Skip to main content

Aplikovaná štatistika

Obsah


1. Elementárne spracovanie štatistických údajov.
2. Náhodný výber a jeho charakteristiky.
3. Teória odhadu (bodové a intervalové odhady parametrov).
4. Parametrické testy.
5. Neparametrické testy - testy symetrie, testy dobrej zhody, testy extrémnych hodnôt.
6. Korelačná analýza.
7. Regresná analýza.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Ing. - I. ZS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1] Grinčová, A., Petrillová, J., Aplikovaná štatistika, Technická univerzita v Košiciach, Košice (2019).
[2] Andrejiová, M., Štatistické metódy v praxi, Technická univerzita v Košiciach, Košice (2016).
[3] Buša, J., Pirč, V., Schrötter, Š., Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika, Technická univerzita v Košiciach, Košice (2006).
[4] Ostertágová, E., Aplikovaná štatistika v pocítacovom prostredí MATLABu, Technická univerzita v Košiciach, Košice (2015).

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 21 bodov z 40 možných
- dve zápočtové písomné práce pri počítači, obe po 20 bodov (7. týždeň, 12. týždeň semestra)
- maximálne 2 ospravedlnené neúčasti na cvičeniach, ospravedlnené musia byť najneskôr do nasledujúceho cvičenia po absencii

Študenti majú nárok na jednu opravnú zápočtovú písomku z každej zápočtovej písomky (13. týždeň semestra).
Počíta sa výsledok z poslednej zápočtovej písomky.

Účasť na prednáškach aj cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
- získanie minimálne 31 bodov zo 60 možných na skúške

Dosiahnuté výsledky zo skúšky: 60 bodov
Dosiahnuté výsledky za semester: 40 bodov

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera