Skip to main content

Tvorba textových dokumentov

Obsah


Organizácia semestra:

01. - Stručná história, úvod do LATEX2" – Niektoré typografické zásady.
02. - Logické členenie textu, zostavenie obsahu, zoznam obrázkov, zoznam tabuliek, použitá literatúra, register.
03. - Spôsob citovania použitej literatúry, zoznam použitej literatúry.
04. - Úvod do TeXu. Písanie hladkých textov, voľba veľkosti a typu písma.
05. - LaTeXovské prostredia na vytváranie vyratúvaní, odrážok, tabuliek, jednoduchých grafov.
06. - Matematika – textový režim, vzorcový režim, rovnice, sústavy rovníc. Sadzba matematických vzorcov, rovníc, matíc a pod. Krížové referencie.
07. - Zaraďovanie grafiky do textu.
08. - Tvorba obrázkov, TikZ.
09. - Beamer - tvorba prezentácií.
10. - JabRef, BibTEX
11. - Normy na vytváranie dokumentov. Základná štruktúra záverečných prác.
12. - Prezentácia projektov.
13. - Prezentácia projektov a zápoctový týždeň

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - III. ZS

Rozsah


2P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1] Oetiker T. a kol.: Nie príliš stručný úvod do systému LaTeX 2e. Slovenský preklad Buša, J. st. a ml., 2002, CD TeXlive 7.
[2] Rybička J.: LaTeX pro začátečníky. 2. vydanie.
[3] Olšák P.: TeXbook naruby. Praha.

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

Klasifikovaný zápočet:
získanie minimálne 51 bodov zo 100 možných

Odovzdať správne vypracované všetky zadania z cvičení (5 zadaní) v termíne podľa harmonogramu.
Test + projekt = max. 100 bodov:
Test:
- teoretická časť (bez počítača a internetu): TEX+METAPOST+TikZ – ručné písanie zdrojového kódu, vedomosti na úrovni prednášok, cvičení a Strucného úvodu do systému LATEX2"
- praktická časť (na počítači): Vytvorenie dokumentu v LaTeX-u podľa predlohy.
Projekt:
- štrukturovaný dokument (bakalárska resp. diplomová práca, prípadne podľa zadania)
- prezentácia na tému vytvoreného štrukturovaného dokumentu (resp. študentská prax).

Bodovanie:
projekt = max. 30 (15 + 15) bodov, test teoretická časť = max. 30 bodov, test praktická časť = max. 40 bodov

***
Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

Tento predmet nekončí skúškou.

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera