Skip to main content

Softvérové výpočtové prostriedky

Content


1. Tabuľkové procesory (Excel, Worksheet, Calc ...) – základné výpočty, zobrazenie a analýza údajov.
2. MATLAB/Octave/Pylab – maticové laboratóriá na numerické výpočty.
3. (wx)Maxima – systém na symbolické výpočty.
4. Programy R a PSPP – nástroje na štatistickú analýzu.

***
Hardvér je tá časť počítača, do ktorej môžete kopnúť, keď softvér prestane fungovať.

Lecturer


Instructor


Year


Bc. - II. LS

Extent


0P / 4CV

Credits


6

Recommended Literature


[1] http://www.gnu.org/software/octave/octave.pdf
[2] http://www.scipy.org/getting-started.html
[3] http://andrejv.github.io/wxmaxima/help.html
[4] http://www.r-project.org/
[5] http://www.gnu.org/software/pspp/manual/

Examples and Templates


Conditions for obtaining prerequisites/examination

Credit test:

Klasifikovaný zápočet:
získanie minimálne 51% bodov zo 100% možných

Projekty a zadania:
- odovzdanie zdaní (projektov) v určenej forme a termíne.
- prezentácia výsledkov zvolených zadaní (projektov).
- obhajoba odovzdaných zadaní (projektov).
- získanie certifikátov z MATLAB-u (nepovinné)

Bodovanie:
(1) Bude vypísaných 6 až 10 projektov (zadaní) počas semestra.
(2) Jeden projekt (zadanie) = min. 5 -- max. 20 bodov,
(3) Neodovzdanie projektu (zadania) je dôvod na neudelenie klasifikovaného zápočtu.
(4) Odovzdanie projektu (zadania) po termíne = polovičné body.
(5) Za každý získaný certifikát v MATLAB-e je možné získať bonusové body.

***
Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Exam:

Tento predmet nekončí skúškou.

Attachments


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera