Skip to main content

Lineárne a kvadratické programovanie

Obsah


- anticyklické pravidlá pre Simplexovú metódu (lexikografické, Blandovo, atď. ...)
- revidovaná Simplexová metóda
- postoptimalizačná analýza
- primárno-duálny algoritmus pre úlohy LP
- analýza senzitivity
- parametrické programovanie úloh LP
- formulácia úlohy kvadratického programovania
- základné vlastnosti úloh KP
- Kuhn-Tuckerove podmienky k úlohe kvadratického programovania
- Lemkeho algoritmus
- riešenie úloh KP s ohraničením pomocou pokutových a bariérových funkcií
- Wolfeho metóda na riešenie úlohy KP (krátky a dlhý tvar)
- Optimalizačný nástroj (toolbox) MATLABu. Použitie funkcií optimalizačného nástroja na riešenie úlohy LP a KP.
- Riešenie optimalizačných úloh v Exceli.
- Aplikácie úloh LP, CP a KP v praxi.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Ing. - I. LS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1] Plesník, J. - Dupačová, J. - Vlach, M.: Lineárne programovanie, Alfa Bratislava, 1990.
[2] Schrijver, A.: Theory of Linear and Integer Programming, ruský preklad Mir, 1991.
[3] Hadley, G.: Nonlinear and Dynamic Programming, 1964.
[4] Hudzovič, P.: Optimalizácia, STU Bratislava 2004.
[5] Pánková, V.: Nelineární optimalizace pro ekonomy, Professional Publishing, Praha, 2009.

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 11 bodov z 20 možných

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera