Skip to main content

Diskrétna matematika

Obsah


- Niektoré vlastnosti množín, množina celých čísel, kongruencie.
- Binárne relácie a zobrazenia. Čiastočne usporiadané množiny.
- Zväzy. Boolovské algebry. Boolovské funkcie.
- Výroková logika, formuly výrokovej logiky.
- Ekvivalencia formúl. Relácia vyplývania. Realizácia formúl.
- Grafy (definícia, typy grafov, súvislosť, maticové vyjadrenie).
- Stromy a kostra grafu. Eulerovské, hamiltonovské grafy.
- Planárne grafy. Farbenie grafov.
- Digrafy (definícia, typy, silná súvislosť, maticové vyjadrenie).
- Acyklické digrafy. Orientované stromy, kostra digrafu a binárne stromy
- Niektoré aplikácie grafov. Grafové algoritmy.
- Toky v sieťach.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - II. ZS

Rozsah


2P / 2CV / 1S

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1[ Bučko M. – Klešč, M.: Diskrétna matematika, Elfa, Košice, 1999.
[2] Matoušek J. – Nešetřil J.: Kapitoly z diskrétní matematiky, Matfyzpress, Praha 1996.
[3] Kolář, J. – Štěpánková, O. – Chytil, M.: Logika algebry a grafy. SNTL, ALFA, Praha 1989.
[4] Kvasnička V. – Pospíchal J.: Algebra a diskrétna matematika, STU Press, Bratislava, 2008, ISBN: 9788022729345.
[5] Berežný Štefan – Draženská Emília – Kravecová Daniela: Zbierka úloh z Diskrétnej matematiky, KM FEI TUKE, Košice 2005, ISBN: 80-8073-364-3.
[6] Draženská E.: Diskrétna matematika - Zbierka riešených a neriešených príkladov, KMTI FEI TUKE, Košice 2014.
[7] Draženská E. – Myšková H.: Matematická logika, KMTI FEI TUKE, Košice 2014, ISBN: 978-80-553-1821-9.
[8] Kovář Petr: Teorie grafů, skriptá, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a Západočeská univerzita v Plzni, 2016.
[9] Kovář Petr: Úvod do teorie grafů, skriptá, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a Západočeská univerzita v Plzni, 2012.

- Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných

- Počas semestra sa píšu 3 písomky, každá po 10 bodov.
- Opravné a náhradné zápočty sa budú písať v 13. týždni semestra, resp. v 1. týždni skúškového obdobia .

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

- Z predmetu Diskrétna matematika budú vypísané hromadné termíny.

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera