Skip to main content

Matematická logika

Obsah


Výroková logika - sémantika, syntax.
Predikátová logika - sémantika, syntax.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - I. LS

Rozsah


3P / 2CV

Počet kreditov


4

Odporúčaná literatúra


- Skřivánek, J. : Matematická logika, u-learn portál
- Kvasnička, V. - Pospíchal, J. : matematická logika, STU Bratislav, 2006a
- Sochor, A. : Klasická matematická logika, karolínum, Praha, 2001
- Švejdar, V. : Logika, Academia, Praha 2002
- Bučko, M. - Klešč, M. : Diskrétna matematika, Edičné stredisko TU Košice, 1991

Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných
Zápočtová písomná práca - max. 24 bodov ( 10. týždeň)
Opravná zápočtová písomná práca - max. 24 bodov (12. týždeň)
Dve bleskovky - v súčte max. 6 bodov (3. a 8. týždeň)

Do výsledného hodnotenia semestra sa započítava výsledok z poslednej zápočtovej písmnej práce + výsledok z oboch bleskoviek.
Počas semestra sa akceptujú maximálne 3 ospravedlnené neúčasti na cvičeniach.

***
Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
semestrálna skúška - príklady + teória <= 70 bodov
semester <= 30 bodov

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera