – klienti CPPS

CPPS nadviazalo spoluprácu so Psychosociálnym centrom v Košiciach, pokračovalo v medzinárodnej spolupráci s poradenským pracoviskom VŠB Technickej univerzity v Ostrave, ako aj v spolupráci s UPJŠ Košice (CPPS sa podieľalo v minulosti ako spoluriešiteľ projektov: Životná perspektíva a rizikové správanie sa vysokoškolákov, Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi).

Koordinátorka centra M. Račková spolu s R. Tkáčovou vydali učebné texty – Psychoregulácia, v ktorých sa zamerali na problematiku autoregulácie a autokreácie študenta z aspektu nerizikového, zdravého správania.

CPPS realizovalo dotazníkový zber dát: Fajčenie a rizikové sexuálne správanie u vysokoškolákov TU Košice (HF, FEI, BERG, SvF).
Cieľ: zistiť incidenciu sledovaných foriem rizikového správania poslucháčov VŠ; údaje podrobiť komparatívnej analýze, navrhnúť možnosti efektívnej prevencie.
Informácie súvisiace s realizáciou protidrogových aktivít CPPS TUKE boli súčasťou Národnej správy SR pre KÚ Košice a European Health Psychology Society. Na webovom portáli (infodrogy) sa nachádza internetový odkaz na naše pracovisko.

Prostredníctvom vzdelávania, odborných publikácií, workschopov sa práca v CPPS za hodnotený rok orientovala na osvojovanie relevantných informácií a zdravých vzorcov správania u vysokoškolákov. V CPPS sme presvedčení, že naštartovanie osobnostných zmien povedie k zlepšeniu verejného zdravia a k adekvátnejšiemu využívaniu voľného času vysokoškolákmi.

Aktivity 2015

Jan 29, 2018   //   by admin   //   2015  //  No Comments

CPPS, ako účelové pracovisko Technickej univerzity v Košiciach, realizovalo aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania aj v roku 2015, spadajúce do primárnej prevencie drogových a iných závislostí pre nasledovné cieľové skupiny: poslucháči denného štúdia, učitelia a ostatní pracovníci TUKE.

Zodpovednou osobou a hlavným realizátorom protidrogovej prevencie bol koordinátor a odborný pracovník centra – PhDr. Mariana Račková, PhD., administratívne práce zabezpečovala Katarína Kováčová. Odborné služby – Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.

Aj keď sa CPPS primárne orientovalo na prevenciu rizikového správania, do oblastí jeho záujmu už tradične patrila poradenská, odborno-vzdelávacia, vedecko-výskumná, kvalifikačná a koordinačná práca.

V roku 2015 CPPS pokračovalo v poradenskej pomoci a realizácii preventívnych aktivít. Odborné podujatia boli zamerané na podporu a rozvíjanie osobnostného potenciálu vysokoškolákov s ambíciou posilniť ochranné vzorce správania a minimalizovať možné rizikové faktory. Uvedené ciele boli sledované v rámci plnenia úloh inštitucionálneho projektu a konkrétnej preventívnej práce (prednášky, sprievodné aktivity počas Týždňa boja proti drogám, študentské projekty, víkendovo-relaxačný pobyt).

Individuálne odborné poradenstvo bolo poskytované formou osobných stretnutí, telefonického a mailového kontaktu, s frekvenciou pomoci u jedného klienta od 1 – 5. V tabuľke č.1 sú uvedené sumárne hodnoty – počty klientov, ktorým bola poskytnutá individuálna odborná pomoc podľa jednotlivých rokov. Z analýzy vyplýva, že potreba riešenia individuálnych problémov je v rámci CPPS stále aktuálna.

Tabuľka 1: Individuálne poradenstvo (sumárne hodnoty)

Kalendárny rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Spolu 12 11 11 19 17 15 16 14
Muži 7 5 8 11 14 12 9 9
Ženy 5 6 3 7 3 3 7 5


CPPS pokračovalo v medzinárodnej spolupráci s poradenským pracoviskom VŠB Technickej univerzity v Ostrave, ako aj v spolupráci s Poradňou zdravia Košice a UPJŠ Košice (monitoring drogového správania, peer poradenstvo, výskum prokrastinácie študentov zo SR a ČR).

V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti CPPS plnilo aktivity inštitucionálneho projektu (Rovesnícky program III. v prostredí vysokej školy). Koordinátorka centra M. Račková spolu s R. Tkáčovou vydali vedeckú monografiu – Poradenstvo a protidrogová prevencia ako súčasť sociálnej práce v prostredí vysokých škôl, v ktorej sa zamerali na problematiku možností protidrogovej práce na vysokej škole.

V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti CPPS plnilo aktivity inštitucionálneho projektu (Rovesnícky program III. v prostredí vysokej školy). Koordinátorka centra M. Račková spolu s R. Tkáčovou vydali vedeckú monografiu – Poradenstvo a protidrogová prevencia ako súčasť sociálnej práce v prostredí vysokých škôl, v ktorej sa zamerali na problematiku možností protidrogovej práce na vysokej škole.

V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti CPPS TUKE o práci centra informovalo Haló TUKE a niektoré slovenské médiá (rádio Slovensko 3, Echo Košice). Koordinátorka centra vystúpila na odborných podujatiach s príspevkami: Fajčenie na Slovensku a aktuálne právne normy. Súvislosti maladaptívneho správania vysokoškolákov, Komparácia fajčenia cigariet a pitia alkoholu u vysokoškolákov za obdobie od roku 2006 – 2014. Počas stretnutí so študentmi boli diskutované témy v rámci povinných a voliteľných predmetov jednotlivých spoločenských vied – sociálno-osobnostné, zdravotné a etické otázky prevencie drogových závislostí s cieľom navodiť zmeny na úrovni sledovaných behaviorálnych a sociálno-osobnostných charakteristík (postoje k drogám, normatívne očakávania, sebaúcta, plánovanie budúcnosti a pod.)

V rámci zvyšovania kvalifikácie v oblasti adiktologickej praxe M. Račková získala odborný certifikát Managing Change and Life Transitions. Vystúpila na odborných podujatiach s príspevkami: Problémové oblasti akademickej adaptácie, The self-esteem as a key aspect of the self. The self an object of the reflection and personal identity.
V roku 2015 CPPS vydalo nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou pod názvom – Spoločne proti drogám.

Aktivity 2014

Okt 5, 2015   //   by admin   //   2014  //  No Comments

I. Organizačné a technické zabezpečenie práce

Koordinátor CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD.

Odborní pracovníci CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD., Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.

Administratívny pracovník: Katarína KOVÁČOVÁ

Webmaster: Andrej GAŠPAR

II. Administratívne zabezpečenie práce

 • vypracovanie hodnotiacej správy práce centra a o nakladaní s finančnými prostriedkami CPPS
 • predloženie návrhu práce a finančného rozpočtu CPPS na r. 2014
 • vypracovanie podkladov pre ANNUAL REPORT za rok 2013
 • spracovanie podkladov pre VR – Výročná správa o činnosti TUKE
 • aktualizácia konzultačných hodín pre klientov CPPS TUKE na Vysokoškolskej ul. č. 4, II. poschodie 223 a 221 (LS 2013 štvrtok po 16,00 hod., ZS 2014 štvrtok po 16,00 hod.,) na základe telefonického alebo mailového dohovoru), T.02/2014, 09/2014
 • inventarizácia a súpis majetku CPPS T. priebežne

III. Aktivity za rok 2014

 • Členstvo v riešiteľskom kolektíve VEGA 1/1092/12 (pre roky 2012-2014). Životná perspektíva a rizikové správanie sa vysokoškolákov. FF UPJŠ, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia. Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Spoluriešiteľ za TUKE, CPPS: PhDr. Mariana Račková, PhD.
 • Spracovanie žiadosti na získanie inštitucionálneho projektu pre CPPS TUKE: PEER aktivity.

CPPS, ako účelové pracovisko Technickej univerzity v Košiciach, realizovalo aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania aj v roku 2014. Odborné podujatia boli zamerané na podporu a rozvíjanie osobnostného potenciálu vysokoškolákov s ambíciou posilniť ochranné vzorce správania a minimalizovať možné rizikové faktory. Uvedené ciele boli sledované v rámci plnenia úloh inštitucionálneho projektu a konkrétnej preventívnej práce (prednášky, sprievodné aktivity).

Individuálne odborné poradenstvo bolo poskytované formou osobných stretnutí, telefonického a mailového kontaktu, s frekvenciou pomoci u jedného klienta od 1 – 5. V tabuľke sú uvedené počty klientov, ktorým bola poskytnutá individuálna odborná pomoc podľa jednotlivých rokov. Z analýzy vyplýva, že potreba riešenia individuálnych problémov je v rámci CPPS stále aktuálna. Graf zastúpenia klientov (obr.1) ukazuje, že poradenskú pomoc najviac využívali poslucháči univerzity (údaje sú od roku 2008-2014).

Tabuľka 1: Individuálne poradenstvo (sumárne hodnoty)

Kalendárny rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Spolu 12 11 11 19 17 15 16
Muži 7 5 8 11 14 12 9
Ženy 5 6 3 7 3 3 7

Informácie súvisiace s realizáciou protidrogových aktivít CPPS TUKE boli súčasťou Národnej správy SR pre KÚ Košice a EHP Society. Na najväčšom celoslovenskom portáli (infodrogy) sa nachádza internetový odkaz na naše pracovisko. Prostredníctvom vzdelávania, odborných publikácií, workshopov sa práca v CPPS za hodnotený rok orientovala na osvojovanie relevantných informácií a zdravých vzorcov správania u vysokoškolákov. V CPPS sme presvedčení, že naštartovanie osobnostných zmien povedie k zlepšeniu verejného zdravia a k adekvátnejšiemu využívaniu voľného času vysokoškolákmi.

Výskum rizikového správania poslucháčov vybraných fakúlt TUKE, odprezentované na domácich a zahraničných podujatiach, v odborných prácach, domácich recenzovaných zborníkoch a posterových prezentáciách:

 1. Univerzitné vzdelávanie a rozvoj kľúčových kompetencií študenta.
 2. Prečo fajčia cigarety poslucháči košických vysokých škôl?
 3. Výchova k zdraviu v prostredí technického univerzitného vzdelávania.

Aktivity 2013

Okt 5, 2015   //   by admin   //   2013  //  No Comments

I. Organizačné a technické zabezpečenie práce

Koordinátor CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD.

Odborný pracovníci CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD., Mgr. Renáta Hrušková, PhD.

Administratívny pracovník: Katarína KOVÁČOVÁ

Webmaster: Andrej GAŠPAR

II. Administratívne zabezpečenie práce

 • vypracovanie hodnotiacej správy práce centra a o nakladaní s finančnými prostriedkami CPPS za rok 2013 T. 12/2013
 • predloženie návrhu práce a finančného rozpočtu CPPS na r. 2013 T. 01/2013
 • vypracovanie podkladov pre ANUAL REPPORT za rok 2012 T. 02/2013
 • spracovanie podkladov pre VR – Výročná správa o činnosti TUKE za rok 2012 T. 03/2013
 • aktualizácia konzultačných hodín pre klientov CPPS TUKE na Vysokoškolskej ul. č.4, II. poschodie 223 a 221 (LS 2013 každý pondelok po 16,00 hod., ZS 2013 každý štvrtok po 16,00 hod., a na základe telefonického alebo mailového dohovoru), T.02/2013, 09/2013
 • inventarizácia a súpis majetku CPPS T. priebežne

III. Aktivity

 • Členstvo v riešiteľskom kolektíve VEGA  1/1092/12 (pre roky 2012-2014). Životná perspektíva a rizikové správanie sa vysokoškolákov. FF UPJŠ, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia. Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Spoluriešiteľ za TUKE, CPPS: PhDr. Mariana Račková, PhD. T. 01-12/2013
 • Spracovanie žiadosti na získanie inštitucionálneho projektu pre CPPS TUKE: Rovesnícky vysokoškolský program T. 25.02/2013
 • Spracovanie žiadosti na získanie finančného grantu: Bludné spektrum farieb života. Donor: Rotary District Praha, reg. Košice T. 03/2013
 • Realizácia odborných workshopov zameraných na integritu osobnosti, poradňu zdravia, zmysel života, posilnenia komunikačných schopností frekventantov. T.  LS/ZS 2013
 • Realizácia sociálno-psychologických výcvikov zameraných na jednotlivé osobnostné kompetencie. T. ZS 2013
 • Vedenie elektronickej kartotéky klientov CPPS, priebežné zaznamenávanie údajov v elektronickej kartotéke klientov CPPS T. 01-12/2013
 • Individuálne poradenstvo pre klientov CPPS T. priebežne, podľa potreby
 • Aktualizácia web stránky CPPS T. 01-12/2013
 • Organizácia edukačného podujatia – Spoločne proti drogám. T.20.11.2013
 • Informácia o edukačnom podujatí v médiách. Vysielanie v relácii Rádiobudík – Slovensko 3 T. 11/2013
 • Prevencia v CPPS, možnosti a stratégie. Rádio Regina. T. 10.12.2013
 • Vypracovanie podkladov pre záverečnú správu o celoživotnom poradenstve v SR. Podkapitola: Poradenstvo na vysokých školách. T.12/2013
 • Príspevky v časopisoch a aktívna účasť na konferenciách s príspevkami:
 1. RAČKOVÁ, M., HRUŠKOVÁ, R. 2013. Cesta k drogám býva rýchla. Košice, 11/12 2013, dvojmesačník: Haló TU, s.
 2. RAČKOVÁ, M. 2013. Nielen obohatiť život o roky, ale aj obohatiť roky životom. Zborník pozvaných prednášok z 8. seniorskej konferencie, konanej dňa 24.10.2013, Košice. Rozsah: 7 s., v tlači
 3. RAČKOVÁ, M. 2013. Hodnotový systém ako výraz vzťahu. Zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou: K otázke hodnotového rozmeru technologického vzdelávania, FVT TUKE, KHV, s. 165-170. ISBN 978-80-553-1469-3

IV. Perspektívne výhľady na rok 2014

 • zistiť počet vyškolených rovesníckych poradcov z každej fakulty TUKE,
 • v LS 2013 a ZS 2014 zmapovať podmienky pre fungovanie rovesníckych poradcov, ako aj pokračovať v interaktívnych stretnutiach, zameraných na rozvíjanie kľúčových spôsobilostí,
 • spracovať a podať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre prácu CPPS (aktuálne zverejnené výzvy, dotačný fond MŠ SR, IP TUKE, bankový sektor);
 • pokračovať v odbornej individuálnej pomoci,
 • aktivity a výsledky práce CPPS pravidelne zverejňovať na webe TUKE,
 • participovať na protidrogových aktivitách v rámci košických a slovenských univerzít,
 • spoluorganizovať preventívne akcie s pracoviskami v rámci regiónu.

Aktivity 2012

Apr 24, 2013   //   by admin   //   2012  //  No Comments

I. Organizačné a technické zabezpečenie práce

Koordinátor CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, PhD.

Administratívny pracovník: Katarína KOVÁČOVÁ

Webmaster: Andrej GAŠPAR

II. Administratívne zabezpečenie práce

 • vypracovanie hodnotiacej správy práce centra a o nakladaní s finančnými prostriedkami CPPS za rok 2012    T. 12/2012
 • predloženie návrhu práce a finančného rozpočtu CPPS na r. 2012    T. 02/2012
 • vypracovanie podkladov pre ANUAL REPPORT za rok 2012    T. 02/2012
§  spracovanie podkladov pre VR - Výročná správa o činnosti TUKE za rok 2011  T. 03/2012
 • zabezpečenie funkčnosti telefónnej linky   T. 06/2012
 • aktualizácia konzultačných hodín pre klientov CPPS TUKE na Vysokoškolskej ul. č.4, II. poschodie 223 a 221 (LS 2012 každý pondelok po 16,00 hod., ZS 2012 každý štvrtok po 16, 00 hod., a na základe telefonického alebo mailového dohovoru),   T.02/2012, 09/2012
 • inventarizácia a súpis majetku CPPS   T. priebežne

III. Aktivity

 • Spracovanie podkladov o aktivitách CPPS pre KÚ Košice a pre SPS pri SAV – European Health Psychology Society – Národná správa SR o aktivitách v oblasti psychológie zdravia.    T. 01/2012
 • Podanie žiadosti o pridelenie nového čísla a telefónnej linky pre CPPS, miestnosť č.d.223.   T. 03/2012
 • Realizácia odborných workschopov zameraných na zlepšovanie osobnostného potenciálu frekventantov.   T. LS, ZS 2012
 • Realizácia výcvikov s cieľom zlepšiť sebaprezentačné zručnosti v rámci plnenia úloh inštitucionálneho projektu.   T. LS, ZS 2012
 • Vydanie odbornej publikácie – Malá encyklopédia pojmov používaných v psychológii a adiktologickej praxi. Košice: UK TUKE, s. 96. ISBN 978-80-553-1203-3
 • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšie logo CPPS.   T. 09/2012
 • Zapojenie do medzinárodnej spolupráce v rámci projektu SPIN – Students & Peers Information & News a SNIPE – Social Norms Intervention for the prevention of Polydrug use. Hlavný koordinátor projektu – Universität Bremen, Nemecko    T. 09/2012
 • Vedenie elektronickej kartotéky klientov CPPS, priebežné zaznamenávanie údajov v elektronickej kartotéke klientov CPPS   T. 01-12/2012
 • Individuálne poradenstvo pre klientov CPPS    T. priebežne, podľa potreby
 • Aktualizácia web stránky CPPS T. 01-12/2012
 • Sociálno-psychologický výcvik III. Sociálno-psychologický výcvik organizovaný v gescii FF UPJŠ Košice a Fília Košice.
 • Aktívna účasť na konferenciách s príspevkami:

1)    RAČKOVÁ, M. Problém retencie vysokoškolských študentov. Wyższa Szkoła Humanistyczna, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. Zborník z konferencie pod názvom: “Efekty kształcenia akademickiego” (v tlači).

2)    RAČKOVÁ, M. Rizikové správanie ako rezultát zmien súčasného sveta In. Človek – kultúra – médiá III., zahraničná vedecká odborná monografia, ed. J. Feber, Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2012, s. 75-96. ISBN 978-80-248-2889-3.

3)    Aktívna účasť na Medzinárodnej konferencii, konanej v Incheba Expo aréne Bratislava, pod záštitou Predsedu vlády SR Róberta Fica, v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami /Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita/.   T. 8. 11. 2012

IV. Predložené a spracované žiadosti  získania finančných prostriedkov prostredníctvom grantových projektov na rok 2012

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov na inštitucionálne projekty v rámci TUKE.

Názov projektu: Rozvíjanie mäkkých zručností poslucháčov TUKE s cieľom efektívnej osobnostnej regulácie III T. predloženia žiadosti  02/2012

Oblasť zamerania: prevencia

Cieľ: prevencia rizikového správania u poslucháčov TUKE, prostredníctvom nepriamej efektívnej intervencie, zameranej na rozvoj a upevňovanie sociálnych a komunikačných schopností nutných pri sebaregulácii, pri odolávaní brať drogy.

Adresát projektu: vysokoškolská mládež.

V. Perspektívne výhľady na nasledujúci rok

 • spracovať a podať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre prácu CPPS (aktuálne zverejnené výzvy, dotačný fond MŠ SR, IP, bankový sektor),
 • zabezpečiť 3. ročník víkendovo-relaxačného pobytu: „Hory áno – drogy nie“, v rámci efektívneho trávenia voľného času vysokoškolákov,
 • zmapovať podmienky pre fungovanie rovesníckych poradcov, ako aj pokračovať v interaktívnych stretnutiach, zameraných na rozvíjanie kľúčových spôsobilostí,
 • pokračovať v odbornej individuálnej pomoci,
 • aktivity a výsledky práce CPPS pravidelne zverejňovať na webe TUKE, privítať možnosť informovať o svojej práci napr. v rámci „Dňa otvorených dverí“,
 • participovať na protidrogových aktivitách v rámci mesta, regiónu, štátu.

Aktivity 2011

Apr 6, 2012   //   by admin   //   2011  //  No Comments

I. Organizačné a technické zabezpečenie práce

Koordinátor CPPS: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, Ph.D.

Administratívny pracovník: Katarína KOVÁČOVÁ

Webmaster: Lukáš KUCÍK, Andrej GAŠPAR

II. Administratívne zabezpečenie práce

 • vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy o realizovanej práci CPPS pri TUKE a o nakladaní so získanými finančnými prostriedkami CPPS za rok 2011                         T. 12/2011
 • predloženie návrhu činnosti a finančného rozpočtu CPPS na r. 2011                      T. 02/2011
 • príprava podkladov pre ANUAL REPPORT na rok 2011                                         T. 02/2011
 • spracovanie podkladov pre Výročnú správu o činnosti TUKE za rok 2011              T. 03/2011
 • aktualizácia konzultačných hodín pre klientov CPPS TUKE na Vysokoškolskej ul. č.4, II. poschodie 223 a 221 (LS 2011 každý pondelok po 16,00 hod., ZS 2011 každý štvrtok po 16, 00 hod., a na základe telefonického alebo mailového dohovoru), T.02/2011, 09/2011
 • inventarizácia a súpis majetku CPPS  T. priebežne

III. Aktivity

 • Podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov pre prácu CPPS. Oslovený subjekt: SAPTU. T. 01/2011
 • Spracovanie podkladov o aktivitách CPPS pre KÚ Košice a pre SPS pri SAV – European Health Psychology Society, do národnej správy SR o aktivitách v oblasti psychológie zdravia. T. 01/2011
 • Podanie žiadosti R-TUKE na získanie finančných prostriedkov pre materiálne zabezpečenie práce v CPPS T. 02/2011
 • Vypracovanie žiadosti pre získanie dodatočných finančných zdrojov z MŠ SR na inštitucionálne projekty podporujúce mladých doktorandov. Názov projektu: Rozvíjanie mäkkých zručností poslucháčov TUKE s cieľom efektívnej osobnostnej regulácie II. T. 03/2011
 • Môj názor“ spustenie online rubriky na stránke CPPS T. 03/2011
 • Organizácia víkendovo-relaxačného pobytu pre prihlásených záujemcov z radov vysokoškolákov TUKE a U3V vo Vysokých Tatrách, pod názvom: „Hory áno – drogy nie“! T. 04/2011
 • Vyhlásenie súťaže o najkrajšie logo CPPS.                                                   T. 04/2011
 • Spracovanie žiadosti pre získanie účelových dotácií MŠ SR. Názov projektu: Na každom človeku záleží!? Protidrogové verzus prodrogové postoje. Cieľ projektu: Upevňovanie a podpora ochranných vzorcov správania.  T. 05/2011
 • Účasť v projekte SPIN – Students & Peers Information & News a SNIPE – Social Norms Intervention for the prevention of Polydrug use, číslo projektu: JUST/2009/DPIP/AG/096,                                                                                T:03/2011 Hlavný koordinátor projektu – Universität Bremen, Nemecko. Lokálny koordinátor: UPJŠ Košice, FF, Kpgps a psychológie zdravia, kontaktná osoba: Ferdinand Salonna. Spolupracujúce inštitúcie: Universiteit Antwerpen, Belgicko, University of Bradford, Veľká Británia, Syddansk Universitet, Dánsko,Univerisdad de Navarra, Španielsko, University of Leeds, Veľká Británia, PU v Prešove, ÚVL v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach,  Marmara Üniversitesi, Turecko
 • Účasť na odbornom workschope: Alma alcohol mater, hlavný koordinátor: UPJŠ Košice, FF. Miesto: Učebno-výcvikové zariadenie UPJŠ Danišovce. T. 25.-26.11/2011
 • Vedenie elektronickej kartotéky klientov CPPS, priebežné zaznamenávanie údajov v elektronickej kartotéke klientov CPPS T. 01-12/2011
 • Individuálne poradenstvo pre klientov CPPS T. priebežne, podľa potreby
 • Aktualizácia web stránky CPPS T. 01-12/2011
 • Sociálno-psychologický výcvik II. Sociálno-psychologický výcvik organizovaný v gescii FF UPJŠ Košice a Fília Košice.
 • Výsledky práce CPPS publikované v zborníkoch a vedeckých monografiách (3):

1)    RAČKOVÁ, M. Univerzitné preventívne pôsobenie prostredníctvom efektívnej ponuky využívania voľného času poslucháčov. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Sociálne podnikanie a dobrovoľníctvo, Banská Bystrica, 26.-27.5.2011, EF UMB: Katedra verejnej ekonomiky, s. 1-6. ISBN  978-80 -557-0259-9

2)    RAČKOVÁ, M. Človek – kultúra – médiá II., vedecká monografia, ed. J.Marek, Ostrava: VŠB – Technická univerzita, 2011. Názov kapitoly: Životný zmysel ako súčasť osobnej integrity. s. 189-206. ISBN 978-80-248-2525-0.

3)    RAČKOVÁ, M.  Hranice komunikačných možností. Zborník recenzovaných vedeckých prác: K otázke podôb komunikácie v humanitnom vzdelávaní na technických vysokých školách. Prešov: FVT TUKE, s.103-106. ISBN 978-80-553-0715-2.

IV. Predložené a spracované žiadosti  získania finančných prostriedkov prostredníctvom grantových projektov za rok 2011

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov na inštitucionálne projekty v rámci TUKE (2).

1.Názov projektu: Na každom človeku záleží!? Protidrogové verzus prodrogové postoje.

Oblasť zamerania: prevencia

Cieľ: prevencia rizikového správania u poslucháčov TUKE, formovanie protidrogových postojov a ochranných vzorcov primeraného správania.

Adresát projektu: vysokoškolská mládež TUKE

2.Názov projektu: Rozvíjanie mäkkých zručností poslucháčov TUKE s cieľom efektívnej osobnostnej regulácie II.

Oblasť zamerania: prevencia

Cieľ: prevencia rizikového správania u poslucháčov TUKE, prostredníctvom nepriamej efektívnej intervencie, zameranej na rozvoj a upevňovanie sociálnych a komunikačných schopností.

Adresát projektu: vysokoškolská mládež TUKE

V. Vyhliadky na rok 2012

 • podať žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov pre prácu CPPS;
 • spolupracovať pri žiadaní o finančné prostriedky s R-TUKE (Úsek vzdelávania TUKE), partnerskými subjektmi v rámci mesta, ako aj mimo neho, seniormi, U3V;
 • zapájať do aktivít peer rovesnícke skupiny z radov vysokoškolákov;
 • participovať na protidrogových aktivitách v rámci mesta a regiónu;
 • ponúkať vlastné preventívne aktivity s cieľom prevencie DZ;
 • vydať aktualizovaný Slovník najčastejšie používaných termínov z oblasti DZ.

Spracovala: PhDr. Mariana RAČKOVÁ, Ph.D. Košice, 30.01.2012

Aktivity – 2008

Jan 13, 2011   //   by admin   //   2008  //  No Comments
 • aktualizácia web stránky CPPS v slovenskej a anglickej mutácii;
 • vypracovanie a predloženie Správy o aktivitách CPPS v I. polroku a príprava podkladov pre celoslovenské vyhodnotenie NPPBD na roky 2004/2008;
 • ukončenie záverečnej časti sociálno-psychologického výcviku III, pre vybraných poslucháčov TUKE, spojeného s odovzdávaním osvedčení;
 • vypracovanie 3 žiadostí na získanie finančných prostriedkov pre prácu v CPPS:
 1. Spracovanie Zámeru OP Výskum a vývoj.
 2. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Protidrogového fondu. Názov: INFORMAČNÝ PRETLAK NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH NEHROZÍ,
 3. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov od Nadácie Pontis Slovensko, pod názvom: REFLEXIA DROGY VO VÝTVARNOM SPRACOVANÍ VYSOKOŠKOLÁKOV;
 • spustenie interného projektu CPPS v spolupráci s Katedrou dizajnu, ateliér vizuálnej komunikácie FU TUKE pod názvom: Drogy a ich miesto medzi vysokoškolákmi. Súčasťou projektu bolo: a/ vypracovanie, administrácia a vyhodnotenie dotazníkov (vstupný, výstupný, výskumný, súbor n= 95: poslucháči FU, FEI a SJF TUKE);         b/ uskutočnenie 3 popoludňajších odborných workschopov pre poslucháčov: FU, SjF a FEI TUKE (2.roč.). Lektor: PhDr. Račková Mariana, PhD.; c/ plagátová tvorba – selekcia 10 najlepších prác spojená s ich výstavou na Vysokoškolskej ul. č. 4, miestnosti CPPS, d/ tlač a distribúcia reklamného materiálu „skladačky“, t. j. najlepších študentských prác a zaslanie 1 plagátu do ČR;
 • vytvorenie elektronickej kartotéky klientov CPPS;
 • individuálne poradenstvo pre klientov CPPS;
 • rozhovory s užívateľmi drog – snaha o identifikáciu a zmapovanie subjektívneho prežívania drogovo závislých jedincov s cieľom navrhnúť nové typy preventívnych programov, tzv. náhradnej virtuálnej stimulácie;
 • aktívna účasť PhDr. Mariany Račkovej, PhD. na celoslovenskom odbornom protidrogovom seminári. Téma prednášky: Špecifiká práce peer aktivistov. INDEPENDENT, hotel Dália, Lofflerova 1, Košice;
 • aktívna účasť PhDr. Mariany Račkovej, PhD. na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách s príspevkami (4):
 1. Výučba predmetu psychológia a prevencia drogových závislostí na Technickej    univerzite v Košiciach.
 2. Tantum possumus, quantum scimus (Môžeme toľko, na koľko máme).
 3. Vzdelanie rodičov – protektívny alebo rizikový faktor fajčiarskej kariéry dieťaťa?
 4. Fajčenie cigariet a vysokoškoláci;
 • nadviazanie spolupráce (3): Centrum psychologickej a výchovnej prevencie, Medická 2 Košice, resocializačné centrum Jána Krstiteľa, FF UPJŠ – katedra zdravia a pedagogickej psychológie.
 • získané financie a dary (5): SAPTU Košice, Profisign SLOVENSKO, s.r.o. Želiezovce, RTUKE; ÚVT TUKE, R&R Košice;

Aktivity – 2009

Jan 13, 2011   //   by admin   //   2009  //  No Comments
 • poskytnutie interview o protidrogových aktivitách CPPS TUKE pre rozhlasové vysielanie rádia Regina, termín vysielania 26.1.2009
 • vypracovanie záverečnej hodnotiacej a Plánu aktivít na roky 2009-2010 pre Školský úrad v Košiciach.
 • vyhodnotenie spoločného projektu CPPS a Katedry dizajnu – ateliér vizuálnej komunikácie FU TUKE: Drogy a ich miesto medzi vysokoškolákmi, návrh spolupráce pre akademický rok 2009/2010.
 • priebežné vedenie elektronickej kartotéky klientov CPPS TUKE
 • pokračovanie v individuálnom poradenstvo pre klientov CPPS
 • aktívna účasť PhDr. Mariany Račkovej, PhD. na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách s príspevkami (4):
 1. Centrum poradenských a psychologických služieb TUKE. Prvý rok fungovania. Košice
 2. Osobnostné zvláštnosti vysokoškolákov v závislosti od behaviorálnych činiteľov súvisiacich s tabakizmom.
 3. Školský preventívny program – integrálna súčasť humanizácie vzdelávania, prostriedok rozvoja vysokoškoláka.
 4. Bezpečná Európa.
 • sociálno-psychologický výcvik I. Nábor nových frekventantov do 2 skupín pre I. modul sociálno-psychologického praktického výcviku, organizovaný v gescii FF UPJŠ Košice a Fília Košice.
 • Predložené a spracované žiadosti  získania finančných prostriedkov prostredníctvom grantových projektov na rok 2009 (1), podporené.

Názov projektu: KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE A ZVLÁDANIE PSYCHICKEJ ZÁŤAŽE V NÁROČNÝCH ŽIVOTNÝCH SITUÁCIÁCH

Cieľ: prevencia rizikového správania u poslucháčov.

 • nadviazanie spolupráce (1): Spojená škola, Alejová 6, Košice.
 • získanie financií a darov (2):  R-TUKE - multifunkčná kopírka, R&R Košice- výroba rámov na plagáty a ich montáž v CPPS, pre 2.časť výstavy
 • rozširovanie kvalifikácie, zvyšovanie odbornosti (2):
 • absolvovanie akreditovaného 60 hod. kurzu PhDr. M. Račková, PhD. (1633/3998/2003/150/3) a získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou: Riešenie medziľudských vzťahov – komunikačné zručnosti.
 • absolvovanie akreditovaného kurzu PhDr. M. Račková, PhD. a získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou (185/2009, akreditácia 2480/2009/68/1) – Rizikové správanie detí a mládeže.

Aktivity – 2010

Dec 30, 2010   //   by admin   //   2010  //  No Comments
 • aktualizácia termínov osobných konzultácií pre klientov CPPS TUKE na Vysokoškolskej ul. č.4, II. poschodie 223 a 221 (LS 2010 každý utorok po 16 hod., ZS 2010 každý utorok po 16 hod., na základe telefonického alebo mailového dohovoru),
 • predloženie R-TUKE návrhu činnosti na r. 2010 a finančného rozpočtu CPPS na r. 2010,
 • spracovanie podkladov pre Výročnú správu o činnosti TUKE za rok 2009,
 • inventarizácia a súpis majetku CPPS ,
 • vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy o nakladaní s finančnými prostriedkami CPPS za rok 2010,
 • aktualizácia web stránky CPPS, spracovanie návrhu nového dizajnu stránky,
 • vyhodnotenie inštitucionálneho projektu CPPS pri TUKE - Rozvíjanie mäkkých zručností poslucháčov TUKE s cieľom efektívnej osobnostnej regulácie,
 • priebežné zaznamenávanie údajov v elektronickej kartotéke klientov CPPS,
 • individuálne poradenstvo pre klientov CPPS,
 • telefonické a mailové konzultácie pre klientov CPPS,
 • absolvovanie domácich odborných workschopov zameraných na podporu a rozvoj schopnosti odmietnuť drogu (lektori – odborní pracovníci CPPS, CPVP Košice),
 • aktívna účasť PhDr. Mariany Račkovej, PhD. na domácich a medzinárodných vedeckých konferenciách s príspevkami (7):
  1. Gender systém sociálnych praktík poslucháčov technickej univerzity v oblasti tabakizmu
  2. Intervencie do oblasti zdravia. Fajčenie a subjektívna pohoda vysokoškolákov
  3. Negatívne dopady mediálnej produkcie na procesy drogovej angažovanosti poslucháčov univerzitného štúdia
  4. Existenciálny zmysel a behaviorálne charakteristiky spojené s fajčením cigariet
  5. Alkohol neuškodí – pravda alebo mýtus. IN VINO VERITAS
  6. Kompetencia „byť“
  7. Health promotion against stress (London, 2010)
 • sociálno-psychologický výcvik II. a III. Pokračovanie sociálno-psychologického praktického výcviku, organizovaný v gescii FF UPJŠ Košice a Fília Košice,
 • nadviazanie spolupráce (1)Psychologická poradňa pri VŠB Technickej univerzity v Ostrave,
 • predložené a spracované žiadosti získania finančných prostriedkov prostredníctvom grantových projektov na rok 2010 (1), podporené:

Názov projektu: Rozvíjanie mäkkých zručností poslucháčov TUKE s cieľom efektívnej osobnostnej regulácie

Cieľ: prevencia a rozvíjanie mäkkých zručností, predchádzanie rizikovému správaniu u poslucháčov TUKE.

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode