Skip to main content

Aplikovaná štatistika - AI

Obsah


Študijná skupina: Aplikovaná informatika:

- Pravdepodobnosť
- Náhodná premenná
- Náhodný vektor
- Popisná štatistika
- Matematická štatistika
- Korelačná a regresná analýza

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Ing. - I. LS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1] Erwin Kreyszig: Advanced Engineering Mathematics, 8th edition, John Wiley & Sons (1999), ISBN: 0-471-33328-X (paperback)
[2] Erik Šoltés: Regresná a korelačná analýza, Jura Edition Bratislava (2008), ISBN: 978-80-8078-163-7
[3] Iveta Stankovičová - Mária Vojtková: Viacrozmerné štatistické metódy, Jura Edition Bratislava (2007), ISBN: 978-80-8078-152-1
[4] J. Chajdiak a kol.: Štatistické metódy v praxi. Statis, Bratislava, 1997.
[5] O. Hudec a kol.: Štatistické metódy v ekonomických vedách. Košice, 2007.
[6] M. Gavalec a kol.: Pravdepodobnosť a matematická štatistika v prostredí MATLAB. ELFA, Košice 2002.
[7] Cs. Török: Úvod do teorie pravdepodobnosti a matematickém štatistiky. Grafika s.r.o. Košice.
[8] M. Altová a kol.: Sbírka příkladů ze statistiky. Statistika, VŠE Praha, 1996.

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 11 bodov z 20 možných

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných počas semestra (20 zápočet + 80 skúška) a súčasne
získanie minimálne 41 bodov z 80 možných zo skúšky

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera