Skip to main content

Intenzívny kurz z matematiky pre budúcich prvákov

Cena kurzu:
80,- EUR
Rozsah kurzu:
30 vyučovacích hodín (5 dní po 6 hodín)
Prvé stretnutie:
12. 09. 2016 o 12:20 hod. v posluchárni BN-604, 6. poschodie, Němcovej 32, Košice
Výučba po skupinách:
12. 09. 2016 - pondelok12:30 - 17:20
13. 09. 2016 - utorok07:30 - 12:20
14. 09. 2016 - streda07:30 - 12:20
15. 09. 2016 - štvrtok07:30 - 12:20
16. 09. 2016 - piatok07:30 - 12:20


Úhrada poplatku:
    Názov účtu:
FEI TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice      
    Číslo účtu:
SK82 8180 0000 0070 0015 1433      
    Konštantný symbol:
0308      
    Variabilný symbol:
104008      
    Termín:
do 06. 09. 2016


Odoslanie prihlášky a kópie dokladu o zaplatení poplatku (poštou alebo e-mailom):
    Adresa:
Katedra matematiky a teoretickej informatiky FEI TUKE,      
   
Němcovej 32, 042 00 Košice
    e-mail:
kmfei.fei[at]tuke.sk
    Termín:
do 06. 09. 2016


Ponukový list s informáciami a prihláškou si môžete stiahnuť TU.


    Osnovy kurzu:
1. Úpravy algebrických výrazov. Riešenie algebrických rovníc a nerovníc (špeciálne lineárnych a kvadratických). Určovanie definičných oborov funkcií.
2. Funkcie a ich grafy: lineárna, kvadratická, mocninová funkcia a lineárna lomená funkcia. Absolútna hodnota: riešenie základných rovníc a nerovníc s absolútnou hodnotou.
3. Funkcie a ich grafy: exponenciálna a logaritmická funkcia, goniometrické funkcie. Riešenie jednoduchých exponenciálnych, logaritmických a goniometrických rovníc a nerovníc.
4. Analytická geometria v rovine: vektory, priamka, kružnica a parabola. Analytická geometria v priestore: vektory, priamka a rovina.
5. Komplexné čísla. Súvis medzi algebrickým, goniometrickým a exponenciálnym tvarom. Operácie s komplexnými číslami v jednotlivých tvaroch. Výpočet n-tej odmocniny s geometrickou interpretáciou. Rozklad polynómu na súčin koreňových činiteľov nad komplexnými číslami.
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera