Browsing articles from "Január, 2018"

Aktivity 2017

Jan 29, 2018   //   by admin   //   2017  //  No Comments

CPPS, ako účelové pracovisko Technickej univerzity v Košiciach, realizovalo aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania aj v roku 2017, spadajúce do primárnej prevencie drogových a iných závislostí pre určené cieľové skupiny: poslucháči denného štúdia, učitelia a ostatní pracovníci TUKE.

Zodpovednou osobou a hlavným realizátorom protidrogovej prevencie bol koordinátor a odborný pracovník centra – PhDr. Mariana Račková, PhD., administratívne práce zabezpečovala Katarína Kováčová. Odborné služby: PhDr. Mariana Račková, PhD., a Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.
Webmaster CPPS: Ing. Eduard Pankovčin

V roku 2017 CPPS pokračovalo v poradenskej pomoci a realizácii preventívnych aktivít. Odborné podujatia boli zamerané na podporu a rozvíjanie osobnostného potenciálu vysokoškolákov s ambíciou posilniť ochranné vzorce správania a minimalizovať možné rizikové faktory. Uvedené ciele boli realizované prostredníctvom konkrétnej preventívnej práce (prednášky, semináre, sprievodné aktivity primárne počas Týždňa boja proti drogám, študentské besedy a projekty).

Individuálne odborné poradenstvo bolo poskytované formou osobných stretnutí. Prvý kontakt prebiehal prostredníctvom telefonického alebo mailového kontaktu, s frekvenciou pomoci u jedného klienta od 1 – 4. V tabuľke č.1 sú uvedené sumárne hodnoty – počty klientov, ktorým bola poskytnutá individuálna odborná pomoc podľa jednotlivých rokov. Z uverejnených dát vyplýva, že potreba riešenia individuálnych problémov je v rámci CPPS rovnako aktuálna ako v minulom období. Zastúpenie klientov v závislosti od navštevovanej fakulty graficky prezentuje graf č. 1.

Tabuľka 1: Individuálne poradenstvo (sumárne hodnoty)

Kalendárny rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Spolu 12 11 11 19 17 15 16 14 16 19
Muži 7 5 8 11 14 12 9 9 12 15
Ženy 5 6 3 7 3 3 7 5 4 4

Graf 1: Odborná pomoc – klienti CPPS

CPPS pokračovalo v medzinárodnej spolupráci s poradenským pracoviskom VŠB Technickej univerzity v Ostrave, ako aj v spolupráci s o.z. Humanistic Košice, Poradňou zdravia Košice, Psychosociálnym centrom a UPJŠ Košice.
V rámci vedecko-výskumnej činnosti CPPS realizovalo prieskum škály životnej zmysluplnosti ako možného protektívneho faktora rizikového správania vysokoškolákov.
Cieľ: analyzovať výskyt rizikového správania poslucháčov vybraných fakúlt TU v komparácii s ich zmyslom pre integritu, životnú koherenciu.

V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti CPPS koordinátorka centra M. Račková pripravila vydanie učebných textov – Psychohygiena hrou, v ktorých sa zamerala na problematiku kvalitnej adaptácie študenta na zmenové procesy a naštartovanie autoregulačných mechanizmov.
Odborné príspevky prezentované na konferenciách a vo vedeckých zborníkoch: Možnosti úspešnej adaptácie na zmenu, Rizikové a protektívne faktory v správaní vysokoškolákov TUKE, Voľno-časové aktivity a zdravý životný štýl vysokoškolákov bez závislostí.
V rámci zvyšovania kvalifikácie z oblasti adiktologickej praxe M. Račková získala odborný certifikát Managing Change and Life Transitions II.
Prostredníctvom vzdelávania, odborných publikácií, workschopov, ale predovšetkým osobného kontaktu sa práca v CPPS za hodnotený rok orientovala na osvojovanie objektívnych informácií, sociálnych spôsobilostí a zdravých vzorcov správania nielen našich, ale aj zahraničných študentov.
Neformálne stretnutia, ako aj odborné diskusie so študentmi sa zameriavali na:

  • bezproblémové zvládnutie adaptačných procesov spojených s vysokoškolským štúdiom,
  • efektívne trávenie voľného času,
  • možnosti optimálneho zosúladenia osobného a študijného života vysokoškolákov.

V CPPS sme presvedčení, že naštartovanie, cielené intervencie a včasná odborná pomoc prispeje k zlepšeniu verejného zdravia, prežívaniu osobnej pohody na TUKE a k adekvátnejšiemu využívaniu voľného času vysokoškolákmi.

Internetový odkaz na CPPS TUKE sa nachádza na webe – infodrogy.sk, kde je stránka pravidelne aktualizovaná.

Financovanie CPPS

Práca CPPS nebola v roku 2017 dotovaná z rozpočtu TUKE.

Aktivity 2016

Jan 29, 2018   //   by admin   //   2016  //  No Comments

CPPS je účelové pracovisko Technickej univerzity v Košiciach. Pracovníci v CPPS realizovali aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania, spadajúce do primárnej prevencie drogových a iných závislostí pre nasledovné cieľové skupiny: poslucháči denného štúdia, učitelia a ostatní pracovníci TUKE.
Zodpovedná osoba a hlavný realizátor protidrogovej prevencie: koordinátor a odborný pracovník centra – PhDr. Mariana Račková, PhD., odborné služby: Mgr. Renáta Tkáčová, PhD., administratívne práce: Katarína Kováčová.
Webmaster CPPS: Bc. Eduard Pankovčin

Oblasti záujmu práce CPPS:
poradenská, odborno-vzdelávacia, vedecko-výskumná, kvalifikačná a koordinačná práca.

V roku 2016 CPPS pokračovalo v poradenskej pomoci a realizácii preventívnych aktivít, odborných workshopov, diskusií so študentmi. Odborné podujatia boli zamerané na edukáciu, informovanie, podporu a rozvíjanie osobnostného potenciálu vysokoškolákov s ambíciou posilniť protektívne faktory a minimalizovať možné rizikové faktory.

Individuálne odborné poradenstvo bolo poskytované formou osobných stretnutí, telefonického a mailového kontaktu, s frekvenciou pomoci u jedného klienta od 1 – 5. V tabuľke č.1 sú uvedené počty klientov, ktorým bola poskytnutá individuálna odborná pomoc podľa jednotlivých rokov. Graf zastúpenia klientov (obr.1) ukazuje, že poradenskú pomoc najviac využívali poslucháči univerzity.

Tabuľka 1: Individuálne poradenstvo (sumárne hodnoty)

Kalendárny rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Spolu 12 11 11 19 17 15 16 14 16
Muži 7 5 8 11 14 12 9 9 12
Ženy 5 6 3 7 3 3 7 5 4

Graf 1: Odborná pomoc – klienti CPPS

CPPS nadviazalo spoluprácu so Psychosociálnym centrom v Košiciach, pokračovalo v medzinárodnej spolupráci s poradenským pracoviskom VŠB Technickej univerzity v Ostrave, ako aj v spolupráci s UPJŠ Košice (CPPS sa podieľalo v minulosti ako spoluriešiteľ projektov: Životná perspektíva a rizikové správanie sa vysokoškolákov, Užívanie drog medzi dospievajúcimi a vysokoškolákmi).

Koordinátorka centra M. Račková spolu s R. Tkáčovou vydali učebné texty – Psychoregulácia, v ktorých sa zamerali na problematiku autoregulácie a autokreácie študenta z aspektu nerizikového, zdravého správania.

CPPS realizovalo dotazníkový zber dát: Fajčenie a rizikové sexuálne správanie u vysokoškolákov TU Košice (HF, FEI, BERG, SvF).
Cieľ: zistiť incidenciu sledovaných foriem rizikového správania poslucháčov VŠ; údaje podrobiť komparatívnej analýze, navrhnúť možnosti efektívnej prevencie.
Informácie súvisiace s realizáciou protidrogových aktivít CPPS TUKE boli súčasťou Národnej správy SR pre KÚ Košice a European Health Psychology Society. Na webovom portáli (infodrogy) sa nachádza internetový odkaz na naše pracovisko.

Prostredníctvom vzdelávania, odborných publikácií, workschopov sa práca v CPPS za hodnotený rok orientovala na osvojovanie relevantných informácií a zdravých vzorcov správania u vysokoškolákov. V CPPS sme presvedčení, že naštartovanie osobnostných zmien povedie k zlepšeniu verejného zdravia a k adekvátnejšiemu využívaniu voľného času vysokoškolákmi.

Aktivity 2015

Jan 29, 2018   //   by admin   //   2015  //  No Comments

CPPS, ako účelové pracovisko Technickej univerzity v Košiciach, realizovalo aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania aj v roku 2015, spadajúce do primárnej prevencie drogových a iných závislostí pre nasledovné cieľové skupiny: poslucháči denného štúdia, učitelia a ostatní pracovníci TUKE.

Zodpovednou osobou a hlavným realizátorom protidrogovej prevencie bol koordinátor a odborný pracovník centra – PhDr. Mariana Račková, PhD., administratívne práce zabezpečovala Katarína Kováčová. Odborné služby – Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.

Aj keď sa CPPS primárne orientovalo na prevenciu rizikového správania, do oblastí jeho záujmu už tradične patrila poradenská, odborno-vzdelávacia, vedecko-výskumná, kvalifikačná a koordinačná práca.

V roku 2015 CPPS pokračovalo v poradenskej pomoci a realizácii preventívnych aktivít. Odborné podujatia boli zamerané na podporu a rozvíjanie osobnostného potenciálu vysokoškolákov s ambíciou posilniť ochranné vzorce správania a minimalizovať možné rizikové faktory. Uvedené ciele boli sledované v rámci plnenia úloh inštitucionálneho projektu a konkrétnej preventívnej práce (prednášky, sprievodné aktivity počas Týždňa boja proti drogám, študentské projekty, víkendovo-relaxačný pobyt).

Individuálne odborné poradenstvo bolo poskytované formou osobných stretnutí, telefonického a mailového kontaktu, s frekvenciou pomoci u jedného klienta od 1 – 5. V tabuľke č.1 sú uvedené sumárne hodnoty – počty klientov, ktorým bola poskytnutá individuálna odborná pomoc podľa jednotlivých rokov. Z analýzy vyplýva, že potreba riešenia individuálnych problémov je v rámci CPPS stále aktuálna.

Tabuľka 1: Individuálne poradenstvo (sumárne hodnoty)

Kalendárny rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Spolu 12 11 11 19 17 15 16 14
Muži 7 5 8 11 14 12 9 9
Ženy 5 6 3 7 3 3 7 5


CPPS pokračovalo v medzinárodnej spolupráci s poradenským pracoviskom VŠB Technickej univerzity v Ostrave, ako aj v spolupráci s Poradňou zdravia Košice a UPJŠ Košice (monitoring drogového správania, peer poradenstvo, výskum prokrastinácie študentov zo SR a ČR).

V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti CPPS plnilo aktivity inštitucionálneho projektu (Rovesnícky program III. v prostredí vysokej školy). Koordinátorka centra M. Račková spolu s R. Tkáčovou vydali vedeckú monografiu – Poradenstvo a protidrogová prevencia ako súčasť sociálnej práce v prostredí vysokých škôl, v ktorej sa zamerali na problematiku možností protidrogovej práce na vysokej škole.

V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti CPPS plnilo aktivity inštitucionálneho projektu (Rovesnícky program III. v prostredí vysokej školy). Koordinátorka centra M. Račková spolu s R. Tkáčovou vydali vedeckú monografiu – Poradenstvo a protidrogová prevencia ako súčasť sociálnej práce v prostredí vysokých škôl, v ktorej sa zamerali na problematiku možností protidrogovej práce na vysokej škole.

V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej oblasti CPPS TUKE o práci centra informovalo Haló TUKE a niektoré slovenské médiá (rádio Slovensko 3, Echo Košice). Koordinátorka centra vystúpila na odborných podujatiach s príspevkami: Fajčenie na Slovensku a aktuálne právne normy. Súvislosti maladaptívneho správania vysokoškolákov, Komparácia fajčenia cigariet a pitia alkoholu u vysokoškolákov za obdobie od roku 2006 – 2014. Počas stretnutí so študentmi boli diskutované témy v rámci povinných a voliteľných predmetov jednotlivých spoločenských vied – sociálno-osobnostné, zdravotné a etické otázky prevencie drogových závislostí s cieľom navodiť zmeny na úrovni sledovaných behaviorálnych a sociálno-osobnostných charakteristík (postoje k drogám, normatívne očakávania, sebaúcta, plánovanie budúcnosti a pod.)

V rámci zvyšovania kvalifikácie v oblasti adiktologickej praxe M. Račková získala odborný certifikát Managing Change and Life Transitions. Vystúpila na odborných podujatiach s príspevkami: Problémové oblasti akademickej adaptácie, The self-esteem as a key aspect of the self. The self an object of the reflection and personal identity.
V roku 2015 CPPS vydalo nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií s medzinárodnou účasťou pod názvom – Spoločne proti drogám.

10 rokov fungovania CPPS pri TUKE

Jan 29, 2018   //   by admin   //   "Môj názor"  //  No Comments

10 rokov fungovania CPPS pri TUKE

CPPS má jedinečný primát v rámci existujúcich košických univerzít. Je prvým odborným poradenským pracoviskom, ktoré na inštitucionálnej báze začalo poskytovať bezplatné odborné služby vysokoškolským študentom – klientom „protidrogového centra“.

CPPS pri TUKE alebo aj protidrogové centrum – ako ho dodnes niektorí označujú, vo februári 2018 oslavuje svoje desiate narodeniny. Stalo sa tak v roku 2008, kedy po takmer 13. rokoch nekonečnej snahy inštitucionalizovať odborné pracovisko sen preventívnych pracovníkov sa konečne premenil na realitu. Zaradením CPPS do organizačnej štruktúry celoškolských pracovísk TUKE sme odstránili dlhoročnú dilemu ohľadom organizačného zaradenia CPPS ako účelového odborného pracoviska. Naša univerzita sa pripísala do zoznamu malého počtu tých pracovísk (ako prvá na Slovensku bola Ekonomická univerzita v Bratislave), ktoré prezieravo a múdro reflektovali na celospoločenskú požiadavku vlády z roku 1995, a tiež správne pochopili význam idey preventívnej práce v oblasti boja proti drogám, že – „Lepšie je závislostiam predchádzať, ako ich liečiť“.

Za obdobie minulých 10 rokov sa nám podarilo vyriešiť celý rad otázok a problémov súvisiacich s fungovaním CPPS, ako aj poskytnúť odbornú poradenskú pomoc mnohým klientom z radov študentov.

Pre svoju poradenskú prácu, ktorú vykonávajú dvaja odborní pracovníci, máme k dispozícii priestory na Vysokoškolskej ulici, č. 4. V uvedených priestoroch je aj stála výstava najlepších plagátov s protidrogovou tematikou.

O individuálnej poradenskej pomoci vedieme vlastnú elektronickú kartotéku klientov CPPS, zároveň organizujeme rôzne preventívne aktivity, školenia, workschopy, diskusné fóra, či epidemiologické prieskumy, priebežne sa vzdelávame. Každoročne aktualizujeme web stránku CPPS v slovenskej a anglickej mutácii.

Nadviazali sme spoluprácu so subjektmi pôsobiacimi v danej oblasti nielen v našom regióne (Centrum psychologickej a výchovnej prevencie Košice, Psychosociálne centrum, Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce, Poradňa zdravia, Humanistic, o. z., Cassovia Academica, o. z. Katedra zdravia a pedagogickej psychológie FF UPJŠ, Fília Košice), ale aj mimo neho (ÚIPŠ a PgF UK Bratislava, Vysoká škola báňská TU Ostrava – poradenské pracovisko).

V minulosti sme participovali na spoločných sociálno-psychologických výcvikov a odborných workschopoch pre vybraných poslucháčov TUKE a UPJŠ.

Poslanie CPPS – služby klientom, aktivity a preventívne projekty by neboli možné bez finančných dotácií. Medzi donorov CPPS doteraz patrili: Profisign SLOVENSKO, s.r.o. Želiezovce, ÚVT TUKE, SAPTU TUKE, R&R Košice, Rotary – District club Košice.

Roky práce v CPPS neboli zbytočné. Najhodnotnejším výsledkom našej práce boli pomoc a následné zmeny na úrovni názorov a postojov klientov, študentov vysokej školy k droge – drogám samotným.

Zdieľame presvedčenie, že neziskové organizácie, a teda aj naše centrum, nebolo a nie je „stratovým“, pretože objektívne prináša väčšie spoločenské hodnoty (prevencia, pomoc a podpora študenta v krízovej životnej situácii, zmeny zaužívaných postojov, noriem a názorov klientov, možnosti sebapoznania a sebaregulácie), ako je do neho vkladané. V tomto zmysle bolo a je naše CPPS nepopierateľne efektívnym a s použitím ekonomického slovníka, aj „ziskovým“ pracoviskom.

Ambície a plány CPPS do ďalšieho obdobia

Pozornosť upriamime na nasledovné oblasti:

  • edukácia študentov VŠ v kontexte zdravého spôsobu života (možnosti zaradenia protidrogovej problematiky v rámci pregraduálnej prípravy)
  • konzultačno - metodická činnosť (pomoc učiteľom a ostatným pracovníkom TUKE pri zvládaní problémových študentov, náročných edukačných situácií)
  • individuálna poradenská pomoc pre klientov s drogovým problémom
  • výskumná činnosť (pravidelné mapovanie drogovej situácie, komparácia dát, výsledkov a ich publikovanie v odborných časopisoch, na konferenciách)
  • zmysluplná preventívna činnosť (organizovanie workschopov, odborných diskusií tematicky orientovaných na: zdravý verzus nezdravý životný štýl, možnosti redukcie užívania vstupných drog – tabakizmu a alkoholizmu, zvládanie záťaže, posilňovania osobného zdravia, adekvátneho trávenia voľného času, rozvoja bazálnych, ako aj generických osobnostných kompetencií)
  • vytvorenie vysokoškolského rovesníckeho klubu, v ktorom budú rovesníci - vysokoškoláci poskytovať pomoc svojim kolegom (peer programy).

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode