Skip to main content

Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika

Obsah


Pravdepodobnosť:
- pravdepodobnosť
- podmienená pravdepodobnosť
- úplná pravdepodobnosť
- nezávislé javy
- náhodná premenná a jej charakteristiky
- najpoužívanejšie rozdelenia náhodných premenných
- kvantily rozdelení.
Matematická štatistika:
- výberové charakteristiky
- intervaly spoľahlivosti
- testovanie štatistických hypotéz
- korelačná a regresná analýza
Numerická matematika:
- numerické riešenia nelineárnych rovníc
- numerické riešenia sústav lineárnych a nelineárnych rovníc
- interpolácia a aproximácia
- numerický výpočet určitých integrálov
- numerické riešenie začiatočnej úlohy pre diferenciálne rovnice.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - II. LS

Rozsah


3P / 2CV
2P / 0CV (externisti)

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1] Buša - Pirč - Schrötter: Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika, 2006, ISBN 80-8073-632-4. Obrazovkovú aj tlačovú verziu si môžete stiahnuť v spodnej časti stránky medzi prílohami.

[2] Daňo - Ostertagová.: Vybrané kapitoly z numerických metód, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky. Equilibria s.r.o., Košice, 2012, ISBN 978-80-8143-012-1.

[3] Daňo - Ostertagová: Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika. Teória, riešené príklady a praktické aplikácie s MATLABom. Equilibria s.r.o., Košice, 2011, ISBN 978-80-89284-74-0

[4] Daňo - Ostertagová: Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika. Teória, riešené príklady a praktické aplikácie s MATLABom. Equilibria s.r.o., Košice, 2010, ISBN 978-80-89284-56-6

Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Doplňujúce materiály k cvičeniam určené na samoštúdium, vytvorené v rámci projektu IT4KT, sú na stránke:
http://it4kt.cnl.sk/c/nm/student/01.html

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných
- 1. zápočtová písomná práca <= 15 bodov (5. - 7. týždeň)
- 2. zápočtová písomná práca <= 15 bodov (10. - 12. týždeň)
Študent má v zmysle študijného poriadku nárok na opravu zápočtovej písomnej práce.

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
- získanie minimálne 36 bodov na skúške
- praktická písomná časť skúšky <= 35 bodov
- teoretická časť skúšky <= 35 bodov
- dosiahnuté výsledky za semester (zápočet) <= max. 30 bodov

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera