Skip to main content

Repetitórium z matematiky

Obsah


1. Číselné množiny a operácie s nimi. Úprava algebraických výrazov.
2. Rovnice - lineárne, kvadratické. Sústavy rovníc - eliminačná metóda.
3. Sústavy rovníc - GEM.
4. Nerovnice, kvadratické nerovnice.
5. Absolútna hodnota, rovnice a nerovnice s neznámou v absolútnej hodnote.
6. Polynómy, koreň polynómu, Hornerova schéma.
7. Funkcia – základné pojmy (definícia, definičný obor, obor hodnôt, graf funkcie).
8. Základné vlastnosti funkcií (monotónnosť, párnosť, nepárnosť, ohraničenosť, periodickosť).
9. Elementárne funkcie (lineárna, kvadratická, mocninová, exponenciálna, logaritmická, goniometrické).
10. Derivácia funkcie - základné vzorce a pravidlá.
11. Derivácia funkcie - zložená funkcia.
12. Komplexné čísla – algebraický, goniometrický, exponenciálny tvar, operácie s komplexnými číslami.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - I. ZS

Rozsah


2P / 0CV

Počet kreditov


3

Odporúčaná literatúra


1. M. Bača, J. Buša, A. Feňovčíková, Z. Kimáková, D. Olekšáková, Š. Schrötter: Zbierka riešených a neriešených úloh z matematiky pre uchádzačov o štúdium na TU v Košiciach
2. J. Buša, Š. Schrötter: Stredoškolská matematika pre študentov FEI TU v Košiciach

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

Zápočet sa získa za aktívnu účasť na cvičeniach (100% účasť, resp. ospravedlnená neúčasť - posúdi cvičiaci) a vypracovanie domácich úloh.

Napísanie 2 písomiek.

Náhradné termíny:
1. test -- 9. 1. 2020 - 12:00 - ZP4
2. test -- 9. 1. 2020 - 13:00 - ZP4

Posledný deň na overenie domácich úloh a uznanie neúčasti na cvičeniach je v pondelok 13. 1. 2020 od 8:00 do 12:00.

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

Tento predmet nekončí skúškou.

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera