Profil

Centrum protidrogových a poradenských služieb (CPPS) je od roku 2008 účelovým pracoviskom Technickej univerzity Košice (TUKE).

Koordinátor a odborný garant prevencie CPPS TUKE: PhDr. Mariana Račková, PhD., psychológ a vysokoškolský učiteľ Katedry spoločenských vied TUKE.

Hlavný garant CPPS TUKE: prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. – prorektor pre vzdelávanie

Odborní pracovníci CPPS TUKE: PhDr. Mariana Račková, PhD., psychológ a vysokoškolský učiteľ Katedry spoločenských vied TUKE; Mgr. Renáta Tkáčová, PhD., sociológ a vysokoškolský učiteľ Katedry spoločenských vied TUKE.

Administratívny pracovník CPPS TUKE: Katarína Kováčová, R-TUKE

Administrátor webovej prezentácie: Ing. Eduard Pankovčin

CPPS realizuje primárnu prevenciu drogových a iných závislostí (DZ). Svoje služby a aktivity adresuje nasledovným cieľovým skupinám: poslucháči TUKE, absolventi a učitelia TUKE, ostatní pracovníci TUKE.

Vznik CPPS na TU Košice bol iniciovaný výnosom MŠ SR. Národná rada SR na základe vládnych materiálov v novembri 1995 prijala uznesenie č. 230, ktorým schválila Národný program boja proti drogám. Pre vysoké školy jeho zámery, úlohy a ciele boli konkretizované osobitným listom riaditeľa sekcie VŠ z 26.1. 1996 č. 133/96-161-ÚP) ako požiadavka:

 • Vypracovať Systém prevencie DZ študentov VŠ.
 • Do študijných programov pre poslucháčov VŠ zaradiť problematiku prevencie DZ.
 • Vo vybraných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov na VŠ zabezpečiť získavanie najnovších poznatkov z oblasti prevencie DZ a ich uplatnenie v školskej praxi.

Cieľom predloženej protidrogovej stratégie je v súlade s medzinárodnými záväzkami skvalitniť podmienky pre realizáciu progresívneho a kvalitného systému prevencie, liečby, resocializácie a represie v regionálnych, kultúrnych, sociálnych a ekonomických podmienkach, mobilizácia aktivít a zvyšovanie podielu regionálnych a miestnych zdrojov.

CPPS sa podieľa na realizácii Národného programu boja proti drogám činnosťami a aktivitami spadajúcimi hlavne do oblasti primárnej, resp. univerzálnej prevencie. Vláda Slovenskej republiky pravidelne aktualizuje programový dokument zameraný na jednotlivé oblasti riešenia drogového problému.

V súčasnosti je aktuálny program pod názvom – Národná protidrogová stratégia SR na obdobie rokov 2013 – 2020 (NPS). Uvedený dokument je zásadným pri formulovaní východísk a cieľov práce CPPS TUKE. Zohľadňuje nové prístupy a venuje sa problémom a potrebám, ktoré sa v ostatných rokoch identifikovali v SR, ako je predovšetkým: narastajúci trend polyvalentného užívania psychoaktívnych látok, kombinácie nelegálnych látok s legálnymi (napr. alkoholu a liekov na predpis), trend nárastu užívania stimulantov (najmä pervitínu a iných syntetických drog amfetamínového typu), pretrvávanie potenciálnych rizík nových nákaz HIV a iných infekčných ochorení v dôsledku rizikového správania užívateľov drog, rastúca dynamika trhu s nelegálnymi drogami a novými psychoaktívnymi látkami, predovšetkým v oblasti ich výroby, pašovania, distribúcie a obchodovania s nimi, globalizácia nelegálneho trhu s drogami a prekurzormi, ktorú urýchľuje používanie komunikačných a informačných technológií, či potreba využívať nové metódy získavania informácií o drogovej problematike.

Základné východiská a prístupy pre tvorbu stratégie CPPS

Základným východiskom tvorby stratégie CPPS, v súlade s NPS, Akčným plánom boja proti drogám EÚ a Stratégiou EÚ pre drogy, je realizácia nasledovných úloh:

 • čo najviac oddialiť prvý kontakt, prvú skúsenosť s drogou u vysokoškolákov, prípadne eliminovať už aktuálnu konzumáciu drog;
 • dosiahnuť rovnováhu tak v oblasti zníženia dopytu po drogách, ako aj v oblasti zníženia ponuky drog, resp. snažiť sa tento efekt (užívanie drog) minimalizovať v čo najväčšej možnej miere;
 • predchádzať zdravotným a sociálnym rizikám a škodám, ktoré súvisia s užívaním drog, vyvíjať úsilie ich minimalizovať predovšetkým opatreniami v oblasti zdravia, sociálnej oblasti, a hlavne vzdelávania, ale aj presadzovania práva prostredníctvom integrovaného, multidisciplinárneho prístupu;
 • vytvoriť efektívnu koordináciu a spoluprácu pri realizácii preventívnej práce v rámci jednotlivých fakúlt TUKE a ostatných odborných pracovísk v Košiciach i mimo regiónu, s cieľom znižovať dopyt po drogách u vysokoškolských študentov;
 • ponúkať najnovšie odborné informácie z oblasti adiktológie;
 • dosiahnuť, aby sa problematika rizikového správania stala súčasťou povedomia a porozumenia príslušnej materskej inštitúcie (TUKE) k rizikám súvisiacich so zneužívaním drog. Podmienkou úspešnosti je vybudovanie účinného systému koordinácie aktivít protidrogovej politiky, odborná spôsobilosť, spolupráca a partnerstvo.

Hlavné princípy stratégie CPPS

 • zabezpečenie kontinuity prevencie drogových závislostí ako cyklického procesu (naštartovaného v ZŠ a SŠ), pokračujúceho na VŠ,
 • spolupráca s ostatnými vysokoškolskými pracoviskami a preventívnymi centrami, regionálna a miestna spolupráca s príslušnými inštitúciami a fórami,
 • komplexný a štruktúrovaný prístup, v ktorom jednotlivé zložky protidrogovej politiky hrajú nezastupiteľnú a rovnocennú rolu,
 • oblasť výskumu a jeho podpora, zber, analýza a šírenie objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných údajov.

Uvedené princípy, prístupy a opatrenia majú jednoznačný význam z pohľadu NPS pretože poskytujú pridanú hodnotu nielen pre štát, ale aj pre materskú organizáciu (TUKE).

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode