Skip to main content

Repetitórium z matematiky

Content


1. Číselné množiny a operácie s nimi. Úprava algebraických výrazov.
2. Rovnice - lineárne, kvadratické. Sústavy rovníc - eliminačná metóda.
3. Sústavy rovníc - GEM.
4. Nerovnice, kvadratické nerovnice.
5. Absolútna hodnota, rovnice a nerovnice s neznámou v absolútnej hodnote.
6. Polynómy, koreň polynómu, Hornerova schéma.
7. Funkcia – základné pojmy (definícia, definičný obor, obor hodnôt, graf funkcie).
8. Základné vlastnosti funkcií (monotónnosť, párnosť, nepárnosť, ohraničenosť, periodickosť).
9. Elementárne funkcie (lineárna, kvadratická, mocninová, exponenciálna, logaritmická, goniometrické).
10. Derivácia funkcie - základné vzorce a pravidlá.
11. Derivácia funkcie - zložená funkcia.
12. Komplexné čísla – algebraický, goniometrický, exponenciálny tvar, operácie s komplexnými číslami.

Lecturer


Instructor


Year


Bc. - I. ZS

Extent


0P / 3CV

Credits


3

Recommended Literature


Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

Zápočet sa získa za aktívnu účasť na cvičeniach (100% účasť, resp. ospravedlnená neúčasť - posúdi cvičiaci).
Napísať 3 kontrolky z domácej úlohy s úspešnosťou každej aspoň na 40%.

Bodovanie:

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Exam:

Tento predmet nekončí skúškou.

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera