Skip to main content

Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika - IPM

Obsah


Numerické riešenie nelineárnej rovnice. Numerické riešenie sústav lineárnych a sústav nelineárnych rovníc. Interpolácia a aproximácia. Numerický výpočet určitých integrálov. Numerické riešenie začiatočnej úlohy pre diferenciálne rovnice. Pravdepodobnosť, podmienená pravdepodobnosť, úplná pravdepodobnosť. Nezávislé javy, náhodná premenná a jej charakteristiky. Najpoužívanejšie rozdelenia náhodných premenných. Kvantily rozdelení. Výberové charakteristiky. Intervaly spoľahlivosti. Testovanie štatistických hypotéz. Korelačná a regresná analýza.

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - II. ZS

Rozsah


3P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


Buša, Pirč, Schrötter: Numerické metódy, pravdepodobnosť a matematická štatistika, 2006, ISBN 80-8073-632-4. Obrazovkovú aj tlačovú verziu si môžete stiahnuť v spodnej časti stránky medzi prílohami.

Daňo, Ostertagová.: Vybrané kapitoly z numerických metód, pravdepodobnosti a matematickej štatistiky. Equilibria s.r.o., Košice, 2012, ISBN 978-80-8143-012-1.

Doplňujúce materiály k cvičeniam určené na samoštúdium, vytvorené v rámci projektu IT4KT, sú na stránke:
http://it4kt.cnl.sk/c/nm/student/01.html

Učebnice a skriptá v elektronickej podobe sú k dispozícii v okne "Prílohy".

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 16 bodov z 30 možných

Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera