Skip to main content

Základy algoritmizácie a programovania

Obsah


1. Úvod do informatiky
2. Algoritmus – definícia, reprezentácia, vývojové diagramy
3. Údajové typy – štruktúrované a neštruktúrované
4. Výrazy – logické, aritmetické
5. Riadiace konštrukcie – vetvenie, cykly
6. Vstup a výstup
7. Podprogramy a funkcie, rekurzia
8. Životný cyklus programu – preklad, spustenie, oprava chýb
9. Polia – jednorozmerné a viacrozmerné
10. Záznam
11. Analýza a syntéza algoritmov v príkladoch

Prednášajúci


Cvičiaci


Ročník


Bc. - I. ZS

Rozsah


3P / 2CV

Počet kreditov


6

Odporúčaná literatúra


[1] Thomas H. Cormen - Charles E. Leiserson - Ronald L. Rivest, Clifford Stein: Introduction to Algorithms Third Edition. MIT Press 2009. 1292 s. ISBN 978-0-262-03384-8
[2] HEROUT, P. Učebnice jazyka C : 1. díl. České Budějovice: Nakladatelství KOPP, 2009. 271 s. ISBN 978-80-7232-363-8
[3] HEROUT, P. Učebnice jazyka C : 2. díl. České Budějovice: Nakladatelství KOPP, 2010. 165 s. ISBN 978-80-7232-367-8
[4] Havlice, Z. - Genči, J.: Počítače a programovanie v jazyku C. elfa, s.r.o., Košice, február 2000.
[5] Chroboczek Martin: Grafická uživatelská rozhraní v Qt a C++, Computer Press - Albatros Media a.s., Brno, 1. vydání, 2013, ISBN 978-80-251-4124-3
[6] Prokop Jiří: Algoritmy v jazyku C a C++, Grada, 3. aktualizované a rozšířené vydání, Praha 2015, ISBN: 978-80-247-5467-3
[7] Matoušek David: C++ bez předchozích znalostí, Computer Press - Albatros Media a.s., Brno 2016, ISBN: 978-80-251-4640-8

Vzory a predlohy


Podmienky pre získanie zápočtu/skúšky

Zápočet:

získanie minimálne 11 bodov z 20 možných

***
Účasť na cvičeniach je povinná a je potrebné sa riadiť pokynmi, ktoré sú v dokumentoch: Informovanie o neúčasti na výuke, priebežnom a záverečnom hodnotení a Osobná zodpovednosť študentov za študijné výsledky.

Skúška:

získanie minimálne 41 bodov zo 80 možných

Prílohy


Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera