Skip to main content

Softvérové výpočtové prostriedky

Obsah


1. MATLAB/Octave/Pylab – maticové laboratóriá na numerické výpočty.
2. (wx)Maxima - systém na symbolické výpočty.
3. Programy R a PSPP ako nástroje na štatistickú analýzu.
***
Hardvér je tá časť počítača, do ktorej môžete kopnúť, keď softvér prestane fungovať.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - II. LS

Rozsah


0P / 4CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1] http://www.gnu.org/software/octave/octave.pdf
[2] http://www.scipy.org/getting-started.html
[3] http://andrejv.github.io/wxmaxima/help.html
[4] http://www.r-project.org/
[5] http://www.gnu.org/software/pspp/manual/

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

Klasifikovaný zápočet:
získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Test + projekt = max. 100 bodov:
Test:
- praktická časť (na počítači): Vytvorenie zdrojového textu, ktorý bude riešiť zadané problémy vo zvolenom programe.
Projekt:
- odovzdanie zdaní v určenej forme a termíne.
- prezentácia výsledkov zvolených zadaní.

Bodovanie:
projekt = max. 40 (20 + 20) bodov,
test praktická časť = max. 60 bodov

***
Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

Tento predmet nekončí skúškou.

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera