Skip to main content

Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika - HI

Obsah


Numerická matematika:
- numerické riešenie nelineárnych rovníc
- metódy numerického riešenia sústavy lineárnych a nelineárnych rovníc
- interpolácia a aproximácia
- numerický výpočet určitého integrálu
Pravdepodobnosť:
- náhodné javy a pravdepodobnosť
- podmienená pravdepodobnosť a nezávislé javy
- náhodná premenná a jej charakteristiky
- najpoužívanejšie rozdelenia náhodných premenných
- náhodné vektory.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - II. LS

Rozsah


3P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1] Daňo Ivan - Ostertagová Eva: Vybrané kapitoly z numerických metód, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky. Equilibria s.r.o., Košice, 2012, ISBN 978-80-8143-012-1

[2] Buša Ján - Pirč Viktor - Schrötter Štefan : Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika, FEI TU Košice, 2006, ISBN 80-8073-632-4

[3] Ostertagová Eva: Pravdepodobnosť a matematická štatistika v príkladoch, Elfa s.r.o., Košice, 2005, ISBN 98-80-8086-005-X

Doplňujúce materiály k cvičeniam určené na samoštúdium, vytvorené v rámci projektu IT4KT, sú na stránke:
http://it4kt.cnl.sk/c/nm/student/01.html

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných
- zápočtová písomná práca s kalkulačkou 30 bodov (9. - 10. týždeň semestra)
- maximálne 3 ospravedlnené neúčasti na cvičeniach
- jedna opravná zápočtová písomka (11. - 12. týždeň semestra)
- počíta sa výsledok z poslednej písanej zápočtovej písomky

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
- získanie minimálne 36 bodov na skúške
- praktická písomná časť skúšky s kalkulačkou 30 bodov
- teoretická časť skúšky 40 bodov
- dosiahnuté výsledky za semester 30 bodov

Zmena Študijného poriadku TUKE od 1.9.2012.
§ 16 odsek 7: "Študent uzavrie predmet a získa príslušný počet kreditov vtedy, ak získa po nadpolovičnom počte z percent vyčlenených tak pre zápočet, ako aj pre skúšku z daného predmetu."

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera