Skip to main content

Aplikovaná štatistika

Content


- Elementárne spracovanie štatistických údajov.
- Náhodný výber a jeho charakteristiky.
- Bodové a intervalové odhady parametrov.
- Testovanie štatistických hypotéz o parametroch.
- Neparametrické testy.
- Testy dobrej zhody.
- Testy extrémnych hodnôt.
- Regresná a korelačná analýza.
- Časové rady.

Lecturer


Instructor


Year


Ing. - I. ZS

Extent


2P / 2CV

Credits


6

Recommended Literature


Ostertagová, E.: Aplikovaná štatistika v počítačovom prostredí MATLABu, TU v Košiciach, 2015

Učebnica, pomocné tabuľky a povolené vzorce ku skúške v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných
- zápočtová písomná práca pri počítači s Matlabom: 30 bodov (10. týždeň semestra)
- maximálne 3 ospravedlnené neúčasti na cvičeniach

Študenti majú nárok na jednu opravnú zápočtovú písomku (12. týždeň semestra).
Počíta sa výsledok z poslednej zápočtovej písomky.

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Exam:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
- získanie minimálne 36 bodov zo 70 možných na skúške

Praktická písomná časť skúšky s kalkulačkou: 30 bodov
Teoretická časť skúšky: 40 bodov
Dosiahnuté výsledky za semester: 30 bodov

Zmena Študijného poriadku TUKE od 1.9.2012.
§ 16 odsek 7: "Študent uzavrie predmet a získa príslušný počet kreditov vtedy, ak získa po nadpolovičnom počte z percent vyčlenených tak pre zápočet, ako aj pre skúšku z daného predmetu."

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera