Skip to main content

Aplikovaná matematika

Obsah


- Diferenciálne a diferenčné rovnice
- Teória stability
- Variačný počet
- Simulácie v Matlabe

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Ing. - I. LS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


Džurina, J. - Pirč, V. Diferenciálne rovnice, diferenčné rovnice a variačný počet - uLern
Džurina, J. - Pirč, V.: Aplikovaná matematika / Applied mathematics (skriptá)

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 21 bodov zo 40 možných
1. zápočtová písomná práca - 16 bodov ( 6. týždeň)
2. zápočtová písomná práca - 15 bodov (11. týždeň)
Na zápočtovú písomnú prácu príde študent s dvojhárkom.

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných
praktická písomná časť <= 30 bodov
teoretická časť <= 30 bodov
semester <= 40 bodov
Na skúšku príde študent s dvojhárkom s predtlačenou hlavičkou.

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera