Služby

Zámerom práce CPPS je efektívne a flexibilne poskytovať nasledovné činnosti a služby

  • zvýšiť dostupnosť služieb, zabezpečiť prvý kontakt pre študentov hľadajúcich pomoc, umožniť okamžitú, účinnú odbornú pomoc,
  • participovať na aktivitách špecializovaných inštitúcií v oblasti prevencie, reedukácie, resocializácie, ochrany ohrozeného,
  • získavať komplexné informácie z oblasti poradenského servisu a pomoci,
  • aktuálne mapovať drogovú epidemiologickú situáciu na TUKE, získavať empirické poznatky, vyhodnocovať ich, navrhovať riešenia eliminácie,
  • aktívne vystupovať na odborných domácich a zahraničných konferenciách, seminároch, výcvikoch, zameraných na prevenciu drog,
  • poskytovať námety pre pedagógov, ktorí si uvedomujú nutnosť zaradenia problematiky drog do procesu edukačnej práce (prednášky, workschopy, špecializované výcviky, doškoľovacie kurzy) a záujmových, či voľnočasových aktivít (športové súťaže, umelecké aktivity),
  • venovať pozornosť rozpracovaniu a realizácii rovesníckych “peer groups”, programov, iniciovať zapájanie študentov TUKE do drogovej prevencie, motivovať ich k aktívnemu prístupu a vlastnej zodpovednosti za zdravý životný štýl,
  • koordinovať preventívne aktivity s príslušnými inštitúciami a odbornými pracoviskami, občianskymi združeniami a nadáciami,
  • prezentovať činnosť CPPS na vzdelávacích podujatiach univerzity, seminároch, konferenciách, vedeckých stretnutiach, v časopisoch.

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode