Skip to main content

Numerická matematika (AI - Externé štúdium)

Obsah


- Funkcia jednej reálnej premennej. Grafy elementárnych funkcií. Základné vlastnosti.
- Limita funkcie. Derivácia funkcie jednej reálnej premennej.
- Numerické riešenie rovníc s jednou neznámou: Grafický odhad riešenia. Metóda polovičného delenia intervalu (metóda bi sekcie). Iteračná metóda a Newtonova metóda.
- Aproximácia funkcie: Interpolácia. Lagrangeov interpolačný polynóm.
- Numerický výpočet určitého integrálu: Primitívna funkcia. Určitý integrál. Obdĺžníková, Lichobežníková a Simpsonova metóda.
- Lineárna algebra: Matice a determinanty. GEM. Hodnosť matice. Sústavy lineárnych rovníc. Frobeniova veta.
- Numerické riešenie sústav rovníc: Jacobiho iteračná metóda (aj zrýchlená) na riešenia sústav LAR. Newtonova metóda na riešenia sústav nelineárnych rovníc.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - I. LS

Rozsah


2P / 0CV (externisti)

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


- Berežný Štefan: Numerická matematika, Košice, 2012, ISBN: 978-80-553-1067-1
- Haščák - Pirč: Matematická analýza 1 ( skriptá)
- Brabec - Martan - Rozenský: Matematická analýza 1
- Eliáš - Horváth - Kajan: Zbierka úloh z vyššej matematiky
- Džurina - Grinčová - Pirč: Matematika 1 - úvod
- Molnárová - Myšková: Úvod do lineárnej algebry
- Skřivánek: Komplexné čísla
- Džurina - Grinčová - Pirč: Matematická analýza 1
- Baculíková - Grinčová: Zbierka riešených a neriešených úloh z MA1
- Pirč - Buša - Schrotter: Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika, Košice 2006. ISBN: 80-8073-633-2
- Daňo - Ostertagová: Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika v príkladoch, Košice,Elfa, 2007
- Olejník - Mislivcová: Matematika 1, Elfa, Košice, 2006
- Sedláková Katarína: Vektory a matice, VLA Košice, RVS, 1999

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 11 bodov z 20 možných
- zápočtová písomná práca <= 20 bodov

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
- skúška <= 80 bodov
- semester <= 20 bodov

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera