Skip to main content

Teória kódovania

Obsah


1. Konečné grupy.
2. Lineárne priestory.
3. Kalkulus konečných polí.
4. Kódovanie a dekódovanie.
5. Objavovanie a opravovanie chýb.
6. Úvod do lineárnych a blokových kódov.
7. Boolova algebra.
8. Reed-Mullerove kódy.
9. Algoritmy v kódovaní.
10. NP-úplné problémy.
11. Úvod do teórie čísel.
12. Modulárna aritmetika.
13. Úvod do kryptografie.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - II. ZS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1] Kravecová Daniela: Základy kódovania, FEI TU, Košice, 2012, ISBN: 978-80-553-1178-4
[2] Adamek J. Kódovaní, SNTL 1989, Praha.
[3] Grošek O. - Porubský Š.: Šifrovanie, algoritmy a prax. Grada 1992.
[4] Shu L. - Costello D. J.: Error Control Coding. Prentice-Hall, NJ 1983

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných
- zápočtová písomná práca - 20 bodov
- 2 x zadanie - 5 + 5 bodov
- študent má povolené maximálne 3 ospravedlnené neúčasti na cvičeniach!
- Každý študent má právo na opravnú zápočtovú písomnú prácu

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
semester <= 30 bodov
skúška <= 70 bodov
- teoretická časť skúšky <= 35 bodov
- praktická (písomná) časť skúšky <= 35 bodov

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera