Ciele a poslanie

Základné poslanie CPPS TUKE – cielená výchova a vzdelávanie v oblasti prevencie závislostí s dôrazom na prevenciu drogových závislostí, na pomoc pri riešení problémov študentov, s ktorými sa stretávajú v osobnom a študentskom živote.

Hlavným cieľom stratégie CPPS je predchádzať ďalšiemu zhoršovaniu situácie v oblasti zdravia a drogovej závislosti občanov SR s dôrazom na vysokoškolskú mládež.

  • Pozornosť venovať predovšetkým oblasti prevencie vzniku drogových závislostí u vysokoškolskej populácie, sústredením aktivity na tvorbu a realizáciu rozsiahlych preventívnych programov, zahŕňajúcich tak legálne, ako aj nelegálne drogy, látkové i nelátkové formy závislosti.
  • Rozvíjať a upevňovať soft skills zručnosti, bazálne osobnostné kompetencie, nutné pri sebaregulácii, pri odolávaní brať a užívať drogy, teda tých premenných, ktoré vystupujú ako moderátory situačného prodrogového správania.
  • V oblastí informácií a vyhodnocovania protidrogových aktivít zlepšiť dostupnosť a kvalitu údajov, informácií o drogovej situácii. Zabezpečiť jej porovnateľnosť a spoľahlivosť s kľúčovými epidemiologickými ukazovateľmi EÚ. Vytvoriť vhodný mechanizmus evaluácie.

Oblasti preventívnej práce CPPS

  • PREVENTÍVNA
  • KONZULTAČNÁ A PORADENSKÁ
  • ODBORNO – VZDELÁVACIA
  • VEDECKO – VÝSKUMNÁ
  • KVALIFIKAČNÁ
  • KOORDINAČNÁ

Adresa

CENTRUM PROTIDROGOVÝCH A PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI TUKE Vysokoškolská ulica 4,
miestnosti 221, 223,
042 00 Košice

tel: +421 55/602 4253
mail: mariana.rackova@tuke.sk

QR code

qrcode