English  Slovak

CIT - centrum pre informačné technológie

CIT | Ciele | Pracovníci | Výskumné projekty | Vedecké podujatia | Publikácie

Hlavnou úlohou centra bolo realizovať výskum a spoločné projekty ÚI SAV Bratislava a TU v Košiciach v oblasti informatiky, informačných technológií, kybernetiky a umelej inteligencie. Vzhľadom na zámer TU byť výskumnou univerzitou. CIT napĺňalo svoje poslanie na základe vedecko-výskumnej činnosti uznávanej na národnej aj medzinárodnej úrovni, a takto účinne prispievalo k napĺňaniu cieľa TUKE.

CIT sa prioritne usiľovalo o získavanie a úspešné riešenie vedecko-výskumných projektov zameraných na základný a aplikovaný výskum vo vyššie uvedených oblastiach, ktoré dávajú predpoklad pre dosiahnutie špičkových výskumných výsledkov

CIT sa snažilo vytvárať vhodnú platformu pre spoločný informatický výskum vedeckých pracovníkov a doktorandov z rôznych pracovísk TU v Košiciach. Výrazné je najmä zapojenie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov.

Vedeckovýskumná činnosť v rámci CIT bola orientovaná do týchto základných smerov: