Ochrana osobných údajov

___________________________________________________________________

Za účelom spracúvania osobných údajov klient poskytuje pracovisku súhlas so spracovaním osobných údajov, v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých pre CPPS TUKE, Vysokoškolská ul. č. 4, Košice, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedených v tejto Žiadosti na účely vedenia dokumentácie pre odborné poradenstvo a pomoc. Súhlas na spracúvanie osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného CPPS TUKE.

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode