loading...

Erasmus +

O programe Erasmus+ Kľúčová akcia 1 (KA1)

Na tejto stránke nájdete informácie pre učiteľov a študentov Technickej univerzity v Košiciach, ktorí chcú využiť program Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, Klúčová akcia 1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov. Všeobecné informácie o programe nájdete na stránke: http://www.erasmusplus.sk/

Podľa krajín programu je Kľúčová akcia 1 rozdelená na dve základné oblasti:

KA103 KA103: Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl v krajinách programu Erasmus+ (v rámci EÚ a EHP)

KA107 KA107: Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl v partnerských krajinách (mimo EÚ a EHP)

Pre ľahšiu orientáciu na stránke sú rôzne informácie podľa cieľovej krajiny programu rozlíšené ikonkou: KA103 alebo KA107 Ak ikonka nie je zobrazená, platí informácia pre obidva typy mobilít.

Erasmus+ ID kód TUKE: SK KOSICE03


Študentské mobility za účelom štúdia

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje dodatočnú výzvu pre študentov , záujemcov o Erasmus+ študijný pobyt v letnom semestri akademického roka 2017/18. Prihlášky je možné odovzdávať fakultným koordinátorom do 16.10.2017.

Postup pri podávaní prihlášky na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia:

 1. Výber inštitúcie, na ktorej chcete absolvovať študentskú mobilitu – zoznam partnerských škôl je v záložke PARTNERI s označením KA103 a názvom príslušnej fakulty. Pri výbere partnerskej inštitúcie sa môžete poradiť s fakultným koordinátorom programu ERASMUS+ http://web.tuke.sk/erasmus/?section=koordinatori , ktorý má prehľad konkrétnych študijných odborov, pre ktoré máme na jednotlivých školách podpísanú spoluprácu. V prípade podávania prihlášky v rámci dodatočného výberu študentov je potrebné s fakultným koordinátorom prekonzultovať aj voľné kapacity na partnerských školách.
 2. Vyplnenie prihlášky študenta na študentskú mobilitu Erasmus+ za účelom štúdia – prihlášku spolu so všetkými prílohami je potrebné odovzdať v stanovenom termíne fakultnému koordinátorovi.
 3. Po úspešnom výbere prihláseného študenta jeho fakultou, bude študent kontaktovaný Erasmus+ koordinátorom ohľadne stretnutia pre vybraných študentov, kde dostane inštrukcie k ďalšiemu postupu.

 • Podľa podmienok programu Erasmus+ môže študent na každom stupni vzdelávania absolvovať Erasmus+ mobility v celkovej dĺžke max. 12 mesiacov.
 • V priebehu prípravy na štúdium v zahraničí, študent v spolupráci s fakultným koordinátor po konzultáciách s prodekanom pre vzdelávanie pripraví Dohodu o štúdiu – Learning agreement – ktorú následne zašle na schválenie a podpis partnerskej zahraničnej škole. Uvádza sa v nej študentov študijný program na prijímajúcej inštitúcii – zoznam predmetov, ktoré študent počas svojho pobytu v zahraničí absolvuje, ako aj zoznam predmetov, ktoré mu budú po návrate uznané na jeho fakulte TUKE.
  /
  Odporúčame venovať tejto dohode mimoriadnu pozornosť, aby sa predišlo nedorozumeniam – pri výbere predmetov na partnerskej škole je dôležité dbať na to, aby študent volil iba predmety, ktoré sú vyučované v príslušnom semestri na fakulte, s ktorou je uzavretá zmluva. Taktiež odporúčame fakultám, aby Dohoda bola pripravovaná v úzkej spolupráci s vedúcimi katedier, s garantmi predmetov, ako aj s pedagógmi, ktorí sa podieľajú na výučbe vysielaného študenta./
 • Pred nástupom na mobilitu študent podpíše zmluvu o finančnej podpore, na základe ktorej mu následne bude vyplatený grant /detaily ohľadne zmluvy a dokumentov potrebných k jej podpisu budú včas zaslané vybraným študentom/.  
 • Vysielajúca univerzita je povinná uznať kredity, ktoré získal študent na inej inštitúcii. Získané kredity sú plnohodnotnou náhradou kreditov, ktoré by získal študent, keby študoval rovnaký čas na svojej domovskej fakulte.
 • Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v nasledujúcom dokumente http://web.tuke.sk/erasmus/doc/povinnosti_studenta_pred_a_po_mobilite.docx

Výška grantov v € na mesiac pre jednotlivé krajiny na akademický rok 2017/18

Skupina 1

Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Nórsko,Švédsko,

490 €

Skupina 2

Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Nemecko, Grécko, Island, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko

420 €

Skupina 3

Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, FYROM- Macedónsko

350 €

 • Mobilita študentov – stáže: + 100 €/mesiac (450 - 520 - 590)
 • Študenti poberajúci sociálne štipendiá   pre študijný pobyt a stáž: + 150 €/mesiac  

KA103 Študentské mobility za účelom praktickej stáže

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ praktickú stáž do krajín EÚ pre študentov a budúcich absolventov

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje výzvu pre študentov, záujemcov o Erasmus+ pobyt za účelom praktickej stáže do krajín EÚ v akademickom roku 2017/18. Prihlášky spolu so životopisom v anglickom jazyku je možné odovzdávať na rektoráte TUKE v kancelárii č. 112 do 30.11.2017.

Je vhodné, ak má uchádzač v čase podávania prihlášky vybratú inštitúciu, na ktorej plánuje stáž realizovať. Inštitúciu si študent môže vybrať podľa vlastného uváženia alebo môže využiť ponuky na nasledujúcej platforme:
https://erasmusintern.org/
Zoznam neoprávnených inštitúcií na Erasmus+ praktickú stáž:
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en

Min. dĺžka stáže: 2 mesiace.

Max. dĺžka stáže: Podľa podmienok programu Erasmus + sa študent na každom stupni vzdelávania môže uchádzať o Erasmus+ mobilitu v celkovej dĺžke 12 mesiacov (štúdium + stáž).

Čerství absolventi bez pracovného pomeru musia byť v čase podania prihlášky študentmi TUKE a stáž musia uskutočniť do jedného roka po ukončení štúdia.

Výška grantov v € na mesiac pre jednotlivé krajiny na akademický rok 2017/18

Skupina 1 Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Nórsko,Švédsko, 590 €
Skupina 2 Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Nemecko, Grécko, Island, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko 520 €
Skupina 3 Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, FYROM- Macedónsko 450 €

Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku aj so životopisom v cudzom jazyku do 30.11.2017 na Úseku pre zahraničné vzťahy Rektorátu, 1.posch., č.dv.112.

O výsledku výberového konania budeme uchádzačov informovať.

V prípade otázok kontaktujte univerzitnú Erasmus+ koordinátorku pre mobility do krajín EÚ:
Ing. arch. Evu Adamčíkovú
eva.adamcikova@tuke.sk
+42155 602 2114
Hl. budova TUKE, 1. poschodie, č.dv. 112.

„Podnik“ znamená organizáciu zapojenú do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na ich veľkosť, právnu formu, na hospodárskom odvetví, v ktorom vykonáva svoju činnosť, vrátane sociálnej sféry hospodárstva.

Neoprávnené hosťujúce inštitúcie pre stáž sú:

 • Európske inštitúcie
 • Organizácie, ktoré riadia európske programy
 • Národné zastupiteľstvá krajiny, z ktorej študent pochádza

Mobility učiteľov a pracovníkov

Erasmus+ výzva pre mobilitu učiteľov a pracovníkov TUKE do krajín EÚ

Výzva pre učiteľov a pracovníkov na predkladanie prihlášok Erasmus+ mobility pre akademický rok 2017/2018
Podporované aktivity:
 • Mobilita učiteľov za účelom výučby na partnerskej VŠ /min. 8 vyučovacích hodín/,
 • Mobilita pracovníkov VŠ do podnikov za účelom školenia - výmeny teoretických a praktických skúseností /min.2 dni/,
 • Mobilita administratívnych, nepedagogických a pedagogických pracovníkov VŠ na zahraničnú VŠ za účelom školenia - zvýšenia svojich pracovných kvalít /min. 2 dni/.
K prihláške za účelom výučby je potrebné priložiť program výučby podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.
K prihláške za účelom školenia je potrebné priložiť pracovný plán podpísaný žiadateľom, prijímajúcou ako aj vysielajúcou inštitúciou.

Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku s požadovanou prílohou do 22.9.2017 fakultným koordinátorom programu. Zoznam partnerských univerzít podľa fakúlt je zverejnený na tejto web stránke hore v sekcii „Partneri“. Pre mobilitu do podnikov sa nevyžaduje podpis bilaterálnej dohody.

Z prostriedkov programu Erasmus+ bude možné realizovať mobilitu v maximálnej dĺžke 5 pracovných dní, pondelok až piatok.

Príloha:
Prihláška
Plán výučby/pracovný plán

KA103 Vývoj programu Erasmus+ na TUKE

Program Erasmus, ktorý bol pomenovaný po holandskom humanistovi a teológovi Erasmovi Rotterdamskom, sa začal v júni 1987 a v prvom akademickom roku sa ho zúčastnilo 3244 účastníkov. Ročne viac ako 150 000 ľudí sa zapája do jeho aktivít. Socrates Erasmus program v prvom rade bol zameraný na študentské a učiteľské mobility ale podporoval aj iné medzinárodné projekty európskej spolupráce.

Erasmus aktivity v rokoch 2007-2013 zastrešoval Program celoživotného vzdelávania /LLP/ a poskytol príležitosť pre mnohých vysokoškolských študentov prvý krát v živote stráviť nejakú dobu v zahraničí. V tomto období okolo 1,5 milióna študentov malo možnosť sa uchádzať o Erasmus grant.

Program Erasmus+ pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy v období 2014-2020 zahŕňa širokú škálu aktivít. Aktivity LLP Erasmus pokračujú v Klúčovej akcii KA103 Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl v krajinách program.

Naša univerzita je zapojená do programu Erasmus od akademického roka 1999/2000 a priložená tabuľka ukazuje počty našich odchádzajúcich a prichádzajúcich študentov resp. zamestnancov.

Akademický rok Študentské mobility z TUKE Študentské mobility na TUKE Mobility zamestnancov z TUKE Mobility na TUKE
07/08 113* 25 62** 49
08/09 99* 26 58** 47
09/10 117* 37 54** 53
10/11 135* 30 57** 58
11/12 155* 33 62** 56
12/13 169* 39 59** 55
13/14 177* 39 61** 58
14/15 202* 40 58** 56
15/16 212* 65 63** 62

* počet sa skladá z mobilitných študentov za účelom štúdia a praktickej stáže ** okrem učiteľov sa mobility zúčastnili aj pracovníci za účelom školenia

KA107 Vývoj programu Erasmus+ na TUKE

Tento program je nový od roku 2015. Mobility sú koordinované z úrovne univerzity v spolupráci s fakultnými koordinátormi, ktorých delegovali fakulty. Pre úspešný priebeh tohto programu na TUKE je potrebné, aby sa dodržiaval nasledujúci postup:
 • Výber sa uskutoční na jednotlivých fakultách na základe kritérií spôsobilosti. Prihlášky vybratých študentov sa doručia cez fakultných koordinátorov na nadchádzajúci akademický rok koordinátorovi na TUKE.
 • V priebehu prípravy študenta na štúdium v zahraničí podpíše študent, fakultný koordinátor po konzultáciách s prodekanom pre vzdelávanie a zástupca prijímajúcej univerzity „ Dohodu o štúdiu“ . Uvádza sa v nej študentov študijný program. Odporúčame venovať tejto dohode mimoriadnu pozornosť, aby sa predišlo nedorozumeniam. Taktiež odporúčame fakultám aby „Dohoda „ bola realizovaná v úzkej spolupráci s vedúcimi katedier, ktoré sa podieľajú na výučbe vysielaného a prijímaného študenta . Študent taktiež pripraví „Výpis doterajších výsledkov“ s podpisom dekana alebo prodekana pre vzdelávanie.
 • Pred nástupom na mobilitu študent podpíše zmluvu o grant s inštitucionálnym koordinátorom. K podpísaniu tejto zmluvy je potrebné predložiť koordinátorovi podpísanú „Dohodu o štúdiu“ a „Výpis výsledkov“. Za správnosť finančného riadenia nesie zodpovednosť univerzita.
 • Na konci štúdia študent dostane od prijímajúcej univerzity záznam o štúdiu, v ktorom sú uvedené názvy absolvovaných predmetom /v súlade s Dohodou o štúdiu/ a počet kreditov, ktoré získal. Študent po návrate domov predloží jeho kópiu koordinátorovi ako aj potvrdenie o dĺžke pobytu od prijímajúcej univerzity. Do 5.dní od návratu študent predloží správu v elektronickej podobe koordinátorovi na TUKE.
 • Výučbu prijímaným študentom zo zahraničných univerzít zabezpečí fakulta. Zodpovednosť za ich študijný program nesie kontaktná osoba bilaterálnej dohody. Doporučujeme neprijať študenta zo zahraničia bez podpísanej Dohody o štúdium Záznam dosiahnutých výsledkov počas štúdia u nás budú pre nich vyhotovovať na študijnom oddelení fakúlt.
 • Vysielajúca univerzita je povinná uznať kredity, ktoré získal študent na inej inštitúcii. Získané kredity sú plnohodnotnou náhradou kreditov, ktoré by získal študent, keby študoval rovnaký čas na svojej domovskej fakulte. Na našej univerzite už bol vypracovaný ECTS systém.

Zoznam bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi pre Erasmus+ aktivity pre akademický rok 2016/2017 a 2017/2018

KA103 Univerzitné zmluvy

Erasmus ID kód TUKE: SK KOSICE03

Partnerská univerzita

Erasmus ID  kód

Akademický kontakt na TUKE

Bergische Universität GH Wuppertal, Nemecko

D WUPPERT01

prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

prof. RNDr.  Oto Hudec, CSc.

prof. Ing. Dušan Katunský, CSc

prof.Ing. Roman Cimbala, CSc.

Vaasan Yliopisto, Vaasa, Fínsko

SF VAASA01

doc. Ing. Lubomír Doboš, CSc.

doc.Ing. Martin Straka, PhD.

Universita della Calabria, Cosenza, Taliansko

I   COSENZA01

doc.Ing. Marianna Siničáková, PhD.

prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.

Technická univerzita v Liberci, Česko

CZ LIBEREC01

prof. Ing. Jaroslav Homišin, PhD.

prof. Ing. Jan Paško, CSc.

prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc.

Univerzita Palackého v Olomouci, Česko

CZ OLOMOUC01

Mgr. Renáta Tkáčová, PhD.

Piraeus  University of Applied Sciences, Aigaleo, Grécko

G EGALEO01

prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.

prof. Ing. Iveta Zolotová, PhD

Ing. Melichar Kopas, PhD.

Hochschule Wismar, Nemecko

D WISMAR01

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

prof. Ing.Juraj Sinay, DrSc.

VŠB Technická univerzita Ostrava, Česko

CZ OSTRAVA

prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

doc. Ing.Ján Mandula, PhD.

prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.

prof. Ing. Milan Oravec PhD.

doc. Ing. Ján Piľa, PhD.

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

  Yildirim Beyazit University Ankara, Turecko

TR ANKARA15

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.

prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.

Ing.Peter Bober, PhD.

Óbuda Egyetem, Budapest, Maďarsko

HU BUDAPES16

prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

prof. Ing.Michal Kolcun, CSc.

prof.Ing. Ildikó Maňková, CSc.

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, Grécko

G THESSAL01

prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.

Technische Universität Graz, Rakúsko

A GRAZ02

doc. Ing. Edita Augustínová, CSc.

prof. Ing. Iraida Kolcunová, CSc.

doc. Dr. Ján Krcho, PhD.

Miskolc i Egyetem, Maďarsko

HU MISKOLC01

doc.Ing. Marianna Siničáková, PhD

doc. Ing. Alena Pribulová, PhD.

prof. Ing. Viliam Bauer, CsC.

prof. Ing. Mikuláš Hajduk, CSc.

Universitatea din Oradea, Rumunsko

RO ORADEA01

doc.Ing. Marianna Siničáková, PhD.

doc. Ing. Lubomír Doboš, CSc.

University of Rijeka, Chorvátsko

HR RIJEKA01

Prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

Politecnico di Milano, Taliansko

I MILANO02

prof. Ing. Dušan Šimšík, CSc.

prof. Ing. Peter Pásztor, CSc.

State Higher Vocational School in Suwalki , Poľsko

PL SUWALKI03

prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD

Univerza v Mariboru, Slovinsko

SI MARIBOR01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Ing. Csaba Szabó, PhD.

doc. Ing. Ján Slota, PhD.

College of Slavosnki Brod Veleučilište, Osijek, Chorvátsko

HR OSIJEK02

Dr. Darina Hlaváčová, PhD.

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorvátsko

HR OSIJEK01

doc.Ing. Daniela Káposztásova, PhD.

Ing. Melicher Kopas, PhD.

Universidad de Sevilla, Španielsko

E SEVILLA01

prof. Ing. Jozef Bocko, PhD.

doc.Ing. Daniela Káposztásova, PhD.

Zoznam bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi pre Erasmus+ aktivity pre akademický rok 2016/2017 a 2017/2018

KA103 Fakulta výrobných technológií

Erasmus ID kód TUKE: SK KOSICE03

Partnerská univerzita

Erasmus ID  kód

Akademický kontakt na TUKE

Sveučilište u Zagrebu, Chorvástko

HR ZAGREB01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc

Kecskemét College,Maďarsko

HU KECSKEM02

Doc. Ing. Ján Piteľ, PhD

Hitit University, Corum, Turecko

TR CORUM01

Doc. Ing. Ján Piteľ, PhD

Szegedi Tudományegyetem, Maďarsko

HU SZEGED01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budejoviciach , Česko

CZ CESKE04

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc

Technische Fachhochschule, Wildau, Nemecko

 D WILDAU01

Ing. Romana Hricová, CSc.

Universita degli Studi di Salerno Taliansko

I SALERNO01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

doc. Ing. Katarína Monková, PhD.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Česko

CZ PRAHA02

doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.

Politechnika Poznanska, Poľsko

PL POZNAN02

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc

Universita degli Studi di Perugia, Taliansko

I PERUGIA01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

Politechnika Czestochowska, Poľsko

PL CZESTOC01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

Insituto Politecnico do Cavado e do Ave,,Portugalsko

P ARCOZEL01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Centrul Nord din Baia Mare, Rumunsko

RO CLUJNAP05

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

Debreceni Egyetem, Maďarsko

HU DEBRECE01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc

Politechnika Swietokrzyska w Kielcach, Poľsko

PL KIELCE01

prof. Ing. Jozef  Zajac, CSc.

Ege Universitesi, Izmir, Turecko

TR IZMIR02

doc. Ing. Peter  Monka, CSc.

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Česko

CZ USTINAD01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc

Wyzcza SZkola Inžynierskyjno Ekonomiczna w Rzeszowie, Poľsko

PL ROPCZYC01

doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.

University of Minho, Portugalsko

P BRAGA01

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.

Ecole Nationale d Ingenieurs de Tarbes, Francúzsko

F TARBES03

doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.

Technická univerzita v Liberci, Česko

CZ LIBEREC01

prof. Ing. Jan Paško, CSc.

Marmara University, Istanbul, Turecko

TR ISTANBU05

doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.

Nyíregyházi Egyetem, Maďarsko

HU NYIEREGY04

doc. Ing. Michal Hatala, PhD.

Ondokuz Mayis Univeristy, Samsun, Turcecko

TR SAMSUN01

doc. Ing. Juraj Ružbarský, PhD.

Zoznam bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi pre Erasmus+ aktivity pre akademický rok 2016/2017 a 2017/2018

KA103 Stavebná fakulta

Erasmus ID kód TUKE: SK KOSICE03

Partnerská univerzita

Erasmus ID  kód

Akademický kontakt na TUKE

Universite Paris-Est Marne de Vallee, Francúzsko

F PARIS225

prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.

Babes-Bolyai University Cluj Napoca, Rumunsko

RO CLUJNAP01

doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

Universitatea din Craiova, Rumunsko

RO CRAIOVA01

doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

U niversidade de Aveiro, Portugalsko

 P  AVEIRO01

doc.Ing. Daniela Káposztásová, PhD

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca, Rumunsko

RO CLUJNAP05

doc.Ing. Peter Kapalo, PhD.

Politechnika Krakowska, Poľsko

PL KRAKOW03

prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc.

Transilvania University of Brasov, Rumunsko

RO BRASOV01

doc. Ing. Eva Kormaníková, PhD

Vysoká škola báňská- TU Ostrava, Česko

CZ OSTRAVA01

doc.Ing. Ján Mandula, CSc

  Nevsehir Haci Bektas Veli Universitesi, Turecko

TR NEVSEHI02

doc.Ing. Daniela Káposztásová, PhD

Bergische Universität GH Wuppertal, Nemecko

D WUPPERT01

prof. Ing. Dušan Katunský, CSc.

Universidade do Algarve,Portugalsko

P FARO02

doc. Ing. Daniela Káposztásová,PhD.

Universita degli Studi di Trento, Taliansko

I TRENTO01

doc. Ing. Daniela Káposztásová,PhD

Universidad de Sevilla, Španielsko

E SEVILLA01

doc.Ing. Daniela Káposztásova, PhD.

Technische Universität München, Nemecko

D MUNCHEN02

doc.Ing. Daniela Káposztásová, PhD

Vysoké učení technické v Praze, Česko

CZ PRAHA10

Ing. Eva Panulinová, PhD.

Mendel University, Brno, Česko

CZ BRNO02

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhdD.

State Higher Vocational School of prof. Szczepanik w Suwalki, Poľsko

PL SUWALKI03

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc..

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorvátsko

HR OSIJEK01

doc.Ing. Daniela Káposztásová, PhD

Nicolas Copernicus University, Torun, Poľsko

PL TORUN01

doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

Istanbul Kultur University, Turecko

TR ISTANBU19

doc.Ing. Daniela Káposztásová, PhD

Zoznam bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi pre Erasmus+ aktivity pre akademický rok 2016/2017 a 2017/2018

KA103 Fakulta BERG

Erasmus ID kód TUKE: SK KOSICE03

Partnerská univerzita

Erasmus ID  kód

Akademický kontakt na TUKE

Middle East Technical University

TR ANKARA04

doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.

Západočeská Univerzita v Plzni, Plzeň, Česká republika

CZ PLZEN01

doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Česko

CZ  PRAHA02

doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.

Univerzita Parbubice, Česko

CZ PARDUB01

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

Cyprus University of Technology. Limasol, Cyprus

CY LIMASSO02

doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.

INSTITUT SUPERIEUR DES MATERIAUX ET MECANIQUE AVANCES, Le Mans,  Francúzsko

F LE_MANS13

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

Univerza v Ljubljani, Slovinsko

Sl  LJUBLJA01

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budejoviciach, Česko

CZ CESKE04

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

University of Huelva, Španielsko

E HUELVA01

prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.

Miskolci  Egyetem, Maďarsko

HU MISKOLC01

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

AGH Krakow, Poľsko

PL KRAKOW02

doc. Ing. Fridrich Zelaňák CSc.

Politechnika Swietokrzyska w Kielcach, Poľsko

PL KIELCE01

doc. Ing. Peter Blišťan, PhD.

Montanuniversitaet Leoben, Rakúsko

A LEOBEN01

prof. Ing. Viliam Bauer, CSC.

Budapest Műszaki és Közgazdasági Egyetem, Maďarsko

HU BUDAPES02

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

Technische Universität Graz, Rakúsko

A GRAZ02

doc. Ing. Edita Augustínová, CSc.

Vaasan Yliopisto, Vaasa, Fínsko

SF VAASA01

prof .Ing. Dušan Malindžák, CSc.

Vysoká škola báňská- TU Ostrava, Česko

CZ OSTRAVA01

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

Universidad Politecnica de Madrid, Španielsko

E MADRID05

prof. Ing. Viliam Bauer, CSc.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poľsko

PL KRAKOW04

doc. Ing. Martin Straka, PhD.

Uniwersytet Zielonogorski, Poľsko

PL  ZIELONA01

doc. Ing. Martin Straka, PhD.

Univerzita Tomáša Bati ve Zlíne, Česko

CZ ZLIN01

prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawu, Poľsko

PL WROCLAW03

doc. Ing. Martin Straka, PhD.

Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu, Poľsko

PL POZNAN13

doc. Ing. Martin Straka, PhD.

Umea University, Švédsko

S UMEA01

Mgr. Mária Kaňuchová, PhD.

doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.

Zoznam bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi pre Erasmus+ aktivity pre akademický rok 2016/2017 a 2017/2018

KA103 Fakulta umení

Erasmus ID kód TUKE: SK KOSICE03

Partnerská univerzita

Erasmus ID  kód

Akademický kontakt na TUKE

Technische Universität Graz, Rakúsko

A GRAZ02

doc.Ing. Arch. Ján Krcho, CSc.

Hochschule Wismar, Nemecko

D WISMAR01

doc. Ing. Dušan  Šuch, CSc.

Accademia di Belle Arti, L´Aquila, Taliansko

I L-AQUILA03

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

Vysoké učení technické v Brne,  Česko

CZ BRNO01

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

Západočeská univerzita , Plzeň, Česko

CZ PLZEN01

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

Instituto Politecnico de Castelo Branco, Portugalsko

P CASTELO01

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

Accademia di belle Arti di Catania, Taliansko

I CATANIA03

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, Česko

CZ ZLIN01

doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.

Instituto de Artes Visuais, Lisabon, Portugalsko

P LISBOA46

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

Politecnico di Milano, Taliansko

I MILANO02

prof. Ing. Peter Pásztor, CSc.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Poľsko

PL RADOM01

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie, Poľsko

PL KRAROW10

doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.

Escuela de Arte de Sevilla, Španielsko

E SEVILLA10

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

Vysoké učení technické v Brne, Česko

CZ BRNO01

doc. Ing.Arch. Juraj Koban

Akademia Sztuk Pieknych w Katowiciach, Poľsko

PL KATOWIC08

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

Eötvös Lóraánd Egytem, Budapest, Maďarsko

HU BUDAPES01

doc.Ing. Arch. Ján Krcho, CSc.

Óbuda Egyetem, Maďarsko

HU BUDAPES16

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

FH Joanneum  University of Applied Sciences, Graz, Rakúsko

A GRAZ09

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

Pécsi Tudományegyetem, Maďarsko

HU PECS01

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

Politechnika Koszalinska, Poľsko

PL  KOSZALI01

doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.

Zoznam bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi pre Erasmus+ aktivity pre akademický rok 2016/2017 a 2017/2018

KA103 Ekonomická fakulta

Erasmus ID kód TUKE: SK KOSICE03

Partnerská univerzita

Erasmus ID  kód

Akademický kontakt na TUKE

Higher Education Institution of the Province of Liège

B LIEGE38

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD

Tartu Ülikoo, Estónsko

EE TARTU02

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD

Ipek University, Ankara, Turecko

TR ANKARA17

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Vysoká škola ekonomická v Praze, Česko

CZ  PRAHA09

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Hochschule für Wirschaft und Recht Berlin, Nemecko

D BERLIN06

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Universidad de Castilla-La Mancha, Cuidad Real , Španielsko

E CIUDAR 01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Riga Technical University, Lotýšsko

LV RIGA02

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Universidad Politecnica de Cartagena, Španielsko

E MURCIA04

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

  Yildirim Beyazit University Ankara, Turecko

TR ANKARA15

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.

Ecole de Management de Normandie, Francúzsko

F LEHAVR04

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Universita degli Studi di Milano- Bicocca, Taliansko

I  MILANO16

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Universite de Nice Sophia Antipolis ,  Francúzsko

F  NICE01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Universitatea Petru Maior din Targu Mures, Romania

RO TARGU03

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

College of Manegement Edukacja, Wroclav, Poľsko

PL WROCLAW13

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Wroclaw University of Economics, Poľsko

PL WROCLAW03

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Bergische Universität GH Wuppertal, Nemecko

D WUPPERT01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Universidad de Valencia, Španielsko

E VALENCI01

prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.

Fachhochschule Frankfurt am Main, Nemecko

D FRANKFU04

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Universitatea din Oradea, Rumunsko

RO ORADEA01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Karol Adamiecki  University of Economics, Poľsko

PL KATOWIC02

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Miskolci Egyetem, Maďarsko

HU MISKOLC01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Uniwersytet Rzeszowski, Poľsko

PL RZESZOW02

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, , Litva

LT VILNIUS02

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Universite de Versailles Saint Quentin en Yvelines, Francúzsko

F VERSAIL 11

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Instituto Superior de Gestao, Lisboa, Portugalsko

P LISBOA15

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Univerzita Pardubice, Česko

CZ PARDUB01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Universita della Calabria, Cosenza, Taliansko

I   COSENZA01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Karl Franzens Universität Graz, Rakúsko

A GRAZ01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Universite de Strasbourg, Francúzsko

F STRASBO048

prof. RNDr. Vincent Šoltés, CSc.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turecko

TR AFYON01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Budapest Business School, Maďarsko

HU BUDAPES20

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Vysoká škola báňská- TU Ostrava, Česko

CZ OSTRAVA01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

USAK University, Turecko

TR USAK01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, Portugalsko

P LISBOA52

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Univerza v Mariboru, Slovinsko

Sl  MARIBOR01

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Link Campus University Roma, Taliansko

I  ROMA26

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Universite Catholique de Lille, Francúzsko

F LILLE11

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Universita Politecnica de Valencia, Španielsko

E VALENCI02

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Budapest University of Technology and  Economics, Maďarsko

HU BUDAPES02

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Česko

CZ PRAHA02

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Ecole d´ingenieurs, Paris, Francúzsko

F PARIS222

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Istanbul teknik Universitesi, Turecko

TR ISTANBU04

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Polonia University in Czestochowa, Poľsko

PL CZESTOC03

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

State Higher Vocational School of prof. Szczepanik w Suwalki, Poľsko

PL SUWALKI03

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Zoznam bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi pre Erasmus+ aktivity pre akademický rok 2016/2017 a 2017/2018

KA103 Hutnícka fakulta

Erasmus ID kód TUKE: SK KOSICE03

Partnerská univerzita

Erasmus ID  kód

Akademický kontakt na TUKE

Tecnico Lisboa, Portugalsko

P LISBOA109

Ing. Maroš Halama, PhD.

Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turecko

TR ZONGULD01

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.

Univerzita J.E. Purkyne, Ustí nad Labem, Česko

CZ USTINAD01

doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.

Uniwersytet Jagiellonski, Krakow, Poľsko

PL KRAKOW01

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

Sveučilište u Zagrebu, Chorvátsko

HR ZAGREB01

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.

  Yildirim Beyazit University Ankara, Turecko

TR ANKARA15

prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.

Miskolc Egyetem, Maďarsko

HU MISKOLC01

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.

Aristotle University of Thessaloniki, Grécko

G THESSAL01

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.

Akademia Górniczo- Hutnicza Krakow, Poľsko

PL KRAKOW02

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.

prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD.

Politechnika Czestochowska, Poľsko

PL CZESTOC01

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.

České vysoké učení technické v Praze, Česko

CZ PRAHA10

doc.Ing. Mária Mihaliková, PhD.

Univerzita Pardubice, Česko

CZ PARDUB01

prof. Ing. Beatrice Plešingerová, CSc.

Technická univerzita v Liberci, Česko

CZ LIBEREC01

prof. Ing. Ladislav Pešek, CSc.

Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie, Poľsko

PL CZESTOC02

Ing. Maroš Halama, PhD.

Bülent Ecevit Universitesi, Zonguldak, Turecko

TR ZONGULD01

prof. Ing. Alena Pribulová, CSc.

Piraeus  University of Applied Sciences, Aigaleo, Grécko

G EGALEO01

prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.

Politecnico di Torino, Taliansko

I TORINO02

doc. Ing. Róbert Bidulský, PhD.

Politechnika Slaska,Gliwice, Poľsko

PL GLIWICE01

doc. Ing. Martin Fujda, PhD.

Karlsruher Institut für Technologie, Nemecko

D KARLSRU01

doc. Ing. Robert Bidulský, PhD.

Zoznam bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi pre Erasmus+ aktivity pre akademický rok 2016/2017 a 2017/2018

KA103 Strojnícka fakulta

Erasmus ID kód TUKE: SK KOSICE03

Partnerská univerzita

Erasmus ID  kód

Akademický kontakt na TUKE

University of Split, Chorvátsko

HR SPLIT01

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.

Polytechnika Opolska, Poľsko

PL OPOLE02

prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

Univerza v Ljubljani, Slovinsko

SI LJUBLJA01

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.

Hochschule Wismar, Nemecko

D WISMAR01

prof.Ing. Juraj Sinay, DrSc.

Politecnico di Milano, Taliansko

I MILANO02

prof. Ing. Dušan Šimšík, CSc.

Universita della Calabria, Cosenza, Taliansko

I   COSENZA01

doc. Ing. Juraj Šebo, PhD.

Miskolci Egyetem, Maďarsko

HU MISKOLC01

prof. Ing. Mikuláš Hajduk, CSc.

Západočeská univerzita v Plzni, Ćesko

CZ PLZEN01

doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Politechnika Lubelska, Poľsko

PL LUBLIN03

Ing. Jana Majerníková, PhD.

.

Bergische Universität GH Wuppertal, Nemecko

Len pre bezpečnosť a kvalitu produkcie

D WUPPERT01

prof.Ing. Juraj Sinay, DrSc.

Pannon Egyetem, Veszprém, Maďarsko

HU VESZPRE01

prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.

Uniwersytet Zielonogorski, Poľsko

PL ZIELONA01

doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Univerza v Mariboru, Slovinsko

Sl  MARIBOR01

doc. Ing. Ján Slota, PhD.

Dogus Üniversitesi, Istanbul, Turecko

TR ISTANBU12

prof. Ing. Jozef Bocko, PhD.

Technická univerzita v Liberci, Česko

CZ LIBEREC01

prof. Ing. Jaroslav Homišin, PhD.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyne, Česko

CZ USTINAD01

prof. Ing. Štefan Segľa, PhD

President Stanislaw Wojciechowski University School of Applied Sciences in Kalisz, Poľsko

PL KALISZ01

doc. Ing. Peter Frankovský, PhD

Riga Technical University, Lotysško

LV RIGA02

prof. Ing. Jozef Bocko CSc.

Óbuda Egyetem, Budapest, Maďarsko

HU BUDAPES16

prof.Ing. Ildikó Maňková, CSc.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, Poľsko

PL BYDGOSZ01

doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.

Universitatea Politehnica din Bucuresti, Rumunsko

RO BUCURES11

prof. Ing. Mikuláš Hajduk, CSc.

SS Cyril and Metrhodius University in Skopje, Macedónsko

MK SKOPJE01

prof.Ing. Ildikó Maňková, CSc.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgosz, Poľsko

PL BYDGOSZ02

prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.

doc. Ing. Peter Frankovský, PhD.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Bialej, Poľsko

PL BIELSKO01

prof. Ing. Jaroslav Homišin,PhD.

Vysoká škola banská- TU Ostrava, Česko

CZ OSTRAVA01

prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.

prof. Ing. Milan Oravec, PhD.

České vysoké učení technické v Praze, Česko

CZ PRAHA10

doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD

doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Vysoké učení technické v Brne, Česko

CZ BRNO01

prof.Ing. Juraj Sinay, DrSc.

doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.

Óbuda Egyetem, Maďarsko

HU BUDAPES16

prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

Politechnika Bialystok, Poľsko

PL BIALYST01

prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.

Universita degli Studi Parma, Taliansko

I PARMA01

prof. Ing. Dušan Šimšík, CSc.

Institut  Francais de Mecanigue Avancee, Clermont, Francúzsko

F CLERMON25

prof. Ing. Jozef Bocko, PhD.

National Techncical University of Athens, Grécko

G ATHINE02

prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

Universite de Lorraine, Nancy, Francúzsko

F NANCY43

prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

Zoznam bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi pre Erasmus+ aktivity pre akademický rok 2016/2017 a 2017/2018

KA103 Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

Erasmus ID kód TUKE: SK KOSICE03

Partnerská univerzita

Erasmus ID  kód

Akademický kontakt na TUKE

University of Oulu, Fínsko

SF OULU01

Ing. Matúš Pleva, PhD.

Riga Technical University, Lotysško

LV RIGA02

prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.

Johannnes Kepler Universität Linz, Rakúsko

A LINZ01

Ing. Csaba Szabó, PhD.

Tecnico Lisboa, Portugalsko

P  LISBOA109

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.

Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona, Španielsko

E BARCELO03

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.

Alpen- Adria Universität, Klagenfurt, Nemecko

A KLAGENF01

Ing. Csaba Szabó, PhD.

Vysoké učení technické v Brne, , Česko

CZ BRNO01

prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.

Univerza v Mariboru, Slovinsko

SI MARIBOR01

Ing. Jana Ligušová, PhD.

Západočeská univerzita v Plzni, Česko

CZ PLZEN01

prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.

Politechnika Czestochowska, Poľsko

PL CZESTOC01

prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.

Univerzita Pardubice, Česko

CZ PARDUB01

doc. Ing. František Jakab, PhD.

Universita della Calabria, Cosenza, Taliansko

I   COSENZA01

prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.

Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu, Jyväakylä, Fínsko

SF JYVASKY11

doc. Ing. František Jakab, PhD.

Bergische Universität GH Wuppertal, Nemecko

D WUPPERT01

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.

Szegedi Tudományegyetem,  Maďarsko

HU SZEGED01

Ing. Csaba Szabó, PhD.

Politechnika Rzeszowska, Poľsko

PL RZESZOW01

doc. Ing. Ľubomír Beňa, PhD.

Politechnika Lodzka, Poľsko

PL  LODZ02

prof.Ing.Michal Kolcun, PhD.

Suleyman Demirel Universitesi, Isparta, Turecko

TR ISPARTA01

Ing. Mária Gamcová, PhD.

Universitatea din Oradea, Rumunsko

RO ORADEA01

prof. Ing. Ján Šaliga,PhD.

Technická univerzita v Liberci, Česko

CZ LIBEREC01

doc. Ing. Želmíra Ferková, CSc.

  Yildirim Beyazit University Ankara, Turecko

TR ANKARA15

Ing.Peter Bober, PhD.

Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Španielsko

E SEVILLA03

Ing. Ján Vaščák, PhD.

Óbuda Egyetem, Maďarsko

HU BUDAPES16

prof.Ing.Michal Kolcun, PhD.

Universidad de Malaga, Španielsko

E MALAGA01

prof. Ing. Ján Kollár, PhD.

Vaasan Yliopisto, Vaasa, Fínsko

SF VAASA01

doc. Ing. Lubomír Doboš, CSc.

Technische Universität Ilmenau, Nemecko

D ILMENAU01

prof. Ing. Dušan Kocur, PhD.

prof Ing. Alena Pietriková, CSc.

Universitatea din Oradea, Rumunsko

RO ORADEA01

doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc.

Aristotle University of Thessaloniki, Grécko

G THESSAL01

prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.

Univerzita Hradec Králové, Česko

CZ HRADEC01

Ing. Ján Vaščák, PhD.

Vysoká škola báňská-TU Ostrava, Česko

CZ OSTRAVA01

prof. Ing. Michal Kolcun, PhD.

Technische Universität Graz, Rakúsko

A GRAZ02

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD.

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Maďarsko

HU BUDAPEST01

Ing. Csaba Szabó, PhD.

Universita degli Studi del Sannio, Benevento, Taliansko

I  BENEVEN02

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.

Gdynia Maritime University, Poľsko

PL GDYNIA01

prof. Ing. Ján Šaliga, PhD.

Universitatea Babes- Bolyai, Cluj Napolca, Rumunsko

RO CLUJNAP01

Ing. Csaba Szabó PhD.

Univerza v Mariboru, Slovinsko

SI MARIBOR01

 Ing. Csaba Szabó,PhD.

České vysoké učení technické v Praze, Česko

CZ PRAHA10

prof. Ing. Iraida Kolcunová, PhD .

Universite de Lorraine, ESSTIN, Nancy, Francúzsko

F NANCY43

prof. In. Ján Sarnovský, CSc.

Universite de Technologie de Compiegne, Francúzsko

F COMPIEG01

Ing. Ján Liguš, PhD.

Piraeus  University of Applied Sciences, Aigaleo, Grécko

G EGALEO01

prof. Ing. Iveta Zolotová, PhD

Scuola Superiore, Pisa, Taliansko

I  PISA03

prof. Ing. Peter Sinčák, PhD

University of Minho, Portugalsko

P BRAGA01

 Ing. Csaba Szabó, PhD.

University of Eastern Finland, Fínsko

SF KUOPIO12

Ing. Csaba Szabó, PhD.

Kaunas University of Technology, Litva

LT KAUNAS02

Ing. Mária Gamcová, PhD.

Universite de Technologie de Belfort Montbeliard, Francúzsko

F BELFORT06

Ing. Mária Gamcová, PhD.

Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Bulharsko

BG PLOVDIV04

Ing. Csaba Szabó,PhD.

Technologiko Ekpaideftiko Idryma of Aterea Ellada, Grécko

G LAMIA04

Ing. Ján Vaščák, PhD.

Zoznam bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi pre Erasmus+ aktivity pre akademický rok 2016/2017 a 2017/2018

KA103 Letecká fakulta

Erasmus ID kód TUKE: SK KOSICE03

Partnerská univerzita

Erasmus ID  kód

Akademický kontakt na TUKE

Univerzita Obrany, Brno, Česko

CZ BRNO10

Ing. Marián Hocko, PhD.

Univerzita Pardubice, Česko

CZ PARDUB01

prof. Ing. Josef Blažek, CSc.

České vysoké učení technické v Praze, Česko

Fakulta dopravní

CZ PRAHA10

doc. Ing. Ján  Píľa , PhD.

Vysoká škola báňská-TU Ostrava, Česko

Fakulta  strojní

CZ OSTRAVA01

doc.Ing. Ján  Píľa , PhD.

Eesti Lennuakadeemia, Tartu, Estónsko

EE TARTU03

doc.Ing. Ján  Píľa , PhD.

Akademia Obrody Narodowej, Varšava, Poľsko

PL WARSZAW68

doc.Ing. Ján  Píľa , PhD.

Západočeská univerzita v Plzni, Česko

CZ PLZEN01

 Ing. Marián Hocko, PhD.

Kocaeli Üniversitesi, Turecko

TR KOCAELI02

doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.

Erzincan Universitesi,Turecko

TR ERZINCA01

doc.Ing. Ján  Píľa , PhD.

Politechnika Slaska,Gliwice, Poľsko

PL GLIWICE01

doc.Ing. Ján  Píľa , PhD.

Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo, Bulharsko

BG VELIKO02

doc.Ing. Ján  Píľa , PhD.

Polish Air Force University, Deblin, Poľsko

PL DEBLIN01

doc.Ing. Ján  Píľa , PhD.

University of Dubrovnik, Chorvátsko

HR DUBROVN01

doc.Ing. Ján  Píľa , PhD.

Zoznam bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi pre Erasmus+ aktivity pre akademický rok 2016/2017 a 2017/2018

Partneri KA107 2015/2016

Erasmus ID kód TUKE: SK KOSICE03
 • Dzemal Bijedic University of Mostar, Bosna & Herzegovina
 • Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brazília
 • Ain Shams University, Cairo, Egypt
 • Belgrade Banking Academy, Beograd, Srbsko
 • University of Novi Sad, Novi Sad, Srbsko
 • Emporia State University, USA
 • Ohio State University, USA
 • Zoznam bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi pre Erasmus+ aktivity pre akademický rok 2016/2017 a 2017/2018

  Partneri KA107 2016/2017

  Erasmus ID kód TUKE: SK KOSICE03
 • Koordinátori Erasmus+

  Koordinátorka pre Erasmus+

  KA103 Ing. arch. Eva Adamčíková
  Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
  Tel.: +421 55 602 2114
  E-mail: Erasmus@tuke.sk;
  eva.adamcikova@tuke.sk
  KA107 Ing. Katarína Valentová
  Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
  Tel.: +421 55 602 2135
  E-mail:  Katarina.Valentova@tuke.sk

  Inštitúcia

  Názov: Technická univerzita v Košiciach
  Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, SLOVAKIA
  ID kód:  SK KOSICE 03
  Rektor:  prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
  URL: http://www.tuke.sk

  Prorektor pre zahraničné vzťahy: prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc
  Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
  Tel.: +421 55 602 2013
  E-mail: Vladimir.Modrak@tuke.sk

  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
  Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
  Tel: +421 55 602 2391
  E-mail: Lubica.Kozakova@tuke.sk

  Hutnícka fakulta

  prof. Ing. Alena Pribulová, PhD.
  Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
  Tel.: +421 55 602 2752
  E-mail: Alena.Pribulova@tuke.sk

  Strojnícka fakulta

  KA103 Ing. Melichar Kopas, PhD.
  Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
  Tel.: +421 55 602 2522
  E-mail: Melichar.Kopas@tuke.sk
  KA107 zamestnanci prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
  Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
  Tel.: +421 55 602 2907
  Tel.: +421 55 602 3542
  E-mail: Janette.Brezinova@tuke.sk
  KA107 študenti doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.
  Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
  Tel.: +421 55 602 2165
  E-mail: Kral.Jan@tuke.sk

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

    Ing. Mária Gamcová, PhD.
  Adresa: Letná 9, 042 00 Košice, Slovakia
  Tel.: +421 55 602 2296
  E-mail: Maria.Gamcova@tuke.sk

  Stavebná fakulta

  doc. Ing. Peter Mesaros, PhD.
  Adresa: Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, Slovakia
  Tel.: +421 55 602 4143
  E-mail: Peter.Mesaros@tuke.sk

  Ekonomická fakulta

  doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.
  Adresa: B. Nemcovej 32, 042 00 Košice, Slovakia
  Tel.: +421 55 602 2665
  E-mail: Marianna.Sinicakova@tuke.sk

  Fakulta výrobných technológií

  doc. Ing. Ján Piteľ, PhD.
  Adresa: FVT , Dekanát, Bayerová 1, Prešov, Slovakia
  Tel.: +421 51 602 6426
  E-mail: Jan.Pitel@tuke.sk

  Fakulta umení

  doc. Ing. Dušan Śuch, PhD.
  Adresa:  Grešákova 6, 040 01 Košice
  Tel./Fax: +421 55 622 4413
  E-mail: Dusan.Such@tuke.sk

  Letecká fakulta

  KA103   Ing. Jarmila Ferenčíková, PhD.
  Adresa: Rampova  7, 041 21 Košice, Slovakia
  Tel.: +421 55 6026122
  E-mail: Jarmila.Ferencikova.2@tuke.sk
  KA107   doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.
  Adresa: Rampova 7, 041 21 Košice, Slovakia
  Tel.: +421 55 602 6147
  E-mail:  Pavol.Kurdel@tuke.sk