Skip to main content

Aplikovaná matematika

Obsah


1. Z-transformácia, základné vlastnosti.
2. Spätná Z-transformácia a riešenie diferenčných rovníc.
3. Vlastnosti celých čísel, deliteľnosť, kongruencie.
4. Riešenie kongruencií.
5. Modulárna aritmetika.
6. Prvočísla a poznatky o prvočíslách.
7. Fermatova veta, Eulerova veta a Eulerova funkcia.
6. Grupy a ich vlastnosti.
8. Rozklady grúp.
9. Okruh, obor integrity, teleso, pole.
10. Konečné polia.
11. Vlastnosti hranovo ohodnotených grafov.
12. Niektoré grafové algoritmy.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Ing. - I. ZS

Rozsah


3P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


Bučko M. - Klešč, M., Diskrétna matematika, elfa, Košice, 2003
Harminc, M., Elementárna teória čísel, UPJŠ, Košice, 1999
Levický, D., Kryptografia v informačnej a sieťovej bezpečnosti, elfa, Košice, 2010
Kolář, J. a kol., Logika, algebry a grafy, SNTL, Praha, 1989
Galajda, P. - Schrötter, Š., Funkcia komplexnej premennej a operátorový počet, Alfa, Bratislava, 1991

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 36 bodov zo 70 možných

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera