Erasmus+ TUKE logo
NOVÉ:

KA107 Výzva na študentské mobility na letný semester 2016/2017:

KA107 Výzva na mobility zamestnancov do Srbska, Taiwanu a Brazílie na letný semester 2016/2017

Zoznam vybraných učiteľov na mobilitu pre rok 2016/17 (xlsx)

Zoznam vybraných študentov na študijný pobyt pre rok 2016/17 (xlsx)

Výška grantov pre študentov (docx)

Pravidlá Erasmus+ pre študentov (docx)

Povinnosti Študentov pred a po mobilite (docx)

O programe Erasmus+ Kľúčová akcia 1 (KA1)

Na tejto stránke nájdete informácie pre učiteľov a študentov Technickej univerzity v Košiciach, ktorí chcú využiť program Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Klúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Všeobecné informácie o programe nájdete na stránke: http://www.erasmusplus.sk/

Podľa krajín programu je Kľúčová akcia 1 rozdelená na 2 základné oblasti:

KA103: Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl v krajinách programu Erasmus+ (v rámci EÚ a EHP)

KA107: Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl v partnerských krajinách (mimo EÚ a EHP)

Pre ľahšiu orientáciu na stránke sú rôzne informácie podľa cieľovej krajiny programu rozlíšené ikonkou:

KA103

alebo

KA107

Ak ikonka nie je zobrazená, platí info pre obidva typy mobilít.

Erasmus+ ID kód TUKE: SK KOSICE03


Študentské mobility za účelom štúdia

Program je koordinovaný z úrovne TU v spolupráci s fakultnými koordinátormi ktorých delegovali fakulty. Pre úšpešný priebeh tohoto programu na TU je potrebné, aby sa dodržiaval nasledujúci postup:

 1. Výber sa uskutoční na jednotlivých fakultách na základe kritérií spôsobilosti. Prihlášky vybratých študentov sa doručia cez fakultných koordinátorov na nadchádzajúci akademický rok koordinátorovi na TU.
 2. V priebehu prípravy študenta na štúdium v zahraničí podpíše študent, fakultný koordinátor po konzultáciách s prodekanom pre vzdelávanie a zástupca prijímajúcej univerzity Dohodu o štúdiu. Uvádza sa v nej študentov študijný program na prijímajúcej inštitúcii. Dokument obsahuje aj zoznam predmetov za ktoré sa výsledky zo zahraničia uznajú na vysielajúcej inštitúcii. Doporučujeme venovať tejto dohode mimoriadnu pozornosť, aby sa predišlo nedorozumeniam. Taktiež doporučujeme fakultám, aby Dohoda bola pripravovaná v úzkej spolupráci s vedúcimi katedier, s garantmi predmetov, ako aj s pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe vysielaného študenta.
 3. Pred nástupom na mobilitu študent podpíše zmluvu o grant s inštitucionálnym koordinátorom. K podpísaniu tejto zmluvy je potrebné predložiť koordinátorovi kópiu podpísanej Dohody o štúdiu. Na konci štúdia študent dostane od prijímajúcej univerzity záznam o výsledkoch, v ktorom sú uvedené názvy absolvovaných predmetom (v súlade s Dohodou o štúdiu) a počet kreditov, ktoré získal. Študent po návrate domov predloží jeho kópiu koordinátorovi ako aj potvrdenie o dĺžke pobytu od prijímajúcej univerzity.
 4. Výučbu prijímaným študentom zo zahraničných univerzít zabezpečí fakulta. Doporučujeme neprijať študenta zo zahraničia bez podpísanej Dohody o štúdiu. Záznam dosiahnutých výsledkov počas štúdia budú pre nich vyhotovovať na študijnom oddelení fakúlt TUKE.
 5. Vysielajúca univerzita je povinná uznať kredity, ktoré získal študent na inej inštitúcii. Získané kredity sú plnohodnotnou náhradou kreditov, ktoré by získal študent, keby študoval rovnaký čas na svojej domovskej fakulte.

KA103 Študentské mobility za účelom praktickej stáže

„Podnik“ znamená organizáciu zapojenú do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na ich veľkosť, právnu formu, na hospodárskom odvetví, v ktorom vykonáva svoju činnosť, vrátane sociálnej sféry hospodárstva.

Neoprávnené hosťujúce inštitúcie pre stáž sú:

 • Európske inštitúcie
 • Organizácie, ktoré riadia európske programy
 • Národné zastupiteľstvá krajiny, z ktorej študent pochádza

Mobility učiteľov a pracovníkov

Podporované aktivity:

 • Mobilita učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ
 • Mobilita pracovníkov VŠ do podnikov a mobilita pracovníkov podnikov na VŠ za účelom výmeny teoretických a praktických skúsenosti
 • Mobilita administratívnych a nepedagogických pracovníkov VŠ na zahraničnú VŠ za účelom zvýšenia svojich pracovných kvalít
 • Mobilita učiteľov na partnerskú inštitúciu za účelom školenia sa.

Mobilita pracovníkov podniku na VŠ sa uskutoční na základe pozvania hosťujúcej VŠ.

KA103 Vývoj programu Erasmus+ na TUKE

Program Erasmus, ktorý bol pomenovaný po holandskom humanistovi a teológovi Erasmovi Rotterdamskom, sa začal v júni 1987 a v prvom akademickom roku sa ho zúčastnilo 3244 účastníkov. Ročne viac ako 150 000 ľudí sa zapája do jeho aktivít. Socrates Erasmus program v prvom rade bol zameraný na študentské a učiteľské mobility ale podporoval aj iné medzinárodné projekty európskej spolupráce.

Erasmus aktivity v rokoch 2007-2013 zastrešoval Program celoživotného vzdelávania /LLP/ a poskytol príležitosť pre mnohých vysokoškolských študentov prvý krát v živote stráviť nejakú dobu v zahraničí. V tomto období okolo 1,5 milióna študentov malo možnosť sa uchádzať o Erasmus grant.

Program Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy v období 2014-2020 zahŕňa širokú škálu aktivít. Aktivity LLP Erasmus pokračujú v Klúčovej akcii KA103 Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl v krajinách program.

Naša univerzita je zapojená do programu Erasmus od akademického roka 1999/2000 a priložená tabuľka ukazuje počty našich odchádzajúcich a prichádzajúcich študentov resp. zamestnancov.

Akademický rok Študentské mobility z TUKE Študentské mobility na TUKE Mobility zamestnancov z TUKE Mobility na TUKE
07/08 113* 25 62** 49
08/09 99* 26 58** 47
09/10 117* 37 54** 53
10/11 135* 30 57** 58
11/12 155* 33 62** 56
12/13 169* 39 59** 55
13/14 177* 39 61** 58
14/15 202* 40 58** 56
15/16 212* 65 63** 62

* počet sa skladá z mobilitných študentov za účelom štúdia a praktickej stáže ** okrem učiteľov sa mobility zúčastnili aj pracovníci za účelom školenia

KA107 Vývoj programu Erasmus+ na TUKE

Tento program je nový od roku 2015. Mobility sú koordinované z úrovne univerzity v spolupráci s fakultnými koordinátormi, ktorých delegovali fakulty. Pre úspešný priebeh tohto programu na TUKE je potrebné, aby sa dodržiaval nasledujúci postup:

 • Výber sa uskutoční na jednotlivých fakultách na základe kritérií spôsobilosti. Prihlášky vybratých študentov sa doručia cez fakultných koordinátorov na nadchádzajúci akademický rok koordinátorovi na TUKE.
 • V priebehu prípravy študenta na štúdium v zahraničí podpíše študent, fakultný koordinátor po konzultáciách s prodekanom pre vzdelávanie a zástupca prijímajúcej univerzity „ Dohodu o štúdiu“ . Uvádza sa v nej študentov študijný program. Odporúčame venovať tejto dohode mimoriadnu pozornosť, aby sa predišlo nedorozumeniam. Taktiež odporúčame fakultám aby „Dohoda „ bola realizovaná v úzkej spolupráci s vedúcimi katedier, ktoré sa podieľajú na výučbe vysielaného a prijímaného študenta . Študent taktiež pripraví „Výpis doterajších výsledkov“ s podpisom dekana alebo prodekana pre vzdelávanie.
 • Pred nástupom na mobilitu študent podpíše zmluvu o grant s inštitucionálnym koordinátorom. K podpísaniu tejto zmluvy je potrebné predložiť koordinátorovi podpísanú „Dohodu o štúdiu“ a „Výpis výsledkov“. Za správnosť finančného riadenia nesie zodpovednosť univerzita.
 • Na konci štúdia študent dostane od prijímajúcej univerzity záznam o štúdiu, v ktorom sú uvedené názvy absolvovaných predmetom /v súlade s Dohodou o štúdiu/ a počet kreditov, ktoré získal. Študent po návrate domov predloží jeho kópiu koordinátorovi ako aj potvrdenie o dĺžke pobytu od prijímajúcej univerzity. Do 5.dní od návratu študent predloží správu v elektronickej podobe koordinátorovi na TUKE.
 • Výučbu prijímaným študentom zo zahraničných univerzít zabezpečí fakulta. Zodpovednosť za ich študijný program nesie kontaktná osoba bilaterálnej dohody. Doporučujeme neprijať študenta zo zahraničia bez podpísanej Dohody o štúdium Záznam dosiahnutých výsledkov počas štúdia u nás budú pre nich vyhotovovať na študijnom oddelení fakúlt.
 • Vysielajúca univerzita je povinná uznať kredity, ktoré získal študent na inej inštitúcii. Získané kredity sú plnohodnotnou náhradou kreditov, ktoré by získal študent, keby študoval rovnaký čas na svojej domovskej fakulte. Na našej univerzite už bol vypracovaný ECTS systém.

Zoznam bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi pre Erasmus+ aktivity pre akademický rok 2015/2016 a 2016/2017

Erasmus ID kód TUKE: SK KOSICE03

Partnerská univerzita

Erasmus+ ID kód

Akademický kontakt na TUKE

KA103 2016/2017 Univerzitné zmluvy

SF VAASA01

doc. Ing. Lubomír Doboš, CSc.

prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc.

I COSENZA01

doc.Ing. Marianna Siničáková, PhD.

prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.

CZ OLOMOUC01

Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.

CZ OSTRAVA

prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

doc. Ing.Ján Mandula, PhD.

prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.

prof. Ing. Milan Oravec PhD.

doc. Ing. Ján Piľa, PhD.

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

D WUPPERT01

prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.

prof. Ing. Dušan Katunský, CSc

prof.Ing. Roman Cimbala, CSc.

G EGALEO01

prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.

prof. Ing. Iveta Zolotová, PhD

Ing. Melichar Kopas, PhD.

D WISMAR01

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

prof. Ing.Juraj Sinay, DrSc.

CZ LIBEREC01

prof. Ing. Jaroslav Homišin, PhD.

prof. Ing. Jan Paško, CSc.

prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc.

TR ANKARA15

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.

prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.

Ing.Peter Bober, PhD.

HU BUDAPES16

prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

prof. Ing.Michal Kolcun, CSc.

prof.Ing. Ildikó Maňková, CSc.

G THESSAL01

prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.

A GRAZ02

doc. Ing. Edita Augustínová, CSc.

prof. Ing. Iraida Kolcunová, CSc.

doc. Dr. Ján Krcho, PhD.

HU MISKOLC01

doc.Ing. Marianna Siničáková, PhD

doc. Ing. Alena Pribulová, PhD.

prof. Ing. Viliam Bauer, CsC.

prof. Ing. Mikuláš Hajduk, CSc.

RO ORADEA01

doc.Ing. Marianna Siničáková, PhD.

doc. Ing. Lubomír Doboš, CSc.

I MILANO02

prof. Ing. Dušan Šimšík, CSc.

prof. Ing. Peter Pásztor, CSc.

PL SUWALKI03

prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD

SI MARIBOR01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Ing. Csaba Szabó, PhD.

doc. Ing. Ján Slota, PhD.

HR OSIJEK02

Dr. Darina Hlaváčová, PhD.

CZ PLZEN01

PhDr. Daniela Hrehová, PhD.

HR OSIJEK01

doc.Ing. Daniela Káposztásova, PhD.

Ing. Melicher Kopas, PhD.

E SEVILLA01

prof. Ing. Jozef Bocko, PhD.

doc.Ing. Daniela Káposztásova, PhD.

KA103 2016/2017 Partneri - Fakulta výrobných technológií

HU SZEGED01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc

CZ CESKE04

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc

CZ ZLIN01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc

 D WILDAU01

Ing. Romana Hricová, CSc.

I SALERNO01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

doc. Ing. Katarína Monková, PhD.

CZ PRAHA02

doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.

PL POZNAN02

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc

I PERUGIA01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

PL CZESTOC01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

P ARCOZEL01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

RO CLUJNAP05

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

HU DEBRECE01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc

PL KIELCE01

prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.

TR IZMIR02

doc. Ing. Peter Monka, CSc.

CZ USTINAD01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc

PL ROPCZYC01

doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.

P BRAGA01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

F TARBES03

doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.

CZ LIBEREC01

prof. Ing. Jan Paško, CSc.

TR ISTANBU05

doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.

HU NYIEREGY04

doc. Ing. Michal Hatala, PhD.

TR SAMSUN01

doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.

KA103 2016/2017 Partneri - Stavebná fakulta

F PARIS225

prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.

RO CLUJNAP01

doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

RO CRAIOVA01

doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

 P AVEIRO01

doc.Ing. Daniela Káposztásová, PhD

RO CLUJNAP05

doc.Ing. Peter Kapalo, PhD.

TR KONYA01

doc.Ing. Daniela Káposztásová, PhD

PL KRAKOW03

prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc.

CZ BRNO01

prof. Ing. Magdalena Bálintová, PhD.

RO BRASOV01

doc. Ing. Eva Kormaníková, PhD

CZ OSTRAVA01

doc.Ing. Ján Mandula, CSc

TR NEVSEHI02

doc.Ing. Daniela Káposztásová, PhD

D WUPPERT01

prof. Ing. Dušan Katunský, CSc.

P FARO02

doc. Ing. Daniela Káposztásová,PhD.

I TRENTO01

doc. Ing. Daniela Káposztásová,PhD

E SEVILLA01

doc.Ing. Daniela Káposztásova, PhD.

TR ISPARTA01

doc.Ing. Daniela Káposztásová, PhD

D MUNCHEN02

doc.Ing. Daniela Káposztásová, PhD

CZ PRAHA10

Ing. Eva Panulinová, PhD.

CZ BRNO02

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhdD.

P VILA-RE01

doc.Ing. Daniela Káposztásová, PhD

E BARCELO03

doc.Ing. Daniela Káposztásová, PhD.

PL SUWALKI03

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc..

HR OSIJEK01

doc.Ing. Daniela Káposztásová, PhD

KA103 2016/2017 Partneri - Fakulta BERG

CZ PARDUB01

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

PL LUBLIN03

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

TR DENIZLI01

prof. Ing. Juraj Janočko, PhD.

CY LIMASSO02

doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.

Sl LJUBLJA01

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

E HUELVA01

prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.

HU MISKOLC01

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

PL KRAKOW02

doc. Ing. Fridrich Zelaňák CSc.

PL KIELCE01

doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.

A LEOBEN01

prof. Ing. Viliam Bauer, CSC.

A GRAZ02

doc. Ing. Edita Augustínová, CSc.

SF VAASA01

prof .Ing. Dušan Malindžák, CSc.

CZ OSTRAVA01

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

E MADRID05

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

PL KRAKOW04

doc. Ing. Martin Straka, PhD.

PL ZIELONA01

doc. Ing. Martin Straka, PhD.

Sl LJUBLJA01

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

CZ PREROV01

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

CZ ZLIN01

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

MK STIP01

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

PL WROCLAW03

doc. Ing. Martin Straka, PhD.

PL POZNAN13

doc. Ing. Martin Straka, PhD.

S UMEA01

Mgr. Mária Kaňuchová, PhD.

CZ BRNO05

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

KA103 2016/2017 Partneri - Fakulta umení

A GRAZ02

doc.Ing. Arch. Ján Krcho, CSc.

D WISMAR01

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

I L-AQUILA03

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

CZ BRNO01

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

CZ PLZEN01

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

P CASTELO01

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

I CATANIA03

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

CZ ZLIN01

doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.

P LISBOA46

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

I MILANO02

prof. Ing. Peter Pásztor, CSc.

PL RADOM01

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

PL KRAROW10

doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.

E SEVILLA10

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

Vysoké učení technické v Brne, Česko

CZ BRNO01

doc. Ing.Arch. Juraj Koban

Akademia Sztuk Pieknych w Katowiciach, Poľsko

PL KATOWIC08

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

Eötvös Lóraánd Egytem, Budapest, Maďarsko

HU BUDAPES01

doc.Ing. Arch. Ján Krcho, CSc.

HU BUDAPES16

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

E SEGOVIA06

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

A GRAZ09

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

HU PECS01

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

PL KOSZALI01

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

KA103 2016/2017 Partneri - Ekonomická fakulta

EE TARTU02

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD

TR ANKARA17

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

CZ PRAHA09

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

D BERLIN06

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

E CIUDAR 01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

LV RIGA02

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

E MURCIA04

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

TR ANKARA15

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.

F LEHAVR04

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

I MILANO16

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

F NICE01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

RO TARGU03

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

TR KONYA01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

PL WROCLAW13

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

PL WROCLAW03

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

D WUPPERT01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

E VALENCI01

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.

D FRANKFU04

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

RO ORADEA01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

PL KATOWIC02

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

HU MISKOLC01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

TR ANKARA14

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

PL RZESZOW02

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

LT VILNIUS02

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

TR ISTANBU41

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

F VERSAIL 11

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

P LISBOA15

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

CZ PARDUB01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

I COSENZA01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

A GRAZ01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

F STRASBO048

prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc.

TR AFYON01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

HU BUDAPES20

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

CZ OSTRAVA01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

TR USAK01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

P LISBOA52

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Sl MARIBOR01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

I ROMA26

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

F LILLE11

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

E VALENCI02

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

CZ OSTRAVA03

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

HU BUDAPES02

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

CZ PRAHA02

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

F PARIS222

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

TR ISTANBU04

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

PL CZESTOC03

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

PL SUWALKI03

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

KA103 2016/2017 Partneri - Hutnícka fakulta

TR ZONGULD01

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.

CZ USTINAD01

doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.

PL KRAKOW01

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

HR ZAGREB01

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.

I L-AQUIL01

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

TR ANKARA15

prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.

HU MISKOLC01

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.

G THESSAL01

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.

PL KRAKOW02

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.

PL CZESTOC01

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.

CZ PRAHA10

doc.Ing. Mária Mihaliková, PhD.

CZ OSTRAVA01

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

CZ PARDUB01

prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc.

CZ LIBEREC01

prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc.

PL CZESTOC02

Ing. Maroš Halama, PhD.

D AACHEN01

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

TR ZONGULD01

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.

G EGALEO01

prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.

I TORINO02

doc. Ing. Róbert Bidulský, PhD.

D KARLSRU01

doc. Ing. Robert Bidulský, PhD.

KA103 2016/2017 Partneri - Strojnícka fakulta

PL KRAKOW04

Ing. Anna Nagyová, PhD

PL OPOLE02

prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

SI LJUBLJA01

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.

D WISMAR01

prof.Ing. Juraj Sinay, DrSc.

I MILANO02

prof. Ing. Dušan Šimšík, CSc.

HR SPLIT01

doc.Ing. Juraj Šebo, PhD.

TR ANKARA02

prof. Ing. Jozef Bocko, PhD.

I COSENZA01

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.

HU MISKOLC01

prof. Ing. Mikuláš Hajduk, CSc.

CZ PLZEN01

doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

PL LUBLIN03

Ing. Jana Majerníková, PhD.

Bergische Universität GH Wuppertal, Nemecko

Len pre bezpečnosť a kvalitu produkcie

D WUPPERT01

prof.Ing. Juraj Sinay, DrSc.

HU VESZPRE01

prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.

PL ZIELONA01

doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Sl MARIBOR01

doc. Ing. Ján Slota, PhD.

TR ISTANBU12

prof. Ing. Jozef Bocko, PhD.

CZ LIBEREC01

prof. Ing. Jaroslav Homišin, PhD.

CZ USTINAD01

prof. Ing. Štefan Segľa, PhD

LV RIGA02

prof. Ing. Jozef Bocko CSc.

HU BUDAPES16

prof.Ing. Ildikó Maňková, CSc.

PL BYDGOSZ01

doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.

PL BYDGOSZ02

prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.

doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.

PL BIELSKO01

prof. Ing. Jaroslav Homišin,PhD.

CZ OSTRAVA01

prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.

CZ PRAHA10

doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD

doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

F PARIS225

Ing. Alena Paulikova, PhD.

CZ BRNO01

prof.Ing. Juraj Sinay, DrSc.

HU BUDAPES16

prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

PL BIALYST01

prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.

I PARMA01

prof. Ing. Dušan Šimšík, CSc.

F CLERMON25

prof. Ing. Jozef Bocko, PhD.

G ATHINE02

prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

F NANCY43

prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

E SEVILLA01

prof. Ing. Jozef Bocko, PhD.

KA103 2016/2017 Partneri - Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

LV RIGA02

prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.

A LINZ01

Ing. Csaba Szabó, PhD.

P LISBOA109

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.

E BARCELO03

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.

A KLAGENF01

Ing. Csaba Szabó, PhD.

CZ BRNO01

prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.

SI MARIBOR01

Ing. Jana Ligušová, PhD.

CZ PLZEN01

prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.

PL CZESTOC01

prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.

CZ PARDUB01

doc. Ing. František Jakab, PhD.

I COSENZA01

prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.

SF JYVASKY11

doc. Ing. František Jakab, PhD.

D WUPPERT01

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.

HU SZEGED01

Ing. Csaba Szabó, PhD.

PL RZESZOW01

doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD.

PL LODZ02

prof.Ing.Michal Kolcun, PhD.

TR ISPARTA01

Ing. Mária Gamcová, PhD.

RO ORADEA01

prof. Ing. Ján Šaliga,PhD.

CZ LIBEREC01

doc. Ing. Želmíra Ferková, CSc.

TR ANKARA15

Ing.Peter Bober, PhD.

E SEVILLA03

Ing. Ján Vaščák, PhD.

HU BUDAPES16

prof.Ing.Michal Kolcun, PhD.

E MALAGA01

prof. Ing. Ján Kollár, PhD.

SF VAASA01

doc. Ing. Lubomír Doboš, CSc.

D ILMENAU01

prof. Ing. Dušan Kocur, PhD.

prof Ing. Alena Pietriková, CSc.

RO ORADEA01

doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc.

G THESSAL01

prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.

CZ HRADEC01

Ing. Ján Vaščák, PhD.

CZ OSTRAVA01

prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.

A GRAZ02

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.

HU BUDAPEST01

Ing. Csaba Szabó, PhD.

I BENEVEN02

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.

PL GDYNIA01

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.

RO CLUJNAP01

Ing. Csaba Szabó PhD.

SI MARIBOR01

 Ing. Csaba Szabó,PhD.

CZ PRAHA10

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD .

F NANCY43

prof. In. Ján Sarnovský, CSc.

F COMPIEG01

Ing. Ján Liguš, PhD.

G EGALEO01

prof. Ing. Iveta Zolotová, PhD

I PISA03

prof. Ing. Peter Sinčák, PhD

P BRAGA01

 Ing. Csaba Szabó, PhD.

SF KUOPIO12

Ing. Csaba Szabó, PhD.

LT KAUNAS02

Ing. Mária Gamcová, PhD.

F BELFORT06

Ing. Mária Gamcová, PhD.

KA103 2016/2017 Partneri - Letecká fakulta

CZ PRAHA12

Ing. Peter Koščák, PhD.

CZ BRNO10

Ing. Marián Hocko, PhD.

CZ PARDUB01

prof. Ing. Josef Blažek, CSc.

CZ PRAHA10

doc. Ing. Ján Píľa , PhD.

CZ OSTRAVA01

doc.Ing. Ján Píľa , PhD.

EE TARTU03

doc.Ing. Ján Píľa , PhD.

PL WARSZAW68

doc.Ing. Ján Píľa , PhD.

CZ PLZEN01

 Ing. Marián Hocko, PhD.

TR KOCAELI02

doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

TR ERZINCA01

doc.Ing. Ján Píľa , PhD.

PL GLIWICE01

doc.Ing. Ján Píľa , PhD.

PL DEBLIN01

doc.Ing. Ján Píľa , PhD.

HR DUBROVN01

doc.Ing. Ján Píľa , PhD.

Partneri KA107 2016/2017

Koordinátori Erasmus+

Koordinátorka pre Erasmus+

KA103 Ing. Erna Béres
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 602 2114
E-mail: Erasmus@tuke.sk;
Erna.Beres@tuke.sk
Fax: +421 55 602 2108
KA107 Ing. Katarína Valentová
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 602 2135
E-mail:  Katarina.Valentova@tuke.sk

Inštitúcia

Názov: Technická univerzita v Košiciach
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, SLOVAKIA
ID kód:  SK KOSICE 03
Rektor:  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
URL: http://www.tuke.sk

Prorektor pre zahraničné vzťahy: prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 602 2013
E-mail: Vladimir.Modrak@tuke.sk

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

KA103 prof. Ing. Viliam Bauer, PhD.
Adresa: Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovakia
Tel./Fax: +421 55 602 2981
E-mail: Viliam.Bauer@tuke.sk
KA107   doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
Tel: +421 55 602 2391
E-mail: Lubica.Kozakova@tuke.sk

Hutnícka fakulta

prof. Ing. Alena Pribulová, PhD.
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 602 2752
E-mail: Alena.Pribulova@tuke.sk

Strojnícka fakulta

KA103 Ing. Melichar Kopas, PhD.
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 602 2522
E-mail: Melichar.Kopas@tuke.sk
KA107 zamestnanci prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 602 2907
Tel.: +421 55 602 3542
E-mail: Janette.Brezinova@tuke.sk
KA107 študenti doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 602 2165
E-mail: Kral.Jan@tuke.sk

Fakulta elektrotechniky a informatiky

  Ing. Mária Gamcová, PhD.
Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 602 2296
E-mail: Maria.Gamcova@tuke.sk

Stavebná fakulta

doc. Ing. Peter Mesaros, PhD.
Adresa: Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 602 4143
E-mail: Peter.Mesaros@tuke.sk

Ekonomická fakulta

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.
Adresa: B. Nemcovej 32, 042 00 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 602 2665
E-mail: Marianna.Sinicakova@tuke.sk

Fakulta výrobných technológií

doc. Ing. Michal Hatala, PhD.
Adresa: Plzenská 10, 080 01 Prešov, Slovakia
Tel.: +421 51 6026455
E-mail: Michal.Hatala@tuke.sk

Fakulta umení

doc. Ing. Dušan Śuch, PhD.
Adresa:  Grešákova 6, 040 01 Košice
Tel./Fax: +421 55 622 4413
E-mail: Dusan.Such@tuke.sk

Letecká fakulta

KA103   Ing. Jarmila Ferenčíková, PhD.
Adresa: Rampova  7, 041 21 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 6026122
E-mail: Jarmila.Ferencikova.2@tuke.sk
KA107   doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.
Adresa: Rampova 7, 041 21 Košice, Slovakia
Tel.: +421 55 602 6147
E-mail:  Pavol.Kurdel@tuke.sk