English

Novinky, formuláre a rôzne iné aktuality pre zamestnancov sú v položke „Oznamy“ a pre študentov v položkách „Oznamy“ pre príslušný ročník štúdia pod položkou „Pre študentov“

 

©KEMT, Webmaster

Last update: July 31, 2013

 

  


Referenced by

IRKR

       INDECT FP7


CIRS