Skip to main content

Matematika 1 - nová

Obsah


- Komplexné čísla.
- Sústavy lineárnych rovníc, matice a determinanty.
- Polynómy a algebrické rovnice.
- Funkcie. Elementárne funkcie. Spojitosť a limita funkcie.
- Postupnosti. Limita postupnosti.
- Derivácia funkcie. Vety o stredných hodnotách diferenciálneho počtu.
- Priebeh funkcie.
- Neurčitý integrál, určitý integrál a jeho geometrické aplikácie.

*****
Murphy o študovaní:
- Študent neopisuje, cvičí si zrak.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - I. LS

Rozsah


3P / 2CV / 2S

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


- Elektrocnické učebné texty
- Pirč, Džurina,Grinčová: MATEMATIKA 1 (2009)
- Baculíková, Grinčová: MATEMATIKA I - Vzorové neriešené úlohy (2013)
- Džurina, Grinčová, Pirč: Matematika 1 - úvod
- Molnárová, Myšková: Úvod do lineárnej algebry
- Buša, Schrötter: Komplexné čísla
- Skřivánek: Komplexné čísla
- Džurina, Grinčová, Pirč: Matematická analýza 1
- Eliáš, Horváth, Kajan: Zbierka úloh z vyššej matematiky

Doplňujúce materiály k cvičeniam určené na samoštúdium, vytvorené v rámci projektu IT4KT, sú na stránke:
http://it4kt.cnl.sk/c/mat/student/01.html

Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

Klasifikovaný zápočet:
získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

***
Účasť na seminároch a cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

Tento predmet nekončí skúškou.

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera