Skip to main content

Úvod do logiky

Obsah


Výroková logika - sémantika, syntax.
Predikátová logika - sémantika, syntax.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - II. ZS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


- Skřivánek, J. : Matematická logika, u-learn portál
- Kvasnička, V. - Pospíchal, J. : matematická logika, STU Bratislav, 2006a
- Sochor, A. : Klasická matematická logika, karolínum, Praha, 2001
- Švejdar, V. : Logika, Academia, Praha 2002
- Bučko, M. - Klešč, M. : Diskrétna matematika, Edičné stredisko TU Košice, 1991
- Draženská, E. - Myšková, H. : Matematická logika, Equilibria, Košice 2014
Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 51 bodov z 100 možných
3 zápočtové písomky, súčet bodov max. 100
Každá zápočtová písomka má 1 opravný termín. V prípade, že študent po absolvovaní opravných písomiek získa v súčte menej ako 51 bodov, má možnosť písať jednu súhrnnú písomku v hodnote max. 100 bodov.

Počas semestra sa akceptujú maximálne 3 ospravedlnené neúčasti na cvičeniach.

***
Účasť na prednáškach a cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera