Skip to main content

Aplikovaná matematika

Obsah


1. Z-transformácia, spätná Z-transformácia a riešenie diferenčných rovníc.
2. Vlastnosti celých čísel, deliteľnosť, kongruencie.
3. Prvočísla a poznatky o prvočíslách.
4. Binárne relácie, čiastočne usporiadané množiny.
5. Zväzy, Boolovské algebry.
6. Grupy a ich vlastnosti, rozklady grúp.
7. Okruh, obor integrity, teleso, pole, konečné polia.
8. Grafy - definícia a základne vlastnosti.
9. Stromy a kostry grafov. Sledy, cesty a kružnice v grafoch.
10. Planárne grafy. Farbenie grafov.
11. Digrafy a ich vlastnosti. Acyklickosť digrafov.
12. Orientované stromy, binárne stromy, aplikácie digrafov.
13. Niektoré grafové algoritmy.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Ing. - I. ZS

Rozsah


3P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


Bučko M. - Klešč, M., Diskrétna matematika, elfa, Košice, 2003
Harminc, M., Elementárna teória čísel, UPJŠ, Košice, 1999
Levický, D., Kryptografia v informačnej a sieťovej bezpečnosti, elfa, Košice, 2010
Kolář, J. a kol., Logika, algebry a grafy, SNTL, Praha, 1989

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 36 bodov zo 70 možných

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera