Skip to main content

Operačná analýza

Obsah


1. Úvod do lineárneho programovania.
2. Grafická interpretácia ÚLP.
3. Bázické riešenie a techniky jeho určovania.
4. Duálna úloha LP. Súvis medzi riešeniami primárnej a duálnej úlohy LP.
5. Simplexová metóda.
6. Dvojfázový algoritmus simplexovej metódy a duálna simplexová metóda.
7. Úloha celočíselného lineárneho programovania.
8. Dopravná úloha.
9. Metóda CPM.
10. Metóda PERT.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - II. LS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1] Berežný Š. - Hajduová Z. - Kravecová D.: Úvod do lineárneho programovania, Vysokoškolská učebnica - 1. vyd. - Sosnowiec, Poland : Humanitas University Sosnowiec - 2013, 125 s., ISBN 978-83-61991-74-8.
[2] Berežný, Š. - Kravecová,D.: Lineárne programovanie, FEI TU Košice, 2012, 108 s.. ISBN 978-80-553-0910-1.
[3] Cechlárová, K. - Semanišin, G. : Lineárna optimalizácia, PF UPJŠ Košice, 1999.
[4] Gass,S. I. : Lineárne programovanie, Alfa, Bratislava
[5] Plesník,J. - Dupáčová, J. - Vlach, M. : Lineárne programovanie, VTEL - Alfa, Bratislava, 1990.

- Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 21 bodov z 40 možných
- zápočtová písomná práca - 30 bodov (9. týždeň)
- vypracovať zadanie - 10 bodov (8. týždeň)

***
Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 31 bodov zo 60 možných

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera