10 rokov fungovania CPPS pri TUKE

Jan 29, 2018   //   by admin   //   "Môj názor"  //  No Comment

10 rokov fungovania CPPS pri TUKE

CPPS má jedinečný primát v rámci existujúcich košických univerzít. Je prvým odborným poradenským pracoviskom, ktoré na inštitucionálnej báze začalo poskytovať bezplatné odborné služby vysokoškolským študentom – klientom „protidrogového centra“.

CPPS pri TUKE alebo aj protidrogové centrum – ako ho dodnes niektorí označujú, vo februári 2018 oslavuje svoje desiate narodeniny. Stalo sa tak v roku 2008, kedy po takmer 13. rokoch nekonečnej snahy inštitucionalizovať odborné pracovisko sen preventívnych pracovníkov sa konečne premenil na realitu. Zaradením CPPS do organizačnej štruktúry celoškolských pracovísk TUKE sme odstránili dlhoročnú dilemu ohľadom organizačného zaradenia CPPS ako účelového odborného pracoviska. Naša univerzita sa pripísala do zoznamu malého počtu tých pracovísk (ako prvá na Slovensku bola Ekonomická univerzita v Bratislave), ktoré prezieravo a múdro reflektovali na celospoločenskú požiadavku vlády z roku 1995, a tiež správne pochopili význam idey preventívnej práce v oblasti boja proti drogám, že – „Lepšie je závislostiam predchádzať, ako ich liečiť“.

Za obdobie minulých 10 rokov sa nám podarilo vyriešiť celý rad otázok a problémov súvisiacich s fungovaním CPPS, ako aj poskytnúť odbornú poradenskú pomoc mnohým klientom z radov študentov.

Pre svoju poradenskú prácu, ktorú vykonávajú dvaja odborní pracovníci, máme k dispozícii priestory na Vysokoškolskej ulici, č. 4. V uvedených priestoroch je aj stála výstava najlepších plagátov s protidrogovou tematikou.

O individuálnej poradenskej pomoci vedieme vlastnú elektronickú kartotéku klientov CPPS, zároveň organizujeme rôzne preventívne aktivity, školenia, workschopy, diskusné fóra, či epidemiologické prieskumy, priebežne sa vzdelávame. Každoročne aktualizujeme web stránku CPPS v slovenskej a anglickej mutácii.

Nadviazali sme spoluprácu so subjektmi pôsobiacimi v danej oblasti nielen v našom regióne (Centrum psychologickej a výchovnej prevencie Košice, Psychosociálne centrum, Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce, Poradňa zdravia, Humanistic, o. z., Cassovia Academica, o. z. Katedra zdravia a pedagogickej psychológie FF UPJŠ, Fília Košice), ale aj mimo neho (ÚIPŠ a PgF UK Bratislava, Vysoká škola báňská TU Ostrava – poradenské pracovisko).

V minulosti sme participovali na spoločných sociálno-psychologických výcvikov a odborných workschopoch pre vybraných poslucháčov TUKE a UPJŠ.

Poslanie CPPS – služby klientom, aktivity a preventívne projekty by neboli možné bez finančných dotácií. Medzi donorov CPPS doteraz patrili: Profisign SLOVENSKO, s.r.o. Želiezovce, ÚVT TUKE, SAPTU TUKE, R&R Košice, Rotary – District club Košice.

Roky práce v CPPS neboli zbytočné. Najhodnotnejším výsledkom našej práce boli pomoc a následné zmeny na úrovni názorov a postojov klientov, študentov vysokej školy k droge – drogám samotným.

Zdieľame presvedčenie, že neziskové organizácie, a teda aj naše centrum, nebolo a nie je „stratovým“, pretože objektívne prináša väčšie spoločenské hodnoty (prevencia, pomoc a podpora študenta v krízovej životnej situácii, zmeny zaužívaných postojov, noriem a názorov klientov, možnosti sebapoznania a sebaregulácie), ako je do neho vkladané. V tomto zmysle bolo a je naše CPPS nepopierateľne efektívnym a s použitím ekonomického slovníka, aj „ziskovým“ pracoviskom.

Ambície a plány CPPS do ďalšieho obdobia

Pozornosť upriamime na nasledovné oblasti:

  • edukácia študentov VŠ v kontexte zdravého spôsobu života (možnosti zaradenia protidrogovej problematiky v rámci pregraduálnej prípravy)
  • konzultačno - metodická činnosť (pomoc učiteľom a ostatným pracovníkom TUKE pri zvládaní problémových študentov, náročných edukačných situácií)
  • individuálna poradenská pomoc pre klientov s drogovým problémom
  • výskumná činnosť (pravidelné mapovanie drogovej situácie, komparácia dát, výsledkov a ich publikovanie v odborných časopisoch, na konferenciách)
  • zmysluplná preventívna činnosť (organizovanie workschopov, odborných diskusií tematicky orientovaných na: zdravý verzus nezdravý životný štýl, možnosti redukcie užívania vstupných drog – tabakizmu a alkoholizmu, zvládanie záťaže, posilňovania osobného zdravia, adekvátneho trávenia voľného času, rozvoja bazálnych, ako aj generických osobnostných kompetencií)
  • vytvorenie vysokoškolského rovesníckeho klubu, v ktorom budú rovesníci - vysokoškoláci poskytovať pomoc svojim kolegom (peer programy).

Leave a comment

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode