Skip to main content

Softvérové prostriedky na modelovanie procesov

Obsah


Systém počítačovej algebry Maxima:

1. Oboznámenie sa s prostredím wxMaxima, riešenie úloh M1 a M2
2. Fourierove rady a využitie Taylorovej vety na aproximáciu parametrického integrálu
3. Analytické riešenie diferenciálnych rovníc a určovanie extrémov funkcií viac premenných
4. Tvorba animácií v programe wxMaxima
5. Prezentácie študentov
6. Záverečný zápočtový test

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Ing. - II. LS

Rozsah


0P / 3CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


http://people.tuke.sk/jan.busa/kega/maxima/maxima.pdf

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

Klasifikovaný zápočet:
získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Cvičenia + test + prezentácia = max. 100 bodov:

Cvičenia:
- praktická časť (na počítači): riešenie zadaných úloh.

Prezentácia:
- prezentácia možností SPA Maxima

Test:
- praktická časť (na počítači): Riešenie zadaných úloh.

Bodovanie:
- cvičenia = max. 40 (10 + 10 + 10 + 10) bodov
- prezentácia = max. 20 bodov,
- test praktická časť = max. 40 bodov

***
Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

Tento predmet nekončí skúškou.

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera